Recent Submissions

 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Jančo, Ivan
  Tématem bakalářské práce je problematika projektového managementu a specializovaných softwarů používaných ve stavebnictví. Porovnávané budou volně dostupné zkušební a aktuální verze na základě specifických kritérií. Výstupem ...
 • Rodinný dům v Chrudimi 

  Doležal, Filip
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu dokumentace pro provádění stavby, jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Navržený dům je netradiční především ...
 • Rodinný dům 

  Kratochvíl, Jakub
  Zadaná bakalářské práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Navržená stavba je situována v rezidenční čtvrti městské části Praha - Kunratice. Rodinný dům je navržen v části jako dvoupodlažní ...
 • Směsná alkalicky aktivovaná aluminosilikátová pojiva 

  Mizerová, Cecílie
  První část práce představuje souhrn dosavadních poznatků o směsných dvousložkových alkalicky aktivovaných pojivech na bázi vysokopecní strusky, popílku, metakaolinu a cihelného prachu s důrazem na jejich zpracovatelnost, ...
 • Nosná ocelová konstrukce jednolodní průmyslové haly 

  Jaroš, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje návrh ocelové nosné konstrukce jednolodní průmyslové haly o rozpětí 24 m, délce 72 m a skadebné výšce konzoly jeřábové dráhy 9 m. V hale jsou 2 mostové jeřáby, jeden o nosnosti 32/8 t a druhý o ...
 • Administrativní budova - posouzení vybraných částí ŽB konstrukce 

  Zedník, Tomáš
  Zadáním práce je posoudit monolitický železobetonový lokálně podepřený strop v admi-nistrativní budově. Řešený strop se nachází nad 3NP, je obdélníkového tvaru s rozměry 61,3x18,8m. Strop je po obvodě podepřen železobetonovými ...
 • Úprava MÚK Ostravská x Bedřichovická v Brně 

  Acuna Subia, Luis Carlos
  Bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy úrovňové části mimoúrovňové kosodélné křižovatky v městské části Brno-Slatina. Na křižovatce se kříží silnice I/50 Ostravská a silnice II. třídy Bedřichovická. Jejím hlavním problémem ...
 • Vodohospovářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Morava/Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního objemu uvažované nádrže, která je v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových ...
 • Rodinný dům s ateliérem 

  Petr, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh rodinného domu s ateliérem. Stavební pozemek se nachází na kraji města Bystré u Poličky. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží. ...
 • Ceny modernizace, oprav a údržby stavebního objektu 

  Nowak, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku zmapování stavebních prací a jejich cen zaměřených na modernizaci, opravy a údržbu stavebního objektu. V teoretické části jsou popsány pojmy týkající se problematiky této ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Ondráček, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Čermné. Objekt je navržen jako dvoupodlažní na rovinatém terénu, s mírným svahem orientovaným na jižní stranu. Vstup do domu je orientován ze západní strany. V této části je ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice - Jeseník mezi km 18,187 a km 20,700 

  Peřinová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku železniční tratě Hanušovice - Jeseník v úseku od km 18,187 (od ZV1 v žst. Ostružná) do km 20,700. Dále se řeší ...
 • Komplexní studium interfázového rozhraní lepeného dřevěného spoje 

  Chlup, David
  Tato bakalářská práce se zabývá sumarizací poznatků o problematice týkající se hloubky průniku lepidla do struktury dřeva. Popisuje veškeré teorie adheze. Zaměříme se na vliv viskozity a trvanlivost lepené spáry při různém ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Černý, Jaroslav
  Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování zdrojů projektu výstavby. Teoretická část obsahuje základní pojmy projektového řízení, plánování zdrojů, plánování nákladů a financování projektu. V praktické ...
 • Nové světové poznatky s využitím asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem 

  Jevínová, Alexandra
  Cestná infraštruktúra a služby poskytované v doprave sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života obyvateľov, prispievajú k ekonomického rastu, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti. Rozvoj dopravnej ...
 • Mateřská škola 

  Muňko, Matej
  Predmetom práce je novostavba materskej školy v Brne, v mestskej časti Brno – Slatina. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby materskej školy s celodennou prevádzkou s návrhovou kapacitou ...
 • Rodinný penzion, Slavkov u Brna 

  Šmídová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat projekt rodinného penzionu. Jedná se o novostavbu na okraji zastavěného území, obce Slavkov u Brna, umístěnou na rovinatém terénu. Objekt má dvě nadzemní podlaží. V prvním nadzemním ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrouně 

  Faltys, David
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrounu. Práce obsahuje technickou zprávu, řešení širších dopravních vztahů, technologický předpisy pro zdění a hrubou ...
 • Snížení energetické náročnosti veřejného objektu 

  Michek, Jan
  Práce je zaměřena na snížení energetické náročnosti u veřejné budovy. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy týkající se veřejných zakázek obecně, a následně se práce zaměřuje na specifický okruh veřejných zakázek, a to ...
 • Rodinný dům s garáží 

  Novák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Horní Brusnici. Objekt se nachází na parcele č. 1738/4 v katastrálním území Horní Brusnice (okres ...

View more