Now showing items 1-20 of 167

 • Ekonomická analýza vybraného podniku 

  Jančíková, Kateřina
  Diplomová práce zkoumá výseč finanční analýzy podniku se zaměřením na finanční rizika plynoucí z výsledků finanční analýzy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy finanční analýzy, včetně vzorců potřebných pro ...
 • Averze spotřebitele ke ztrátě 

  Navrátil, Radek
  Obsahem diplomové práce je analýza chování spotřebitele, jeho vztahu k riziku/ztrátě, jak předchází riziku této ztráty, jaké nástroje a metody využívá pro snižování ztráty ve vybraných oblastech spojených se spotřebitelským ...
 • Plán vstupu nového subjektu na trh 

  Doležel, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení dceřiné společnosti zabývající se dopravně inženýrským opatřením. Úvodní část se zabývá teoretickými východisky, pojmy a metodami, které budou přímo ...
 • Rizika při obchodování s nemovitostmi 

  Holub, Aladár
  Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s procesem prodeje a nákupu nemovitostí. Obsahuje výčet možných rizik a následnou kritickou analýzu, která rizika nejen popisuje, ale také řeší jejich minimalizaci či úplné ...
 • Modelování rizik v dopravě 

  Lipovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá teoretickými východisky pro modelování rizik v dopravě a optimalizací s využitím agregovaných dopravních dat. V práci je navržen postup a implementována aplikace, řešící síťovou úlohu pro speciální ...
 • Zajištění náhradního zdroje elektřiny obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kubrtová, Zuzana
  Tato práce se věnuje náhradním zdrojům elektrické energie pro případ obklíčené nemovité věci. Práce mapuje možná řešení náhradního zdroje elektřiny a stanovuje jejich technické a finanční náročnosti. V rámci práce byly ...
 • Komparace možností finančního zajištění nemovitostí 

  Pajerová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je ocenění administrativního objektu a výběr nejvýhodnější varianty finančního zajištění pořízení nemovité věci. Součástí práce je výpočet administrativní ceny. V závěru jsou okomentovány a ...
 • Management rizik v prostředí zkušební laboratoře 

  Virágová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá analyzováním rizik v prostředí akreditované zkušební laboratoře. V diplomové práci bude provedena rešerše dostupných návodů a nařízení vydané pro akreditované zkušební laboratoře. Dále budou ...
 • Faktory ovlivňující tržní ceny a nájemné u zemědělských pozemků v CHKO Žďárské vrchy v Mikroregionu Hlinecko 

  Pavlíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá faktory, které mají vliv na tržní cenu a nájemné u zemědělských pozemků v části Mikroregionu Hlinecko, kde se prolíná CHKO Žďárské vrchy. Úkolem je provést průzkum realitního trhu a vyhodnotit ...
 • Analýza vybraných způsobů ocenění bytů v Brně Králově Poli a v Žabovřeskách 

  Ondráček, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním oceňovacích metod pro nemovitost typu byt ve vybraných lokalitách Brno Královo Pole a Žabovřesky. Součásti práce je popsání situace na trhu s nemovitými věcmi ve zvolených lokalitách ...
 • Reálné rozdělení administrativní budovy v Brně 

  Soukupová, Ivona
  Předmětem diplomové práce je posouzení možnosti reálného rozdělení administrativní budovy v Brně, jako řešení vypořádání spoluvlastnictví mezi spoluvlastníky. V teoretické části práce jsou shrnuty důležité pojmy vztahující ...
 • Analýza a zvýšení výkonu elektronického obchodu využitím digitálních nástrojů 

  Chalupa, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá digitálními nástroji, které se používají ve výkonnostním pojetí online marketingu. Na úvod charakterizuje internetový marketing a uvádí jednotlivé formy reklamy na internetu. V praktické části ...
 • Postup vydávání církevního majetku v rámci církevních restitucí 

  Opálková, Tereza
  Diplomová práce v úvodu popisuje, jakým způsobem se majetek převádí z povinných osob – státu, na oprávněné osoby – církve a náboženské společnosti. Následně pojednává o hospodaření římskokatolické církve s nově nabytým ...
 • Analýza a návrh způsobu využití brownfields - bývalé rodinné školy v Kopřivnici 

  Kramoliš, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou nového využití brownfields v Kopřivnici. Cílem práce je na základě analýzy vytvořit vhodný způsob využití tohoto areálu. Bude vyhotoven popis celého areálu, analýza řešeného území, ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně a Bratislavě 

  Krivdová, Nikoleta
  Diplomová práca popisuje a porovnáva súčasnú situáciu na trhu s nájomným bývaním vo vybraných lokalitách v Brne a Bratislave. V úvodných kapitolách predstavuje teoretické informácie z oblasti nájomného bývania, historický ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v Českých Budějovicích 

  Kučerová, Michaela
  Předmětem teoretické části mé diplomové práce je shrnutí historického vývoje výstavby v Českých Budějovicích, zpracování přehledu o výstavbě rezidenčních nemovitostí v jednotlivých katastrálních územích města a popsání ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Lesáková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu Restaurace U Panských. První část obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, druhá část je zaměřena na analýzu prostředí podniku, jeho marketingový a komunikační ...
 • Vliv reklamních ploch na pozornost řidiče 

  Bugáň, Marek
  Diplomová práce se zabývá vlivem reklamních ploch na pozornost řidiče. V rámci teoretické části práce jsou shrnuty poznatky v oblasti vlivů reklam na pozornost řidiče, dále je přiblížena problematika záznamu pohybu řidičových ...
 • Reálné rozdělení polyfunkčního objekt v Dolní Bečvě 

  Grégrová, Lenka
  Předmětem diplomové práce na téma „Reálné rozdělení polyfunkčního objektu v Dolní Bečvě“ je posouzení možnosti reálného rozdělení dotčených nemovitých věcí jako způsobu majetkového vypořádání spoluvlastnictví. Součástí ...
 • Srovnání cen rodinného domu v různých částech města Brna v letech 2015 a 2016 

  Drcmánková, Hana
  Diplomová práce se zabývá srovnáním cen rodinného domu v Brně – Králově Poli v letech 2015 a 2016. Tento rodinný dům se nachází v blízko centra města Brna a následně bude simulací přemístěn do okrajové části, Brna - Líšně. ...