Poslední příspěvky

 • Roboauto - automatické řízení 

  Hnát, Miroslav
  Ve své práci se zabývám požadavky kladenými na automatické řízení. Nejprve rozvrhnu reálné řešení a vyberu vhodný SW nástroj pro simulaci a realizaci dané problematiky.Dále zde řeším model pro simulaci řízení pohonu, brzdění ...
 • Oteplení odbočných skříní přípojnicového systému v závislosti na jejich povrchové úpravě 

  Forejtník, Jan
  Tato práce je věnována vlivu povrchové úpravy na oteplení krytu přípojnicového systému BD2 vyráběného společností Siemens v Mohelnici. Pomocí experimentálních metod zkoumá odvod tepla radiací a přirozenou konvekcí. ...
 • Hodnocení ekonomické efektivity investic do distribuční soustavy v podmínkách regulovaného prostředí 

  Oravčok, Ján
  Práca je v prvej časti rešeršného charakteru a rieši finančné toky tak, aby bolo možné hodnotiť ekonomickú efektivitu investícií do distribučnej sústavy. V ďalšej časti je popísaný vznik a princípy regulácie na trhu s ...
 • Automatizace sledování stavu výrobních technologií 

  Molent, Michal
  Bakalářská práce se zabývá popisem a návrhem automatizovaného dohledu nad chodem výrobních technologií od počátečního sběru a zpracování informací, až po prezentaci výsledků v intranetu společnosti, jejich archivaci a ...
 • Optické přepínání a sdružování provozů 

  Foldyna, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace využití vlnových délek v optic- kých sítích. V první části jsou teoreticky popsány optické sítě a jejich problematika, přepínání v optických sítích a sdružování provozů. ...
 • Měření experimentální sítě PlanetLab 

  Andrašov, Ivan
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových parametrov staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. V teoretickej časti práce je popísaná experimentálna sieť PlanetLab, základná terminológia v tejto sieti, ciele siete a niektoré ...
 • English as a Lingua Franca in Business Corporations 

  Pankina, Sofia
  Semestrální projekt prozkoumá termín lingua franca, určí její zdroje, klíčové oblasti a praktické důsledky. Rovněž zahrne definice obchodního jazyka a různé druhy diskurzu, žánrů a jejich rozdíly mezi nimi. Poslední část ...
 • Využití technologií v současné kinematografii a jejich vliv na filmový průmysl 

  Tetour, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na techniky využívané v současném filmovém průmyslu. V první části se práce zabývá barevným klíčováním, snímáním pohybu a tvorbou animací. Druhá část práce je poté zaměřena na dopad těchto ...
 • Systém pro navázání záření impulsního laseru do optického vlákna 

  Dell, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím laditelného pulzního laseru pro navazování do optického vlákna. Nejprve práce vysvětluje princip činnosti laseru, jeho základní technické součásti, vlastnosti laserového záření a ...
 • Vícepásmové vyšívané antény 

  Fraj, Lukáš
  Tato práce se zabývá již navrženou vyšívanou dipólovou vícepásmovou anténou. Pomocí programu ANSYS HFSS jsou vytvořeny numerické modely antény, operující v pásmech GSM 900 MHz, PCS 1900 MHz a WLAN 2450 MHz. V práci je ...
 • Návrh RC sinusového oscilátoru s aktivními funkčními bloky 

  Režňák, Patrik
  Bakalárska práca je venovaná RC oscilátorom s použitím funkčných blokov a operačných zosilovačov. Na počiatku je urobený rešerš literatúry zaoberajúcej sa konštrukciou a návrhom RC oscilátorov, a použitiu rôznych funkčných ...
 • Laboratorní přípravek řízený PC pro demonstraci funkce usměrňovačů 

  Opioł, Zbigniew
  tato práce se zabývá vytvořením kompaktního a říditelného z PC přípravku na demonstraci funkce usměrňovačů.
 • Robotická zbraňová věž pro hlídání perimetru - detekce cíle 

  Kaplenko, Mykola
  Základem efektivní činnosti libovolného autonomního zařízení jsou řídící algoritmy. Proto daná bakalářská práce je věnovaná problému řízení jednoho z nejperspektivnějších druhů zbraně – automatické zbraňové věže. V rámcích ...
 • Řízení pásového robota 

  Vávra, Jakub
  Tato semestrální práce se zabývá autonomním řízením pásového robota. Robot se bude schopný vyhýbat překážkám a kontrolovat, jestli se nachází na podložce. Bude posuzovat, jestli se daná překážka nachází vlevo či vpravo od ...
 • Nedestruktivní metody detekce aktivity dřevokazných škůdců 

  Soja, Radim
  Obsahem práce je prostudování metody nedestruktivní detekce aktivity dřevokazných škůdců ve stavebním konstrukčním prvku. Detekce je prováděna akustickou detekcí vitální aktivity larvy tesaříka krovového. Pro potlačení/odstranění ...
 • Vplyvy vlasností grafových štruktúr na správanie vybraného distribuovaného algoritmu 

  Daňhel, Tomáš
  Cílem práce je popsat vlivy grafových struktur na chování vybraného distribuovaného algoritmu. V první části je popsán teoretický koncept a chování distribuovaných algoritmů. Popsány jsou také matematické nástroje, které ...
 • Vliv pracovních podmínek v rastrovacím elektronovém mikroskopu Vega 3 XMU na signál detekovaný BSE detektorem 

  Tkáčová, Tereza
  Táto práca je zameraná na zisťovanie vplyvu rôznych pracovných podmienok v rastrovacom elektrónovom mikroskope na signál detekovaný detektorom spätne odrazených elektrónov. V teoretickej časti je všeobecný popis rastrovacieho ...
 • Model majáku s fotovoltaickým napájením 

  Dvořák, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s principem fotovoltaického jevu a fotovoltaických panelů a následně na tyto témata provést teoretický rozbor. V druhé části projektu je úkolem provést teoretický návrh modelu majáku a s ...
 • Stejnosměrné motorky pro obecnou potřebu 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrného motorku s permanentními magnety malého výkonu. Práce je rozdělena do tří úkolů. Jako první částí je provést přehled sériově vyráběných stejnosměrných motorků. Druhou částí je ...
 • Jaderné palivo v provozních podmínkách 

  Konopová, Tamara
  Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno jaderné palivo a jeho realizace pro jednotlivé typy reaktorů a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou ...

Zobrazit další