Poslední příspěvky

 • Vektorové letecké mapy s "high a low trajektoriemi" 

  Latta, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vykreslováním vektorových leteckých map, především letových trajektorií a navigačních bodů do mapy. Mapy jsou integrovány do mobilních aplikací, které piloti používají během letu ...
 • Vysoce náročné aplikace na svazku karet Intel Xeon Phi 

  Kačurik, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá implementáciou a optimalizáciou vysoko náročných aplikácií na zväzku Intel Xeon Phi koprocesorov. Na dvoch prístupoch k riešeniu N-Body problému boli demonštrované možnosti behu programov na zväzku ...
 • Inkrementální načítání dokumentů v zobrazovacím stroji HTML 

  Hrabec, Pavel
  Cílem této práce je prozkoumat experimentální zobrazovací stroj CSSBox, prozkoumat možnosti jeho rozšíření o inkrementální načítání dokumentů a poté navrhnout potřebné úpravy. Nejprve je uveden přehled existujících možností, ...
 • Zobrazení volumetrických dat ve webovém prohlížeči 

  Fisla, Jakub
  Táto práca skúma možnosti zobrazovania akcelerovanej 3D grafiky v okne webového prehliadača. Konkrétne sa zaoberá zobrazením medicínskych volumetrických dát. Zameriava sa na využitie algoritmu ray casting, jeho kvalitu a ...
 • Syntaktický analyzátor stylových předpisů CSS 

  Sedlák, Radek
  Tato práce se zabývá aktualizací syntaktického analyzátoru pro projekt jStyleParser s využitím nástroje ANTLR 4. Projekt jStyleParser je analyzátor CSS napsaný v~jazyce Java, slouží ke zpracování stylových předpisů zapsaných ...
 • Vyhledávání homologních enzymů 

  Gajdoš, Pavel
  Tato práce se zabývá vyhledáváním homologních enzymů v proteinových databázích, jejímž cílem je navrhnout nástroj poskytující takové vyhledávání. Čtenář se seznámí se základní teorií týkající se proteinů, enzymů, homologie, ...
 • Regulované systémy automatů 

  Krčmář, Radim
  Tato práce zavádí a studuje dva nové typy automatů, spolupracující distribuované systémy zásobníkových automatů (CDPDAS) a paralelní komunikující systémy zásobníkových automatů (PCPDAS), které jsou inspirovany spolupracujícími ...
 • Anonymizace SPZ vozidel 

  Skřivánková, Barbora
  Při procházení online map jsou dnes dostupné i souvislé snímky prohlížených míst. Pokud jsou však snímky pořizovány ve veřejném prostoru, nacházejí se na nich také kolemjdoucí lidé a kolemjedoucí vozidla. Cílem této práce ...
 • Automatické řízení výpočtu ve specializovaném výpočetním systému 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení výpočtů ve specializovaném systému. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí metody Taylorovy řady a s numerickými integrátory. Praktickým cílem této ...
 • Indexování databází: SP-GiST pro PostGIS 

  Matula, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení se s indexačními metodami a datovými typy prostorových objektů v databázovém systému PostgreSQL (obsahuje indexační metody GiST a SP-GiST) a vytvoření indexu SP-GiST pomocí quad stromu v ...
 • Adventure hra s inteligentními spolupracujícími postavami 

  Vacek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat framework, který lze využít pro     vývoj agentních systémů. Framework je nadstavbou nad knihovnou JADE a je realizován v jazyce Java. Framework je využit pro ...
 • Automatizace procesů agilního vývoje 

  Jašek, Tibor
  Cieľom diplomovej práce "Automatizace procesů agilního vývoje" je štúdium agilných metodík so zameraním sa na vývoj v spoločnosti Kentico. Práca popisuje rôzne nástroje na podporu agilného vývoja software vrátane nástrojov ...
 • Doplnění a optimalizace temporálního rozšíření pro PostgreSQL 

  Koroncziová, Dominika
  Táto práca sa zaoberá problematikou implementácie podpory práce s temporálnymi dátami v prostredí tradičného, relačného databázového systému PostgreSQL. Nadväzujem v nej na predchádzajúce výsledky Radka Jelínka a ním ...
 • Zobrazení a analýza aktivit neuronové sítě ve skrytých vrstvách 

  Fábry, Marko
  Cílem této práce je vytvořit systém schopný zobrazení hodnot aktivačních funkcí neuronů nacházejících se v skrytých vrstvách neuronových sítí použitých na rozpoznávání řeči. Dále byly na tomto systému provedeny experimenty ...
 • Strukturování kódu v zadní části zpětného překladače 

  Porwolik, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá nástrojem pro zpětný překlad nízkoúrovňového strojového kódu do vyšší formy reprezentace, který je vyvíjen společností AVG Technologies. Cílem této práce je navrhnout a implementovat metodu ...
 • Akcelerace algoritmů pro shlukování tunelů v proteinech 

  Čudová, Marta
  Práce se zabývá problémem shlukování tunelů z dat získaných molekulární dynamikou proteinů. Tento proces je velmi výpočetně náročný a představuje výzvu pro vědecké komunity. Cílem je najít algoritmus s optimálním poměrem ...
 • Evoluční návrh využívající přepisovací systémy 

  Nétková, Barbora
  V této práci byla navržena a implementována metoda pro evoluční návrh přepisovacích systémů. Pomocí genetického algoritmu jsou navrhována pravidla pro specifickou variantu Lindenmayerova systému. Navržené gramatiky jsou ...
 • Identifikace osob pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Duban, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací konvolučních neuronových sítí sloužících k re-identifikaci osob. Implementované konvoluční sítě byly testovány na dvou datových sadách CUHK01 a CUHK03, na kterých dosáhly ...
 • Rozhraní systému pro analýzu dokumentů s JavaScriptovým klientem 

  Marcelyová, Andrea
  Táto diplomová práca sa zaoberá preštudovaním rámcov pre tvorbu klientskych aplikácií, platformy Java, desktopového nástroja FITLayout, návrhu architektúry nástroja s webovým rozhraním, popisom implementácie webovej ...
 • Architektura pro rekonstrukci knihy objednávek s nízkou latencí 

  Závodník, Tomáš
  Informační technologie tvoří důležitou součást dnešního světa a algoritmické obchodování je mezi obchodníky již známým pojmem. Vysokofrekvenční obchodování, neboli High Frequency Trading (HFT), si žádá využití speciálních ...

Zobrazit další