Poslední příspěvky

 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Méheš, Filip
  Dipomová práca obsahuje vysvetlenie základných pojmov a princípov využívaných v problematike informačných systémov. Súčasťou práce sú analýzy súčasného stavu informačného systému vo vybranej firme a posúdenie jeho efektívnosti. ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Sekanina, Čestmír
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému ve společnosti Unicorn Systems a.s. a návrhem změn. Součástí práce jsou teoretická východiska, která pomáhají lépe pochopit problematiku informačních systémů. Na ...
 • Identifikace rizik zvoleného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Maťašovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje analýze firmy MSK Břeclav s.r.o., identifikaci jednotlivých rizik společnosti a následné optimalizaci jejího řízení a zajištění finanční stability. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Brně. 

  Hovorková, Kamila
  Tato diplomová práce je zaměřena na návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Brně. Nejprve autor zjistí veškeré náklady spojené s výstavbou bytového domu. Následně bude bytový dům oceněn, a to jak jako ...
 • Vliv rekonverze na hodnotu bývalého církevního objektu na jižní Moravě 

  Ráčková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá oceněním bývalé fary v obci Přítluky na jižní Moravě. Základní myšlenkou je vyhodnotit vliv, který má změna účelu užívání spojená s rekonstrukcí na hodnotu objektu. A to z pohledu tržního přístupu ...
 • Rizika založení malého podniku 

  Surá, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení malého dortového studia. Za pomocí vypracování kritické analýzi rizik, marketingového výzkumu a analýzy trhu bude navrhnut konkrétní plán, dle kterého bude ...
 • Řízení rizik projektu ve společnosti 

  Klimeš, Marek
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik na nově vznikajícím projektu v podniku a bezprostředními riziky po spuštění projektu. Na základě analýzy dané firmy je realizován návrh na předcházení rizikům a jejich následnému řízení.
 • Analýza a zvýšení výkonu elektronického obchodu využitím digitálních nástrojů 

  Chalupa, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá digitálními nástroji, které se používají ve výkonnostním pojetí online marketingu. Na úvod charakterizuje internetový marketing a uvádí jednotlivé formy reklamy na internetu. V praktické části ...
 • Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Nováková, Petra
  Tématem diplomové práce „Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti“ je návrh a posouzení čtyř variant zateplení obálky budovy. Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího ...
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Ocenění a posouzení rozvojových možností nemovitých věcí výrobního areálu obvyklou cenou 

  Hanzlovská, Nikola
  Hlavním cílem diplomové práce je stanovení ceny obvyklé pro výrobní areál pomocí oceňovacích metod. Dílčím cílem bylo určit podle výsledků ocenění, nejlepší možné využití objektu a určení rozvojových možností. Diplomová ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Lesáková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu Restaurace U Panských. První část obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, druhá část je zaměřena na analýzu prostředí podniku, jeho marketingový a komunikační ...
 • Procesní FMECA analýza výroby smrkového lepeného profilu. 

  Janíčková, Bronislava
  Dřevo je přírodní materiál, který podléhá působení různých vlivů, a tudíž je nutné uvědomit si, že ač budou dodržovány všechna protiopatření, výrobní a technická schémata, vždy je jistá pravděpodobnost výskytu rizika a ...
 • Srovnání cen rodinného domu v Novém Jičíně a v jeho okolí v letech 2015 a 2016 

  Žemlová, Eva
  Diplomová práce se zabývá srovnáním cen rodinného domu v Novém Jičíně a jeho okolí v letech 2015 a 2016. Rodinný dům se nachází v obci Starý Jičín, kvůli srovnání cen pak bude rodinný dům simulován do okrajové části města ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Lukášová, Jana
  Předmětem mé diplomové práce"Návrh marketingové strategie" je zanalyzování podniku Trade Lukáš s. r. o. a návrh jeho marketingové strategie. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska marketingu a postupu ...
 • Rizika řízení výrobního procesu v podniku 

  Olbrichová, Jana
  Práce se zabývá problematikou řízení rizik ve výrobním procesu v konkrétním podniku. V teoretické části je uvedena obecná definice pojmu riziko, příklady členění rizik a postupy pro hodnocení průběhu výrobního procesu. V ...
 • Rizika spojená s řízením finančních procesů v centrech sdílených služeb v mezinárodní společnosti 

  Šimčík, Jan
  Práce se zabývá řízením rizik v centru sdílených služeb v mezinárodní společnosti, konkrétně ve společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o., a jejím finančním oddělení. V práci se analyzují a vyhodnocují rizika, která se v ...
 • Rizika při obchodování s nemovitostmi 

  Holub, Aladár
  Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s procesem prodeje a nákupu nemovitostí. Obsahuje výčet možných rizik a následnou kritickou analýzu, která rizika nejen popisuje, ale také řeší jejich minimalizaci či úplné ...
 • Posouzení přínosu rekonverze z hlediska hodnoty církevního objektu ve vybrané lokalitě 

  Strnková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá rekonverzí církevního objektu ve vybrané lokalitě. Na začátku jsou v práci popsány církevní objekty a jejich vliv na okolí, struktura římskokatolické církve a vývoj církevního majetku v průběhu ...
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Šafařík, Pavel
  Tato práce se soustředí na řízení rizik ve společnosti, která rozvíjí svoje aktivity prostřednictvím online marketingu. Literární rešerše definuje důležité termíny, které korespondují s danou tématikou. Zejména jde o ...

Zobrazit další