Poslední příspěvky

 • Aplikační programové rozhraní pro ITIL Service Desk systémy 

  Širůček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá ITIL procesy v systémech service desk. Cílem práce bylo zvolit několik service desk systémů a zpracovat rozhraní, přes které bude možné se service desky komunikovat a pracovat s vybranými procesy. ...
 • Algoritmy pro segmentaci webových stránek 

  Laščák, Tomáš
  Segmentace webových stránek je jednou z disciplín extrakce informací. Umožňuje dělit stránky na různé sémantické bloky. Diplomová práce se zabývá seznámením se samotnou segmentací a také implementací konkrétní segmentační ...
 • Bioinformatický nástroj pro predikci rozpustnosti proteinů 

  Hronský, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá rozpustnosťou rekombinantných proteínov a hlavne jej predikciou. Približuje čitateľovi problematiku vzniku proteínov, ako aj proces tvorby rekombinantných proteínov. Syntetická výroba ...
 • Architektura pro rekonstrukci knihy objednávek s nízkou latencí 

  Závodník, Tomáš
  Informační technologie tvoří důležitou součást dnešního světa a algoritmické obchodování je mezi obchodníky již známým pojmem. Vysokofrekvenční obchodování, neboli High Frequency Trading (HFT), si žádá využití speciálních ...
 • Automatické řízení výpočtu ve specializovaném výpočetním systému 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení výpočtů ve specializovaném systému. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí metody Taylorovy řady a s numerickými integrátory. Praktickým cílem této ...
 • Nové metody segmentace webových stránek 

  Malaník, Michal
  Cílem této práce je představit novou metodu segmentace webových stránek založenou na analýze vizuálních vlastností webových dokumentů. Metoda vychází z velmi populárního segmentačního algoritmu VIPS (Vision Based Page ...
 • Kryptografický protokol pro správu a schvalování verzí dokumentů 

  Lacko, Peter
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro spravování a verzování elek- tronických dokumentů. V první části jsou popsány aplikace se stejným nebo podobným zaměřením. Druhá část obsahuje popis bezpečnosti ...
 • Vyhledávání homologních enzymů 

  Gajdoš, Pavel
  Tato práce se zabývá vyhledáváním homologních enzymů v proteinových databázích, jejímž cílem je navrhnout nástroj poskytující takové vyhledávání. Čtenář se seznámí se základní teorií týkající se proteinů, enzymů, homologie, ...
 • Zobrazení volumetrických dat ve webovém prohlížeči 

  Fisla, Jakub
  Táto práca skúma možnosti zobrazovania akcelerovanej 3D grafiky v okne webového prehliadača. Konkrétne sa zaoberá zobrazením medicínskych volumetrických dát. Zameriava sa na využitie algoritmu ray casting, jeho kvalitu a ...
 • FreeIPA - správa přístupu dle URI 

  Hellebrandt, Lukáš
  Cílem práce je navržení a implementace řízení přístupu na základě URI požadovaného zdroje. Pro implementaci bylo jako základ použito rozšíření Host Based Access Control v nástroji pro správu identit FreeIPA. Zároveň bylo ...
 • Struktury trie pro zpracování rozsáhlých textových dat 

  Rajčok, Andrej
  Táto práca rozoberá spracovanie prirodzeného jazyka so zameraním sa na morfologickú analýzu a spoznávanie pomenovaných entít. Rozoberá efektívne vyhľadávanie v slovníkoch a v ňom používaných špecializovaných stručných ...
 • Inkrementální načítání dokumentů v zobrazovacím stroji HTML 

  Hrabec, Pavel
  Cílem této práce je prozkoumat experimentální zobrazovací stroj CSSBox, prozkoumat možnosti jeho rozšíření o inkrementální načítání dokumentů a poté navrhnout potřebné úpravy. Nejprve je uveden přehled existujících možností, ...
 • Rozšíření projektu Systemd-boot o podporu protokolu Secure Boot 

  Sekletár, Michal
  Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť ucelený prehľad problematiky autentizácie v inicializačnom procese počítačov, pomocou technológie Secure Boot. Ďalej sa práca venuje prehľadu aktuálnych implementácií Secure Boot ...
 • Rekurentní neuronové sítě pro rozpoznávání řeči 

  Nováčik, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací rekurentních neuronových sítí v prostředí jazyka lua za pomocí knihovny torch. Řeší problematiku trénování rekurentních neuronových sítí a to jak z hlediska optimální trénovací ...
 • Lokalizace bifurkací ve snímcích sítnice 

  Pres, Martin
  Mezi hlavní prvky sítnice z biometrického hlediska patří slepá skvrna, žlutá skvrna a rozložení cév v sítnici. Větvení cév je pro každého jedince unikátní a právě tato vlastnost se využívá v biometrických systémech pro ...
 • Automatická detekce témat, segmentace a vizualizace on-line kurzů 

  Řídký, Josef
  Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci, která dokáže automaticky detekovat a segmentovat témata z videozáznamů on-line kurzů. Při následném přehrávání zpracovaných záznamů má uživateli vizualizovat záznamy z ostatních, ...
 • Regulated Grammars: Concepts, Properties and Applications 

  Bednář, Petr
  Tato práce se zabývá regulovanými gramatikami. Zavádí nové modifikace existujících regulovaných gramatik. Pro tyto modifikace zavádí metody syntaktické analýzi. Diskutuje problémy determinismu v definici gramatik. Studuje ...
 • Reprezentace business procesů jako zdrojů REST architektury 

  Chernikava, Alena
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat obecné nezávislé na workflow enginu API (BP Orchestration Web Services) pro monitorování a manipulaci s podnikovými procesy. Hlavní problém již existujících řešení je, ...
 • Systém pro rozpoznávání APT útoků 

  Hujňák, Ondřej
  Práce se zabývá APT útoky, což jsou cílené a profesionálně vedené útoky vyznačující se dlouhou dobou trvání s využitím pokročilých technik. Práce shrnuje dosavadní znalosti o APT útocích a je v ní navrženo sedm symptomů ...
 • Zpracování obrazu pro golfový simulátor 

  Heřman, Zdeněk
  Tato práce popisuje návrh a praktickou realizaci golfového simulátoru. Zahrnuje specifikaci hardwaru, který je pro takový simulátor nezbytností a implementaci detekce odpalu a letu míče. Simulátor musí splňovat několik ...

Zobrazit další