• Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Zavadil, Jaroslav
  Diplomová práce s názvem „Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu“ se zabývá problematikou řízení rizik vybraného procesu, analýzou těchto rizik a návrhem opatření, který povede ke snížení rizik ve společnosti ...
 • Projekt systému bezpečného podniku 

  Res, Dominik
  Diplomová práce se věnuje programu Bezpečný podnik, který je na území České republiky znakem nadstandardního zájmu společnosti o bezpečné pracoviště, ochranu zdraví zaměstnanců a systémové pojetí řízení těchto oblastí. ...
 • Vývoj konstrukčních prvků u staveb v Českých Budějovicích 

  Šetina, Ondřej
  Tato práce řeší urbanistický a stavební vývoj města České Budějovice a to jak z historického hlediska, tak i vývoj konstrukčních prvků staveb (rezidenční výstavba). Tato práce se dělí na dvě základní části. V teoretické ...
 • Komparace možností finančního zajištění nemovitostí 

  Pajerová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je ocenění administrativního objektu a výběr nejvýhodnější varianty finančního zajištění pořízení nemovité věci. Součástí práce je výpočet administrativní ceny. V závěru jsou okomentovány a ...
 • Stanovení výše ekonomického nájemného bytového domu v Brně 

  Veselý, Radim
  Diplomová práce popisuje obecný pohled na problematiku nájemného a vybraný typ nemovité věci v podobě bytového domu nacházejícího se v Brně, včetně určení základních nákladových hodnot, na základě kterých bude stanoveno ...
 • Řízení provozních rizik dopravně spediční firmy 

  Sedláček, Martin
  Problematika rizeni provoznich rizik je v moderni dobe dulezite tema k reseni. Moderni rychla doba, ktera prinasi mnozstvi zmen muze zapricinit vznik rizik, ktera mohou ohrozit provozni cinnost podniku. Nezalezi prilis na ...
 • Vliv provedení zateplení objektu rodinného domu v obci Újezd u Rosic na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Stromecký, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimálního řešení zateplení stávajícího rodinného domu obci Újezd u Rosic. Teoretická část práce je věnována problematice snižování energetické náročnosti budov a vývoji cen energií. ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití rodinného domu v Červeném Kostelci 

  Mertlíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití (HABU). V teoretické části nalezneme popis čtyř základních kritérií, ze kterých se analýza skládá. Jedná se o tato kritéria: dodržování právních předpisů, ...
 • Aspekty navrhování staveb zaměřené na životnost 

  Bučilová, Iveta
  Diplomová práce pojednává o životnosti stavebních konstrukcí z hlediska vybraných příčin poruch, které jsou uvedeny a rozebrány v normě ISO 16204 - „Trvanlivost - Návrh životnosti betonových konstrukcí". Vybranými příčinami ...
 • Vyhodnocení dodavatelského rizika 

  Czeczotková, Iveta
  Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s výběrem vhodných dodavatelů počítačových komponentů pro společnost Weps s. r. o. Výběr dodavatele je proveden využitím fuzzy logiky. V práci jsou popsaná teoretická východiska, ...
 • Likvidace podniku a jeho rizika 

  Hedbávný, Ondřej
  Cílem diplomové práce je likvidace podniku a její možná rizika. Diplomová práce se v teoretické části zabývá problematikou obecné právní úpravy likvidace obchodní společnosti, a to především se zaměřením se na právní ...
 • Posouzení informačního systému pro organizaci turnajů a lig v e-sportech a návrh změn 

  Šímová, Kateřina
  Tato práce se zabývá problematikou informačního systému určeného k organizování turnajů lig v e-sportech. Jejím účelem je navrhnout změny v informačním systému organizace. Za účel si také klade vybrat vhodné turnajové ...
 • Analýza a vyhodnocení rizik dopravně spediční firmy 

  Čegan, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení rizik v dopravně spediční firmě – Doprava Vícha s. r. o. Práce popisuje současnou situaci v dopravě, příslušnou legislativu a metody k analýze a vyhodnocování rizik – ...
 • Analýza jízdních manévrů vozidel za snížené adheze 

  Šabík, Matúš
  Táto diplomová práce se zabývá jízdními manévry za snížené adheze, obzvlášť v zimním období. Obsahuje přehled koeficientů adheze různých povrchů, publikovaných rozličnými autoři. Tyhle hodnoty byli za pomoci statistických ...
 • Implementace statistické metody KDE+ 

  Svoboda, Tomáš
  V rámci diplomové práce jsem představil novou statistickou metodu KDE+ (Kernel Density Estimation plus), pomocí níž lze detekovat shluky bodů na liniových datech. Vytvořil jsem samostatně běžící aplikaci, která umožní ...
 • Stanovení výše ekonomického nájemného pro nízko energetické objekty 

  Betáš, Michal
  Úkolem diplomové práce je stanovení ekonomického nájemného u pasivního bytového domu. Práce nejprve definuje podstatné termíny spojené s tématem ekonomického nájemného, následně pokračuje teoretickým postupem stanovení ...
 • Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod 

  Pošmura, Marek
  Diplomové práce nese název „Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod“. Prvním úkolem je ocenění pěti rodinných domů. Pro ocenění se využije tří metod: nákladová metoda ...
 • Averze spotřebitele/investora ke ztrátě 

  Svorad, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou postoje a chování spotřebitele v roli investora na finančních trzích ke ztrátě, respektive jak předcházet riziku budoucí ztráty. V teoretické části je popsána teorie nutná k porozumění ...
 • Posouzení nákladů na vyproštění nákladního vozidla nad 18t hmotnosti po nehodě na dálnici speciálním vyprošťovacím vozidlem 

  Šafránek, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá posouzením nákladů na vyproštění vozidel nad 18 tun hmotnosti po dopravní nehodě na dálnici. Rozebírá faktory ovlivňující náklady na vyprošťovací zásah a na základě toho stanovuje metodiku pro ...
 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona v mikroregionu Litovelsko 

  Vařeková, Petra
  Předmětem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona v mikroregionu Litovelsko. Teoretická část bude obsahovat jednotlivá rozčlenění stavebního zákona, územní rozhodnutí včetně ...