Poslední příspěvky

 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Jančo, Ivan
  Tématem bakalářské práce je problematika projektového managementu a specializovaných softwarů používaných ve stavebnictví. Porovnávané budou volně dostupné zkušební a aktuální verze na základě specifických kritérií. Výstupem ...
 • Novostavba rodinného domu v Oslavici 

  Pospíšilová, Iveta
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v Oslavici a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen pro účely rodinného bydlení a je umístěn na okraji ve východní části ...
 • Rodinný dům na okraji města 

  Nosek, Tomáš
  Cílem bakalářské práce „Rodinný dům na okraji města“ je vypracování prováděcí dokumentace na výstavbu rodinného domu na pozemku č.194/3, v městě Stračov. Je třeba objekt začlenit do okolní zástavby a vhodně ho osadit do ...
 • Zděný rodinný dům 

  Suchý, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je zděný rodinný dům. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Panenská Rozsíčka. Objekt se nachází na mírně svažitém pozemku o půdorysných rozměrech 12,25x11,0 m. Suterén je vyzděn z tvárnic ...
 • Rodinný dům v Chrudimi 

  Doležal, Filip
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu dokumentace pro provádění stavby, jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Navržený dům je netradiční především ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Nedbalová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je konverze Baťových výrobních staveb č. 24 a 25 na pronajímatelné jednotky pro malé a střední podnikání. Parcela se nachází v areálu Svit ve Zlíně. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...
 • Rodinný dům 

  Kratochvíl, Jakub
  Zadaná bakalářské práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Navržená stavba je situována v rezidenční čtvrti městské části Praha - Kunratice. Rodinný dům je navržen v části jako dvoupodlažní ...
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění 

  Heneková, Barbara
  Bakalárska práca rieši návrh podlahového vykurovania administratívnej budovy. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku tepelných čerpadiel. Časť výpočtová je samotný návrh teplovodného podlahového vykurovania. Zdrojom ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Roček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem prefabrikované opěrné stěny ve dvou variantách vyztužení. První variantou je klasická betonářská výztuž a druhou jsou kompozitní výztužné vložky (GFRP). Opěrná stěna je umístěna v agresivním ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Zahálka, Martin
  Cílem bakalářské práce je řešení návrhu nadstandartního rodinného domu v Hlinsku v Čechách. Objekt je složen ze 3 na sebe navazujících obdélníků. Rodinný dům má 2 nadzemní podlaží a neobývanou půdu. K objektu patří garáž ...
 • Administrativní budova - posouzení vybraných částí ŽB konstrukce 

  Zedník, Tomáš
  Zadáním práce je posoudit monolitický železobetonový lokálně podepřený strop v admi-nistrativní budově. Řešený strop se nachází nad 3NP, je obdélníkového tvaru s rozměry 61,3x18,8m. Strop je po obvodě podepřen železobetonovými ...
 • Boční recirkulační oblasti proudu v korytě před přelivem 

  Korálová, Nikola
  Bakalářská práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část. Obsahem literární rešerše je problematika bočně zúžených přelivů, na nichž dochází k bočnímu zúžení proudu. Náhlá změna šířky koryta a vznik návodního ...
 • Směsná alkalicky aktivovaná aluminosilikátová pojiva 

  Mizerová, Cecílie
  První část práce představuje souhrn dosavadních poznatků o směsných dvousložkových alkalicky aktivovaných pojivech na bázi vysokopecní strusky, popílku, metakaolinu a cihelného prachu s důrazem na jejich zpracovatelnost, ...
 • Rodinný dům, Fulnek 

  Pustějovský, Jakub
  V mé bakalářské práci jsem se zabýval návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt je situován v katastrálním území města Fulnek, na parcele č. 1646/43. Jedná se o samostatně ...
 • Nosná ocelová konstrukce jednolodní průmyslové haly 

  Jaroš, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje návrh ocelové nosné konstrukce jednolodní průmyslové haly o rozpětí 24 m, délce 72 m a skadebné výšce konzoly jeřábové dráhy 9 m. V hale jsou 2 mostové jeřáby, jeden o nosnosti 32/8 t a druhý o ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce autosalonu 

  Hubáček, Ondřej
  Obsahem práce je návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního halového objektu autosalonu určeného pro parkování/výstavu automobilů ve městě Brně. Půdorysné rozměry objektu jsou 20 x 36 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ...
 • Statické řešení soustavy železobetonových nádrží 

  Wolf, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení soustavy železobetonových nádrží a prefabrikované železobetonové stropní desky sloužící k zastropení těchto nádrží. Posouzení těchto prvků je provedeno dle mezních stavů únosnosti. ...
 • Vliv investice na rozvoj obce 

  Hladík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou investic a jejich vlivem na rozvoj samosprávných celků. První část práce je praktická a seznámí nás s konkrétními pojmy v sektoru investic, veřejných projektů a hospodaření obcí. V ...
 • Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví 

  Macháčová, Alžbeta
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem výběru a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví. První část teorie se věnuje funkci nákupu, procesu nákupu a materiálové strategii. Jsou zde popsány faktory, které ovlivňují nákupní ...
 • Analýza ztráty stability termoplastových trubek 

  Procházka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability termoplastových trubek. Byl proveden experiment, ve kterém byly trubky zatěžovány v ose, přičemž byla sledována hodnota zatěžovací síly při ztrátě stability materiálu. Pro ...

Zobrazit další