Poslední příspěvky

 • Reálné rozdělení administrativní budovy v Brně 

  Soukupová, Ivona
  Předmětem diplomové práce je posouzení možnosti reálného rozdělení administrativní budovy v Brně, jako řešení vypořádání spoluvlastnictví mezi spoluvlastníky. V teoretické části práce jsou shrnuty důležité pojmy vztahující ...
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Vývoj obvyklé ceny u rodinných domů v lokalitě Tišnovsko v určitém časovém období 

  Jedličková, Kateřina
  Diplomová práce si klade za cíl zjistit výši obvyklé ceny rodinných domů v oblasti Tišnovska, rovněž také mapuje současnou situaci na trhu s rodinnými domy v dané lokalitě. Dalšími úkoly jsou zjištění nákladové ceny rodinných ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Méheš, Filip
  Dipomová práca obsahuje vysvetlenie základných pojmov a princípov využívaných v problematike informačných systémov. Súčasťou práce sú analýzy súčasného stavu informačného systému vo vybranej firme a posúdenie jeho efektívnosti. ...
 • Vliv hmotnostních parametrů vozidel na jízdní dynamiku 

  Dušek, Otakar
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu hmotnostních parametrů na jízdní dynamiku. V úvodní části této práce je stručně popsána historie a základní rozdělení osobních vozidel. V další části jsou pak popsány hmotnostní ...
 • Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů 

  Šoula, Michal
  Cílem této diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění za totální škodu vzniklou pádem stromu při vichřici na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů. V teoretické části jsou řešeny základní pojmy z oblasti ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními ve středu města Brna 

  Smejkalová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá analýzou realitního trhu nemovitostí spojených s pohostinstvím ve středu města Brna. Cílem je zjistit a posoudit faktory, které ovlivňují kupní cenu nebo nájemné. Vyhodnocení bude probíhat na ...
 • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

  Grygarová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik společnosti poskytující služby v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy. Proces řízení rizik obsahuje několik částí, jako je identifikace, analýza a následné ošetření rizik. ...
 • Metodika určování vlastností bytů pro tzv. "sociálního bydlení" 

  Kinc, Pavel
  Diplomová práce se zabývá navrhováním bytů pro sociální bydlení na základě technických požadavků na byty. Podle těchto požadavků bude sestaven algoritmus navrhování bytů v závislosti na počtu osob a z toho vyplývajících ...
 • Analýza a řízení rizik v oblasti BOZP ve výrobní společnosti 

  Beneš, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na oblast managementu rizik v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Důkladná analýza současného stavu mapuje problematiku BOZP z pohledu legislativy, možnosti aplikace ...
 • Management rizik v prostředí zkušební laboratoře 

  Virágová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá analyzováním rizik v prostředí akreditované zkušební laboratoře. V diplomové práci bude provedena rešerše dostupných návodů a nařízení vydané pro akreditované zkušební laboratoře. Dále budou ...
 • Srovnání investice do změny dokončené stavby s výsledným zhodnocením této nemovitosti 

  Olejníček, Lukáš
  Práce se zabývá změnou dokončené stavby rodinného domu. Tato změna se týká nástavby jednoho nadzemního podlaží, zřízení nosných konstrukcí pro realizaci nástavby, podkroví a střechy. Hlavním cílem práce je stanovení výše ...
 • Vliv rekonverze na hodnotu bývalého církevního objektu na jižní Moravě 

  Sýkorová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá oceněním bývalé fary v obci Přítluky na jižní Moravě. Základní myšlenkou je vyhodnotit vliv, který má změna účelu užívání spojená s rekonstrukcí na hodnotu objektu. A to z pohledu tržního přístupu ...
 • Vliv reklamních ploch na pozornost řidiče 

  Bugáň, Marek
  Diplomová práce se zabývá vlivem reklamních ploch na pozornost řidiče. V rámci teoretické části práce jsou shrnuty poznatky v oblasti vlivů reklam na pozornost řidiče, dále je přiblížena problematika záznamu pohybu řidičových ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

  Bartoňková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky výrobním podnikem, který se zabývá textilní výrobou. V úvodní části jsou představena teoretická východiska. Praktická část práce se zabývá přestavením ...
 • Měření zpomalení nákladních automobilů nad 12 tun při brzdění motorem 

  Süttő, Daniel
  Táto diplomová práca sa zaoberá meraním spomalenia nákladných vozidiel pri brzdení motorom. Hmotnosť daných vozidiel je väčšia ako 12 t. Diplomovú prácu je možné rozčleniť na teoretickú časť a na praktickú časť. V teoretickej ...
 • Řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

  Brejchová, Ingrid
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku. Popisovaná společnost nese název PLASTIC BOX CZ, s.r.o. a zabývá se výrobou plastových produktů. Teoretická část práce obsahuje vymezení dílčích ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Brně. 

  Hovorková, Kamila
  Tato diplomová práce je zaměřena na návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Brně. Nejprve autor zjistí veškeré náklady spojené s výstavbou bytového domu. Následně bude bytový dům oceněn, a to jak jako ...
 • Vliv provedení zateplení administrativní budovy v Blansku na výdaje spojené s jejím provozem 

  Kopřivová, Petra
  Tématem diplomové práce „Vliv provedení zateplení administrativní budovy v Blansku na výdaje spojené s jejím provozem“ je návrh a posouzení čtyř variant zateplení obálky budovy (EPS, EPS G, Minerální vata, Fenolická pěna). ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Lesáková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu Restaurace U Panských. První část obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, druhá část je zaměřena na analýzu prostředí podniku, jeho marketingový a komunikační ...

Zobrazit další