Now showing items 1-20 of 76

 • Ekonomická analýza vybraného podniku 

  Jančíková, Kateřina
  Diplomová práce zkoumá výseč finanční analýzy podniku se zaměřením na finanční rizika plynoucí z výsledků finanční analýzy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy finanční analýzy, včetně vzorců potřebných pro ...
 • Averze spotřebitele ke ztrátě 

  Navrátil, Radek
  Obsahem diplomové práce je analýza chování spotřebitele, jeho vztahu k riziku/ztrátě, jak předchází riziku této ztráty, jaké nástroje a metody využívá pro snižování ztráty ve vybraných oblastech spojených se spotřebitelským ...
 • Rizika při obchodování s nemovitostmi 

  Holub, Aladár
  Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s procesem prodeje a nákupu nemovitostí. Obsahuje výčet možných rizik a následnou kritickou analýzu, která rizika nejen popisuje, ale také řeší jejich minimalizaci či úplné ...
 • Modelování rizik v dopravě 

  Lipovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá teoretickými východisky pro modelování rizik v dopravě a optimalizací s využitím agregovaných dopravních dat. V práci je navržen postup a implementována aplikace, řešící síťovou úlohu pro speciální ...
 • Komparace možností finančního zajištění nemovitostí 

  Pajerová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je ocenění administrativního objektu a výběr nejvýhodnější varianty finančního zajištění pořízení nemovité věci. Součástí práce je výpočet administrativní ceny. V závěru jsou okomentovány a ...
 • Management rizik v prostředí zkušební laboratoře 

  Virágová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá analyzováním rizik v prostředí akreditované zkušební laboratoře. V diplomové práci bude provedena rešerše dostupných návodů a nařízení vydané pro akreditované zkušební laboratoře. Dále budou ...
 • Faktory ovlivňující tržní ceny a nájemné u zemědělských pozemků v CHKO Žďárské vrchy v Mikroregionu Hlinecko 

  Pavlíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá faktory, které mají vliv na tržní cenu a nájemné u zemědělských pozemků v části Mikroregionu Hlinecko, kde se prolíná CHKO Žďárské vrchy. Úkolem je provést průzkum realitního trhu a vyhodnotit ...
 • Analýza a zvýšení výkonu elektronického obchodu využitím digitálních nástrojů 

  Chalupa, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá digitálními nástroji, které se používají ve výkonnostním pojetí online marketingu. Na úvod charakterizuje internetový marketing a uvádí jednotlivé formy reklamy na internetu. V praktické části ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Lesáková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu Restaurace U Panských. První část obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, druhá část je zaměřena na analýzu prostředí podniku, jeho marketingový a komunikační ...
 • Srovnání cen rodinného domu v různých částech města Brna v letech 2015 a 2016 

  Drcmánková, Hana
  Diplomová práce se zabývá srovnáním cen rodinného domu v Brně – Králově Poli v letech 2015 a 2016. Tento rodinný dům se nachází v blízko centra města Brna a následně bude simulací přemístěn do okrajové části, Brna - Líšně. ...
 • Zhodnocení rizik v mezinárodním obchodování společnosti První Kompozitní s.r.o. 

  Šácha, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik, které mohou nastat při mezinárodním obchodování. Cílem této práce je na základě zjištěných analýz navrhnout vhodná opatření k eliminaci daných rizik. V teoretické části jsou popsány ...
 • Zajištění náhradního způsobu odvodů odpadu obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kvapil, Radek
  V diplomové práci jsou řešeny možné způsoby odvádění a likvidace odpadních vod. Problematika odvádění odpadních vod vzhledem k životnímu prostředí je v posledních letech důkladně sledována a je zde patrná snaha o zlepšení ...
 • Využití umělé inteligence pro snižování rizika v podniku 

  Samohýl, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou rizik sortimentu suchých krmiv pro psy řetězce maloobchodních prodejen Zvěrokruh. Cílem práce je za pomoci fuzzy logiky navrhnout model, který na základě vyhodnocení kvality produktu ...
 • Averze spotřebitele/investora ke ztrátě 

  Svorad, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou postoje a chování spotřebitele v roli investora na finančních trzích ke ztrátě, respektive jak předcházet riziku budoucí ztráty. V teoretické části je popsána teorie nutná k porozumění ...
 • Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem 

  Kosek, Roman
  Diplomová práce Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem se zaměřuje na tyto druhy vozidel a jejich specifika z pohledu oceňování. Věnuje se současnému stavu technologické vyspělosti v tomto oboru, ...
 • Energetické hodnocení budovy 

  Žůrek, Petr
  Diplomová práce se zabývá energetickým sektorem v Ruské Federaci se zaměřením na sektor budov a jejich energetickou efektivnost. Je zde vytvořen základní přehled předpi-sů a norem týkajících se sektoru budov a dotační ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích ke snížení rizika obchodování 

  Orság, Štěpán
  Tato práce se zabývá problematikou predikcí obchodování na finančních trzích a pomocí predikce se snaží snížit riziko spojené se vstupem na trh. Predikce je zpracována za využití prostředků umělé inteligence. Ta je v této ...
 • Analýza rizika posouzení nosné ŽB konstrukce 

  Bohatec, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením existujících konstrukcí dle normy ČSN ISO 13822, rozebírá nebezpečí, která mohou při určení spolehlivosti stávající konstrukce nastat. Tuto normu posoudím na rizika pomocí analýzy možného ...
 • Analýza a zpracování naměřených dat z nárazových zkoušek 

  Klein, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou nárazových zkoušek, se zaměřením na boční nárazy. V úvodu práce jsou uvedeny všechny, dnes běžně ve světě prováděné, nárazové zkoušky vozidel a jejich vzájemné porovnání na základě ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Brně. 

  Hovorková, Kamila
  Tato diplomová práce je zaměřena na návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Brně. Nejprve autor zjistí veškeré náklady spojené s výstavbou bytového domu. Následně bude bytový dům oceněn, a to jak jako ...