Now showing items 21-40 of 441

 • Miniaturní nabíječ pro bateriový pack Li-ion 14,4V/2Ah 

  Bartoš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nabíječky pro lithium-iontové baterie. Návrh zahrnuje výběr vhodné topologie měniče, návrh silových, řídících a budících částí a návrh vysokofrekvenčního transformátoru. Další částí ...
 • Projektování a dimenzování elektroinstalací v průmyslových objektech 

  Cabal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá projektováním a dimenzováním elektroinstalací v průmyslových objektech. Teoretická část pojednává o problematice projektování a dimenzování elektroinstalací všeobecně pro všechny typy objektů. ...
 • Návrh synchronního generátoru s permanentním magnetem pro malou vodní elektrárnu 

  Skurka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a simulací různých provedení synchronního generátoru pro pomaloběžné vodní kolo. Konstrukce generátoru byla zvolena v provedení radiálního synchronního generátoru s permanentními ...
 • Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích 

  Marek, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o časově závislé tepelné spoušti v samočinných spínacích přístrojích. V první části se zabývá principem činnosti tepelné nadproudové spouště a možných konstrukčních řešení. Největší důraz ...
 • Víceúčelový zdroj pro napájení galvanizační lázně 

  Pinďák, Michal
  Cílem této bakalářské práce je praktický návrh víceúčelového napájecího zdroje pro galvanizační lázeň. V teoretické části práce jsou uvedeny jednotlivé technologické procesy galvanizace, na které je nutné parametry zdroje ...
 • Zvyšování jmenovité hodnoty proudu spínacích přístrojů s tepelnou vypínací spouští 

  Trubák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá bimetalovými tepelnými spouštěmi jističů. Pozornost je zaměřena především na vliv okolní teploty na funkci této tepelných spouští. V druhé kapitole se tato práce věnuje tepelným a dynamickým ...
 • Spínané zdroje 

  Kadlecová, Lucie
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací spínaného síťového zdroje s impulsním transformátorem. Jedná se o praktický návrh konkrétního měniče a základních funkčních prvků – LC filtru, impulzního transformátoru, tranzistorového ...
 • Elektronická zátěž malého výkonu 

  Doležel, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí stejnosměrných elektronických zátěží. Na začátku práce jsou popsány základní principy elektronických zátěží. V dalších částech práce je provedeno srovnání komerčních ...
 • Optimalizace rozběhu jednofázového asynchronního motoru 

  Glogar, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kondenzátorů na rozběh jednofázového asynchronního motoru a optimalizaci rozběhu. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretické stránce problému, popisují konstrukci, princip funkce, ...
 • Modely transformátoru v Matlab/Simulink 

  Petrič, Peter
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a následne realizovať modely transformátoru v programe Matlab/Simulink. Tieto navrhované postupy objasňujú vzťah medzi pôvodným transformátorom a jeho náhradnými zapojeniami. Prvá časť ...
 • Návrh a testování bezpečné počítačové sítě 

  Mikéska, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením počítačových sítí pomocí směrovačů a přepínačů. Záměrně nejsou využita žádná bezpečnostní zařízení, jako firewally a sondy IDS, IPS. Cílem je předvést zabezpečení privátní sítě ...
 • Převodník sběrnice SENT na SPI 

  Mikulášek, Petr
  Předkládaná práce se zabývá popisem sběrnice SENT dle standardu SAE-J2716 a jejího převodu na sběrnici SPI. V první části seznamuje čtenáře s fungováním obou sběrnic, poté se již věnuje řešení převodníku. Definuje komunikační ...
 • Vliv pracovních podmínek v environmentálním SEM na výsledky EDS 

  Kaplenko, Oleksii
  Bakalářská práce obsahuje princip funkce environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (ESEM), problematiku detekce charakteristického rentgenového záření metodou energiově disperzní spektroskopie. Popisuje detekci ...
 • Řízení scénického osvětlení 

  Pilmajer, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku řízení v oblasti světelné techniky pro kulturní účely. V díle jsou popsány způsoby současného řízení scénického osvětlení používané v praxi a navržen nový systém ovládání světelné ...
 • Měření a analýza postoje 

  Šalamoun, Jan
  Téma této bakalářské práce je Měření a analýza postoje. Měření je prováděno pomocí tlakové podložky Nintendo WII Balance Board a tlakového pásu od firmy Zebris. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a parametry ...
 • Stanovení kalibračních lhůt přístrojů 

  Henek, Tomáš
  Tato práce stručně a obecně popisuje funkci a strukturu metrologie a vymezuje metody určování kalibračních intervalů. Dále popisuje konkrétní kalibrační laboratoř firmy Honeywell a vytyčuje způsoby a postupy pro použití ...
 • Měření EKG pro nositelná zařízení 

  Trenz, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním naměřených dat EKG. Hlavním tématem je digitální filtrace požadovaného signálu od šumu a artefaktů, který vzniká převážně při interferenci s rozvodnou sítí, pohybem měřeného ...
 • Automatické testování 10GbE zařízení 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...
 • Simulace PLC v nástroji TwinCat 

  Krátký, Martin
  Bakalářská práce je o možnostech nástroje TwinCat pro programování programovatelného logického automatu (PLC). V rámci práce bude popsán princip PLC a využití PLC v dnešní době. Dalším bodem v práci bude popsání vývojového ...
 • Zpracování EOG signálu pomocí platformy Arduino 

  Typovský, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá snímáním a zpracováním EOG signálu. Zpracováním se rozumí zobrazení signálu EOG a detekce pohybu očí. V teoretické části je nejprve popsán se vznik a vlastnosti EOG signálu. Dále jsou popsány ...