Now showing items 1-20 of 279

 • Diagnostika poruch elektrických strojů pomocí vibrací 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku zdrojů vibrací v asynchronním motoru a jejich vliv a rizika na chod motoru. Poznáme rozdělení zdrojů vibrací, zaměříme se na závady ložisek a na dynamickou i statickou excentricitu. ...
 • Řádová analýza signálů 

  Honc, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řádovou analýzou signálů. První část práce popisuje běžně používané metody pro řádovou analýzu včetně metod pro zpracování signálu vibrací a tachosondy. Součástí práce je stručný přehled ...
 • Optické metody rozeznání gest 

  Netopil, Jan
  Tato práce se zabývá optickými systémy a metodami zpracování získaných dat pro rozeznání gest ruky. V rámci práce je popsáno rozdělení gest, možnosti využití rozeznání gest v různých oblastech a dostupné kontaktní a ...
 • Hybridní modul pro průmyslovou lokalizaci 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce si klade za cíl návrh hybridního lokalizačního zařízení, které je schopno lokalizace uvnitř i vně budov. Lokalizace uvnitř budov je dosažena pomocí technologie Ultra Wideband a venkovní lokalizace je ...
 • Vizualizace vícerozměrných dat pomocí webových technologií 

  Burian, Vojtěch
  Práce se věnuje problematice vizualizace dat. Vizualizace dat je užitečným nástrojem, jak prezentovat a získat nové informace, a tak dojít k lepším rozhodnutím. V teoretické části je rozebírána problematika analýzy dat. ...
 • Měření a analýza středofrekvenčního rušení v distribučních sítích 

  Doseděl, Tomáš
  Práce se zabývá rušivými napětími ve středofrekvenční oblasti šířených v distribučních sítích. V teoretické části je rozebrán vznik a vliv těchto rušení a současné metody jejich měření. V rámci praktické části bylo vyvinuto ...
 • Nastavování resolveru, odhalování chyb na jednu otáčku a jejich praktické měření 

  Bárta, Tomáš
  Cílem této práce je vytvoření měřicího přípravku resolverů za pomocí integrovaného obvodu Analog Devices AD2S1210. Zařízení je postavené za pomoci mikrokontroléru Atmel ATmega16 a programováno v jazyce C. Měřicí přípravek ...
 • Odhad progrese Parkinsonovy nemoci pomocí akustické analýzy řeči 

  Ustohalová, Iveta
  Tato diplomová práce se zabývá odhadem progrese Parkinsonovy nemoci pomocí akustické analýzy řeči. V jejím rámci byla prostudována problematika hypokinetické dysartrie jako důsledku Parkinsonovy nemoci a její vliv na mluvený ...
 • Návrh optického převodníku pro EMC 

  Štěpánek, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem optického převodníku sloužícího k přenosu signálu v rámci měření elektromagnetické kompatibility zarušeným prostředím. V úvodní části je rozebráno šíření rušivých signálů a jejich měření, ...
 • Grafická reprezentace navigačních zpráv GNSS prototypu 

  Homolka, Martin
  Diplomová práce se zabývá grafickou reprezentací navigačních zpráv z globálního navigačního satelitního systémového prototypu za využití programovacího jazyka Python, pod operačním systémem Windows a na základě požadavků ...
 • Praktické testování metod analýzy spolehlivosti v konkrétních obvodových aplikacích 

  Buba, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o metodách použitelných pro analýzu spolehlivosti (diagnostiku) obvodu v konkrétních obvodových aplikacích. Zabývá se analýzou jednotlivých poruch ve frekvenční, časové i DC oblasti. Jednotlivé ...
 • Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů hermitovské matice 

  Štrympl, Martin
  Tato práce se zabývá výpočtem vlastních čísel a vlastních vektorů hermitovské pozitivně-semidefinitní komplexní čtvercové matice řádu 4. Cílem je implementace výpočtu v jazyce VHDL pro hradlové pole řady Xilinx Zynq-7000. ...
 • Fotografování s využitím světelného pole 

  Svoboda, Karel
  Tato práce si klade za cíl objasnit čtenáři pojmy jako světelné pole, plenoptický fotoaparát nebo digitální čočka. Dále vysvětlit princip vykreslování snímků s možností výběru roviny zaostření, hloubky ostrosti, změny ...
 • Metody analýzy vibračních signálů 

  Russ, David
  Cílem této práce jsou metody analýz vibrací v elektrických strojích. Aby bylo možné pochopit základní principy daných diagnostických metod, je nutné nejprve pochopit, jakou příčinnou vůbec vibrace vznikají a jaké jsou ...
 • Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování 

  Hracho, Michal
  Tato práce se zabývá možnostmi určování perfúzních parametrů vaskulárního systému, a to s využitím kontrastem zesíleného ultrazvukového zobrazování, tedy neinvazivní metodou. Jsou stručně charakterizovány vlastnosti ...
 • Jednotka pro řízení motorů dávkovacích čerpadel 

  Streit, Jakub
  Cílem práce je návrh univerzálního systému pro řízení motorů. Systém musí umět řízení minimálně 4 motorů, a to podle potřeby buď stejnosměrných, nebo krokových. Dále musí systém být schopen komunikace s okolím, buď po ...
 • Napájecí zdroj pro kyslíkovodíkovou svářečku 

  Kalus, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu napájecího zdroje elektrolyzéru pro plynovou svářečku na bázi vodíku a kyslíku. Hlavní náplní práce je návrh tohoto zdroje, který bude realizován jako spínaný. Což vede k ...
 • Modulární elektroinstalace a řídicí systém malého užitkového vozidla 

  Horníček, Evžen
  Diplomová práce se zabývá elektrickou instalací malého užitkového vozidla ZEBRA. Detailně rozebírá jednotlivé funkční skupiny elektroinstalace včetně jejich zapojení. Po prozkoumání současného stavu bude navržena modernizace ...
 • Datově úsporné zabezpečení cloudových úložišť 

  Elis, Martin
  Tato práce je zaměřena na cloudovou problematiku, zejména pak na její bezpečnostní stránku. Popisuje současné bezpečnostní trendy a přístupy používané bezpečnostními techniky při tvorbě sofistikovaných návrhů zabezpečených ...
 • Využití EEG ve vyhodnocování emocionálních stavů člověka 

  Strakoš, Libor
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování EEG a klasifikací emocí do tříd v rámci emočního dvoudimenzionálního prostoru. První část tvoří literární rešerše na téma využití záznamu EEG pro zachycení emoční odezvy člověka ...