• Návrh synchronního motoru pro lanovku 

  Záškodný, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem synchronního motoru s permanentními magnety pro přímý pohon horské lanovky. Práce je členěna do čtyř částí, nejprve byla provedena literární rešerše dané problematiky, dále je stručně ...
 • Převodníkový modul s rychlou sériovou komunikační linkou 

  Kabátník, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací standardu JESD204B. V prvé řadě práce seznamuje se samotným standardem, a poté pojednává o jeho revizích. Standard JESD204B funguje na bázi vrstvové specifikace, podobně jako ...
 • Softwarový model automyčky 

  Zborovský, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vztahující se k portálovým mycím linkám a jimi vykonávanými procesy, systémy pro řízení, SCADA systémy pro řízení a vizualizaci, komunikaci mezi řídícím PLC a SCADA systémem. ...
 • Metoda pro subjektivní hodnocení směru přicházejícího zvuku pro systémy objektově založeného audia 

  Hořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice subjektivního hodnocení přicházejího zvuku. V práci jsou zhodnocena praktická měření akustických a elektroakustických parametrů místnosti a reproduktorů a řešeny jejich úpravy. ...
 • Měření radioaktivního záření 

  Dyntarová, Markéta
  Teoretická část této Bakalářské práce na téma Měření radioaktivního záření popisuje některé znalosti z oblasti problematiky radioaktivity a zabývá se detekcí ionizujícího záření. Stručně seznamuje čtenáře s druhy ionizujícího ...
 • Automatizované měření jednoduchých elektrických obvodů 

  Gála, Michal
  Táto práca teoreticky popisuje chovanie jednoduchých obvodov 1.rádu. Ďalšia časť dokumentu popisuje možné automatizované meranie pomocou znakov SCPI, ktoré sú náplňov blokov v prostredí LabVIEW. Nakoniec popisuje vytvorenú ...
 • Automatická regulace hlasitosti podle vzdálenosti posluchače 

  Serečunová, Stanislava
  Táto práca sa zaoberá dvoma metódami detekcie tváre vo videosekvencii. Na základe testovania je vybraná metóda KLT. Práca je ďalej zameraná na návrh prepočtu vzdialenosti užívateľa od kamery v reálnom čase pomocou vyhodnotenia ...
 • Akviziční a detekční geometrie CT RTG procesu zobrazení 

  Rusz, Jakub
  V této práci jsou popsány komponenty akviziční a detekční geometrie 3. generace jednovrstvého CT skeneru. Dále se zabývá vysoko-kontrastním prostorovým rozlišením procesu zobrazení a jaký vliv mají parametry akviziční a ...
 • Šíření vln na homogenním vedení 

  Brázda, Daniel
  Tato práce se zabývá sířením elektromagnetických vln. V teoretické části je popsáno šíření vln ve volném prostředí i na vedení. Hlavním cílem této práce je navrhnout nové rozložení laboratorní úlohy, ve které studenti měří ...
 • Zpracování snímků srdečních buněk 

  Václavek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem číslicového zpracování obrazu v oblasti snímání vzorků srdečních buněk. Cílem práce je seznámení se s metodami snímání obrazů buněk srdce, dále s metodami číslicového zpracování ...
 • Řízení topného systému domu 

  Blecha, Martin
  Cílem práce je návrh zapojení řídících prvků a realizace řídícího programu pro řízení topného systému domu. První část práce se zabývá rozborem principů řízení, zdroji tepelné energie a otopnými prvky. Dále jsou popsány ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Integrovaný vícekanálový audio zesilovač pro domácí kino 

  Fišer, Ondřej
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem zesilovače pro domácí kino. Popisovaný zesilovač má dva digitální vstupy, tj. TOSLINK a S/PDIF a jeden analogový vstup. Pomocí těchto vstupů je možné připojit k zesilovači zdroj ...
 • Výpočtové a výkonnostní možnosti Android zařízení pro lokalizaci 

  Brychta, Josef
  Bakalářská práce se zabývá implementací vybraných lokalizačních metod do Android zařízení. Tyto metody byly následně proměřeny a na základě výsledků zpracována optimalizační schémata.
 • Návrh datových sítí poskytovatelů připojení k Internetu 

  Vodehnal, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami pro návrh datových sítí. Jsou zde popsány skupiny protokolů STP a virtuálních sítí VLAN, které jsou v dnešní době stále hodně používané. Dále jsou zde popsány moderní techniky pro ...
 • Modul detektoru ionizujícího záření 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem detektoru ionizujícího rentgenového záření s užitím běžně dostupných PIN fotodiod. Je popsána problematika použití PIN fotodiod pro detekci rentgenového a gamma záření. Je proveden návrh ...
 • Řízení modelu posuvné brány 

  Bubeník, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou fyzickou realizáciou zmenšeného modelu posuvnej brány ovládanej pomocou mobilnej aplikácie pripojením sa na Wi-Fi sieť. Práca pozostáva z mechanickej, elektrickej a programovej ...
 • Charakterizace pracovních elektrod elektrochemických senzorů modifikovaných uhlíkovými nanomateriály 

  Vančík, Silvester
  Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou elektrochemickej detekcie látok pomocou tlačených hrubovrstvových senzorov. V teoretickej časti sú popísané hrubovrstvové technológie, senzory, vybrané časti z elektrochémie, ...
 • Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení bezpečnosti zemnících soustav 

  Klíč, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zemnícími soustavami, konkrétně jejich hodnocením z hlediska bezpečnosti. V úvodu práce je popsána teorie zemnění, princip, důvod jejich využití a rozdíl mezi současným způsobem hodnocení ...
 • Implementace koncového bodu v síti SpaceWire do FPGA 

  Hráček, Marek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem koncového rozhraní standardu SpaceWire, používaného vesmírnými plavidly pro komunikaci mezi palubními zařízeními a systémy. V teoretické části je popsán standard samotný, způsob provozu ...