• Rodinný dům 

  Bobek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením projektové dokumentace pro realizace objektu rodinného domu v Radotíně, v Praze 16. Parcela 2087/66 určená pro objekt se nachází v katastrálním území Praha 16 a je určena ...
 • Adelheid chov koní 

  Kříčková, Zuzana
  Jak už z názvu "Adelheid chov koní" vyplývá, jedná se o návrh areálu, který má sloužit pro chov a výcvik jezdeckých koní. Zadání práce navazuje na požadavky investora - Milana Saturku. Pan Saturka vlastní nemalé množství ...
 • Metody oceňování nemovitostí na tržních principech 

  Čajová, Mária
  Tato práce řeší problematiku oceňování nemovitostí majetku pro bankovní účely. Součástí práce je provedení analýzy trhu s nemovitostmi a vyhodnocení možných vlivů na cenu obvyklou, včetně případných rizik. Oceňovanou ...
 • Rodinný dům, Vepříkov 

  Adamec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Vepříkov. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům se samostatně stojící garáží, který je navržen pro ...
 • Ocelová nosná konstrukce zemědělské haly 

  Šomek, Jan
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce zemědělského využití. Objekt má půdorysnou délku 60m a šířku 30m. S ohledem na účel konstrukce je předepsaná minimální výška v okapu 3,5m. S ohledem na technické požadavky ...
 • Přerušení konstrukčních tepelných mostů 

  Tůma, Pavel
  Práce řeší způsoby přerušení tepelných mostů u převislých betonových konstrukcí, převážně je řešeno použití ISO-nosníků. V první části se nachází výčet výrobců dodávající základní balkónové prvky na český trh, srovnání ...
 • Stavebně technologická studie etapy montáže železobetonové nosné konstrukce haly 

  Hubáček, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je etapa montáže železobetonové nosné konstrukce stavby univerzální haly s přístavkem v rámci projektu Technologického Parku Holešov. Objekt se skládá z halové části a dvoupodlažního přístavku. ...
 • Návrh čerpadla a potrubí hydraulického okruhu 

  Daxnerová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sacieho a výtlačného potrubia odstredivého čerpadla hydraulického okruhu a určením jeho pracovnej oblasti pri riadení meničom frekvencie. Člení sa na teoretickú časť a prílohy.
 • Sledování fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT-XRD analýzy 

  Soukupová, Veronika
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT – XRD difrakční analýzy. V rámci práce bylo provedeno měření a vyhodnocení a následné ověření výsledků s ...
 • Most na silnici II/369 

  Gratza, Jonáš
  Náplní bakalářské práce je řešení silničního mostu o jednom poli. Most leží na pozemní komunikaci II/369 přes řeku Branná. V rámci práce byly vypracovány 3 studie z kterých byla vybrána varianta č.1. Jedná se o dodatečně ...
 • Rozsáhlý rodinný dům-Technologická etapa spodní stavby 

  Brandtner, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je provedení technologické etapy spodní stavby rodinného domu v Drásově. Obsahem této práce je technická zpráva, technologické předpisy vybraných prací, návrh zařízení staveniště, návrh ...
 • Možnosti aplikace potěru na zaolejovaný nebo vlhký beton 

  Holomčík, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem skladby podlahového systému, interakce adhezního můstku s podkladním betonem, který je kontaminován vlhkostí a olejem. Pro takto kontaminovaný povrch byl navržen polymer-cementový ...
 • Rodinný dům se zubní ordinací 

  Pilný, Ondřej
  Bakalářská práce zpracovává návrh novostavby rodinného domu v Chlumu u Hradce Králové. Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený dvoupodlažní rodinný dům se zubní ordinací a bazénem. Objekt je navržen pro 4 členou ...
 • Vliv složení alkalického aktivátoru na vlastnosti hybridních cementů 

  Šimko, Lukáš
  Stavební průmysl a konkrétně výroba portlandského cementu je jedno z nejvíce energeticky a ekologicky náročných odvětví. Proto je snaha využívat odpadní produkty z energetického průmyslu jako náhradu (alespoň částečnou) ...
 • Víceúčelový objekt ve Ždánicích 

  Ňorková, Eva
  Tématem bakalářské práce je statické posouzení stávající dřevěné konstrukce a návrh nové vnitřní nosné dřevěné konstrukce 3NP, 4NP a zastřešení víceúčelové budovy ve Ždánicích. Jedná se o rekonstrukci čtyřpodlažního objektu ...
 • Stanice lanové dráhy Vranča-Kohútka 

  Pelc, Norbert
  Bakalářská práce se zabývá variantním návrhem nosné konstrukce spodní nástupní stanice lanové dráhy v obci Vranča ve Zlínském kraji. Konstrukce je navržena nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech 22x28 m. Materiálové řešení ...
 • Dálniční most přes silnici II/464 

  Mezera, David
  Náplní bakalářské práce je vyřešení přeložky pozemní komunikace II/464. Jedná se o most o jednom poli z dodatečně předpjatého betonu. Byly navrženy 3 studie, z nichž jedna byla zpracována v rámci této bakalářské práce. ...
 • Vytápění bytového domu 

  Kocandová, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. Teoretická část je zpracována na téma přípravy teplé vody. Výpočtová část obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh teplosměnných ploch, ...
 • Studium využitelnosti popílků z procesu denitrifikace spalin 

  Sklenářová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití popílků, pocházejících z vysokoteplotního spalování, kontaminovaných procesem denitrifikace spalin. Hlavním cílem této práce je pak navrhnout, co nejefektivnější způsob aplikace, ...
 • Rodinný dům 

  Glasová, Veronika
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu pro pětičlennou rodinu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Všechna podlaží jsou v jedné ...