• Výkonový dělič pro frekvenční pásmo 10 GHz 

  Hanslík, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem děliče výkonu na bázi vlnovodu integrovaném do substrátu pracujícím v polovičním módu (HMSIW). Jsou zde popsány základní vlastnosti vlnovodů. V práci je popsán návrh a simulace dvou ...
 • Laboratorní úloha zabezpečovacího systému Jablotron 100 

  Schöniger, Michal
  Cílem této bakalářské práce je popis základních prvků zabezpečovacího systému Jablotron 100 od firmy JABLOTRON ALARMS a. s. a pochopení fungování systému. Vysvětlit propojení a architekturu systému. Seznámit se s prvky na ...
 • Inženýr dvacátého prvního století 

  Boyarchikova, Anastasia
  Tato semestrální práce je zaměřena na identifikaci role inženýra ve 21. století. Zabývá se možnostmi a požadovanými dovednostmi potřebnými pro inženýrskou činnost a popisuje řadu globálních výzev, kterým čelí inženýři ...
 • Metoda dynamického borcení času 

  Černohous, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem metody dynamického borcení času (DTW), jejím principem, variantami a způsobem výpočtu. Dále vyjmenovává některé typické případy její implementace. V praktické části se zaměřuje na vytvoření ...
 • Simulátor tepenného krvácení 

  Martincová, Kateřina
  Tématem semestrální práce je návrh simulátoru tepenného krvácení jako přípravku pro výuku první pomoci. Nejprve jsou představeny a popsány simulátory dostupné na trhu. Následuje rozbor jednotlivých komponent, které byly ...
 • Struktury v optických vláknech 

  Polreich, Štěpán
  Tato bakalářská práce popisuje základní pojmy, principy a vlastnosti optických vláken. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy struktur optických vláken a jejich využití v praxi. V práci je také uvedena technologie výroby těchto ...
 • Informační systém pro evidenci síťové infrastruktury 

  Muránsky, Matúš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať informačný systém pre evidenciu sieťovej infraštruktúry. Prvá časť práce je venovaná celkovej analýze požiadaviek na systém. V druhej časti práce sú popísané ...
 • Systém detekce útoků pro sítě s platformou Mikrotik 

  Zvařič, Filip
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice síťových útoků a možnostem, jak se proti nim bránit. Pojednává o nejběžnějších útocích, se kterými se můžeme setkat a o jejich dopadu na počítačové sítě a koncového uživatele. ...
 • Komentovaný překlad 

  Zorkin, Andrii
  V této bakalářské práci je uveden komentovaný překlad. Zvolená kniha má název “Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1”, kterou napsal Štěpán Berka. Podle mého názoru analýza překladu pomáhá ukázat zásady a hlavní ...
 • Nástroj pro návrh hluboké neuronové sítě 

  Hladík, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť program pre vizualizáciu umelých neuró- nových sietí. V prvej časti sú definované umelé neurónové siete, porovnané s biologic- kými sieťami a s procesormi osobných počítačov. V ...
 • Tepelné ztráty výstupních skříní u přípojnicového systému 

  Koudelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu výstupních skříní u přípojnicového systému z hlediska tepelných ztrát. V práci je nejprve představena problematika přípojnicových systémů jako alternativa ke kabelovým rozvodům ...
 • PLC řízení výroby ve více nádržích na bázi standardu S88 

  Dizorzi, Matúš
  Hlavnou úlohou tejto práce je vytvorenie riešenia úlohy PLC riadenia výroby vo viacerých nádrží na bázy štandardu ISA S88. Táto práca bude ďalej využitá ako výukový materiál v laboratórnej úlohe počas magisterského štúdia. ...
 • Framework pro tvorbu testů 

  Havelka, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem WPF aplikace určené k tvorbě, vyhodnocování a průchodu testů v prostředí .NET frameworku. Zdrojové kódy jsou psány v jazyce C# . První část práce se zabývá teoretickým popisem vývojového prostředí ...
 • Autentizace pomocí tokenu 

  Loviška, Martin
  Práca sa zaoberá možnosťami autentizácie pomocou bezpečnostného tokena do konzole linuxu a webovej aplikácie. Teoretická časť sa venuje základom kryptografie, najmä algo- ritmami asymetrickej kryptografie. Všeobecne popisuje ...
 • Využití paralelizovaných matematických operací v oblasti zpracování dat 

  Polášek, Jaromír
  Tato Bakalářská práce se zabývá zrychlení výpočtů funkcí paralelními výpočty, zprostředkovaných grafickými kartami NVDIA, prostřednictvím technologie CUDA. Teoretická část popisuje obecné principy paralelních výpočtů a ...
 • Laserová zbraň a terč pro trénink sportovní střelby 

  Poloch, Martin
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem několika modulů pro elektronickou simulaci sportovní střelby s důrazem na co nejvyšší podobnost se střelbou z klasických mechanických zbraní, na multifunkčnost výsledného zařízení a ...
 • Vytvoření laboratorního modelu zemnící soustavy 

  Moliš, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního modelu zemnící soustavy, na kterém bude možno měřit rozložení elektrického potenciálu na povrchu země, velikost krokového a dotykového napětí v závislosti na použitém typu zemniče. ...
 • Integrovaný vícekanálový audio zesilovač pro domácí kino 

  Fišer, Ondřej
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem zesilovače pro domácí kino. Popisovaný zesilovač má dva digitální vstupy, tj. TOSLINK a S/PDIF a jeden analogový vstup. Pomocí těchto vstupů je možné připojit k zesilovači zdroj ...
 • Zpracování projektu FVE pro komerční objekt 

  Zeman, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je popsat základní principy funkce FV panelů a definovat podmínky pro konstrukci FV systémů. Definovat rozdíly mezi jednotlivými typy FV systémů a pro vybraný objekt zpracovat návrh systému dle ...
 • Smáčivost povrchových úprav DPS 

  Minář, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením smáčecích charakteristik pomocí metody smáčecích vah u vzorků různých povrchových úprav od firmy Gatema. Věnuje se vlivu izotermálního stárnutí a přetavovacích procesů na smáčecí ...