Show simple item record

Hybrid Composites Combining Short Deformable Fibers and Particulate Fillers in Polymeric Matrix

dc.contributor.advisorPoláček, Petrcs
dc.contributor.authorSmrčková, Markétacs
dc.date.accessioned2014-12-12T21:50:58Z
dc.date.available2014-06-08cs
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSMRČKOVÁ, M. Hybridní kompozity kombinující krátká houževnatá vlákna a částicové plnivo v polymerní matrici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33446cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6096
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývala vlivem přídavku krátkých houževnatých polyvinylalkoholových vláken do dimetakrylátových matric na mechanické vlastnosti kompozitních materiálů. Dále byly do matric přidány mikro- nebo nano-plniva. Bylo studováno, jak přídavek krátkých vláken a plniva do matrice ovlivňuje mechanické vlastnosti výsledných, tzv. hybridních kompozitních materiálů. Kompozitní materiály byly charakterizovány pomocí diferenční kompenzační fotokalorimetrie (DPC), termogravimetrické (TGA) a dynamicko-mechanické (DMA) analýzy. Morfologie lomových ploch byly sledovány pomocí skenovací elektronové (SEM) a konfokální laserové (CLSM) mikroskopie. Byly změřeny moduly pružnosti a pevnosti, stanoveny kritické hodnoty faktoru intenzity napětí a hnací síly trhliny a také viskoelastické vlastnosti kompozitních materiálů. Na mechanické vlastnosti kompozitních materiálů má vliv nejen typ plniva/výztuže, ale i vlastnosti matrice. Tyto vlastnosti závisí také na způsobu vytvoření polymerní sítě během světlem iniciovaného vytvrzování. Z tohoto důvodu byly určeny polymerační tepla, stupně konverze a maximální polymerační rychlosti směsí dimetakrylátových monomerů.cs
dc.description.abstractIn this work, the effect of adding short deformable polyvinylalcohol fibers into dimethacrylate resins on mechanical properties of composite materials was investigated. Furthermore, micro- or nano-fillers were added into the matrix. The effect of filler/short fibers combination on mechanical properties of so-called hybrid composites was studied. Composites were characterized by differential compensation photocalorimetry (DPC), termogravimetric (TGA) and dynamic mechanical (DMA) analysis. The fracture surfaces were examined using scanning electron (SEM) and confocal laser (CLSM) microscopy. Elastic modulus and strength, the critical value of stress intensity factor and strain energy release rate and the viscoelastic properties of composite materials were measured. The mechanical properties of composite materials are affected not only by the type of filler/reinforcement, but also by properties of the matrix. These properties also depend on the way of network formation during photo-initiated polymerization. For this reason, heat of polymerization, degree of conversion and the maximum polymerization rate of mixture of dimethacrylate monomers were determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectHybridní kompozitcs
dc.subjectkrátká vláknacs
dc.subjectdimetakrylátycs
dc.subjectdentální materiálycs
dc.subjectlomová houževnatostcs
dc.subjectfotopolymerace.cs
dc.subjectHybrid compositeen
dc.subjectshort fibersen
dc.subjectdimethacrylatesen
dc.subjectdental materialsen
dc.subjectfracture toughnessen
dc.subjectphotopolymerization.en
dc.titleHybridní kompozity kombinující krátká houževnatá vlákna a částicové plnivo v polymerní matricics
dc.title.alternativeHybrid Composites Combining Short Deformable Fibers and Particulate Fillers in Polymeric Matrixen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.extent4.72 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2011-06-24-10:45:08cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33446en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:56en
sync.item.modts2019.05.18 01:08:48en
dc.contributor.refereePavelka,, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record