Poslední příspěvky

 • Realizace a optimalizace datového uložiště 

  Holík, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci a optimalizaci datového úložiště, zejména na problematiku návrhů serverů. V práci jsou teoreticky rozebrány dílčí problémy návrhu, především virtualizace, virtualizační ...
 • Asynchronní motory malého výkonu 

  Chvatík, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá jednofázovým asynchronním motorem a je rozdělena do pěti kapitol. V úvodu je stručně popsána jeho konstrukce a provedeno srovnání s motorem trojfázovým. První kapitola popisuje vznik točivého ...
 • Návrh synchronního generátoru s permanentním magnetem pro malou vodní elektrárnu 

  Skurka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a simulací různých provedení synchronního generátoru pro pomaloběžné vodní kolo. Konstrukce generátoru byla zvolena v provedení radiálního synchronního generátoru s permanentními ...
 • Nekonvenční aplikace tlustých vrstev 

  Krejčí, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím tlustovrstvové technologie v oblasti nekonvenčních aplikací. Předkládá základní podstatu zmíněné technologie, přehled výrobců zaměřených na výrobu tlustovrstvových past a konkrétní příklady ...
 • Audio A/D a D/A převodník pro laboratorní výuku 

  Raszka, Dan
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku pro demonstraci vlivu vzorkovací frekvence a kvantizace na chyby převodníku. Součástí této práce je výběr vhodného A/D a D/A převodníku spolu s řídícím procesorem. Dále ...
 • Simulace pohybu nabitých částic v elektrickém a magnetickém poli 

  Zavřel, Marek
  V první části této bakalářské práce byla vysvětlena základní představa plazmatického stavu. V druhé části byly popsány pohyby elektricky nabité částice v různých konfiguracích elektrického a magnetického pole. Těmito pohyby ...
 • Řízení modelů regulovaných soustav 

  Procháska, František
  Práce je zaměřena na návrh a realizaci modelů regulovaných soustav pomocí operačních zesilovačů a jejího řízení regulátory typu PSD, Beta PSD a on-ff.
 • Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG 

  Semeráková, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na variabilitu rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením elektromyografie. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy dolních končetin, kde jsou také rozebrány konkrétní svaly, ...
 • Řízení scénického osvětlení 

  Pilmajer, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku řízení v oblasti světelné techniky pro kulturní účely. V díle jsou popsány způsoby současného řízení scénického osvětlení používané v praxi a navržen nový systém ovládání světelné ...
 • Odlehčená kryptografie pro embedded zařízení 

  Nekuža, Karel
  Bakalářská práce se věnuje tématu odlehčené kryptografie, konkrétně dvou blokovým šifrám PRESENT a LBLOCK a hešovací funkci PHOTON. V práci jsou představeny principy, na kterých kryptografická primitiva pracují, typy ...
 • Kodér a dekodér samoopravného kódu pro programovatelné paměti typu ROM 

  Bareš, Jan
  Práce se zabývá teorií kódování, analyzuje současné skupiny samoopravných kódů a popisuje vlastnosti a parametry vybraných zástupců těchto skupin. Na základě daných kritérií vybírá porovnáním těchto parametrů a vlastností ...
 • Měření tepelné vodivosti 

  Sklenář, Milan
  Bakalářská práce popisuje měřením tepelné vodivosti izolačních materiálů nestacionární metodou využívající bodový zdroj tepla a šířením tepla materiály. Je popsán použitý měřící přípravek, postup měření a přístroje použité ...
 • Generování záplavových útoků 

  Hudec, David
  Obsahem teoretické části práce je rozbor záplavových útoků, jejich možností, používaných taktik a metod, a popis simulace vyrobené za tímto účelem. Prostředí takto vytvořené ukazuje chování sítě napadené zkoumaným typem ...
 • Systém pro udržování vhodných podmínek pro růst domácích rostin 

  Baťa, Lukáš
  Tato práce řeší a popisuje teoretické principy a použití snímačů fyzikálních veličin. Na základě naprogramovaných postupů jsou ovládány akční členy žaluzií a zavlažovacího systému. Jsou tak udržovány optimální podmínky pro ...
 • Metody predikce genů v prokaryotických genomech 

  Nykrýnová, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami predikce genů v prokaryotických organismech. V první části je popsána prokaryotická buňka včetně genomu, exprese genetické informace a rozdělení metod pro predikci genů. Dále je zde ...
 • Měření drsnosti laserovou profilometrií 

  Mach, Radoslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá technológiou laserovej profilometrie za účelom merania drsnosti materiálov. V teoretickej časti sa efektívnym spôsobom venuje aspektom danej problematiky a ozrejmuje základné vlastnosti ...
 • Přírodní grafit jako záporný elektrodový materiál pro lithium-iontové akumulátory 

  Paulovics, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice lithium-iontových akumulátorů. Práce je zaměřena na záporné (anodové) elektrodové materiály a zabývá se studiem jejich elektrochemických vlastností. Cílem práce bylo studium ...
 • Inverted Pendulum Remote Real-time Controller Implemented in Matlab-Simulink and LabView Environments 

  Mohyla, Jan
  V této bakalářské práci bude diskutováno vzdálené řízení demonstrováno na rotačním inverzním kyvadle. Hlavním cílem je navrhnout řízení inverzního kyvadla v Simulinku a zajistit komunikaci v reálném čase mezi regulátorem ...
 • Nedostatky a nepřesnosti při měření na laboratorním modelu vedení NN 

  Němec, Jiří
  Práce se zabývá analýzou chyb a nedostatků při měření laboratorního modelu vedení nízkého napětí. Cílem práce je navrhnout řešení těchto problémů. Ve druhé kapitole jsou popsány základy teorie pro vedení nízkého napětí a ...
 • Automatické testování 10GbE zařízení 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...

Zobrazit další