• Vliv tepelně vlhkostního zatížení na chování tepelně izolačních a sanačních materiálů na bázi silikátů 

  Horáková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývala studií tepelně izolačních a sanačních materiálů na bázi silikátů. Teoretická část obsahuje literární rešerši provedených výzkumů, které se věnovaly vývoji tepelně izolačních a sanačních omítek ...
 • Nosná ocelová konstrukce sportovní haly 

  Cejpek, Martin
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci tenisové haly. Ocelová hala je jednolodní, obdélníkového tvaru o rozpětí 24 m a délce 48 m (bez předsazení štítových stěn). V rámci práce byla provedena analýza dvou ...
 • Studium hydratace anhydritových maltovin 

  Duda, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem hydratace anhydritových maltovin. Práce je primárně zaměřena na zkoušení různých budičů hydratace a následné sledování hydratačního procesu pomocí XRD analýzy, a také navazuje ...
 • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

  Dubec, Marek
  Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsou popsány geodetické programy k provádění atributových a topologických kontrol nad digitálními daty, včetně podrobného popisu ...
 • Vývoj malé sídelní jednotky podle její interpretace na mapách 

  Demková, Michaela
  Predmetom tejto bakalárskej práce je pozorovanie vývoja obce Stará Turá podľa jej zobrazenia na mapách. Skúmanými podkladmi sú dostupné historické a súčasné kartografické diela stredných mierok, ktoré zobrazujú územie mesta ...
 • Problematika nízkokapacitních vozovek 

  Nováková, Kristýna
  Cílem této bakalářské práce je teoreticky zpracovat problematiku nízkokapacitních vozovek. Pozornost bude věnována jak zkušenostem v zahraničí, tak i v České republice, především s ohledem na konstrukční skladbu, používané ...
 • Křížení silnice I/42 a stezky podél Svitavy 

  Dušek, Martin
  Předmětem bakalářské práce je problémová část cyklostezky kolem řeky Svitavy křížící ulici Hladíková. V tomto místě cyklostezky chybí bezpečný přechod pro chodce / cyklisty / bruslaře, tento je pak řešen přebíháním přes ...
 • Zámečnická dílna 

  Benýšek, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce zámečnické dílny, umístěné v obci Oldřichovice ve starém areálu JZD. Konstrukce je navržena na mezní stav únosnosti a použitelnosti dle normativních požadavků ČSN ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Jižní svahy 

  Gajdoš, Nikola
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí bytového domu Jižní svahy. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných ...
 • Vzduchotechnika pro objekt zdravotnické záchranné služby 

  Varmus, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro zdravotnickou záchrannou službu. V objektu se řeší především odvětrávání garáží pro stav provozní, havarijní a požární, větrání zázemí zaměstnanců a zasedací ...
 • Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel 

  Kuzmová, Barbora
  Cílem této práce je zjištění parametrů kalových čerpadel. V první části práce je zpracována všeobecná rešerše čerpadel a jejich základní rozdělení. Popsány jsou i vlastnosti jednotlivých čerpadel. Jsou zde zmíněny důvody ...
 •  Motivace a firemní kultura ve stavebním podniku 

  Kotrík, Ján
  Moja bakalárska práca sa zaoberá motiváciou a firemnou kultúrou v stavebnom podniku. V teoretickej časti sú vymedzené základné pojmy z oblasti stavebníctva, motivácie a firemnej kultúry. Praktická časť je založená na ...
 • Návrh pažení stavební jámy 

  Valkó, Attila
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pažení stavební jámy polyfunkčního domu v Brně - Pisárkách. Práce obsahuje popis možných způsobů pažení stavebních jam. Cílem práce je navržení zajištění stavební jámy vhodnou metodou ...
 • Jízdárna 

  Cmajdálková, Alžběta
  Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce jízdárny. Půdorysné rozměry objektu jsou 78,0 x 47,1 m, výška činí 15,6 m. Jízdní dráha má rozměry 60 x 25 m, vyhovuje pro vlohové zkoušky pro skokové koně, pro větší provozy ...
 • Most na silnici II/369 

  Gratza, Jonáš
  Náplní bakalářské práce je řešení silničního mostu o jednom poli. Most leží na pozemní komunikaci II/369 přes řeku Branná. V rámci práce byly vypracovány 3 studie z kterých byla vybrána varianta č.1. Jedná se o dodatečně ...
 • Bodově podepřená železobetonová deska podzemních garáží obchodního centra v Opavě 

  Bátrlová, Petra
  Předmětem řešení této bakalářské práce je posoudit a navrhnout železobetonovou stropní desku nad podzemním podlažím čtyřpatrového obchodního domu, bodově podepřenou sloupy bez hlavic a navržení typického sloupu pro toto ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích 

  Hačka, Martin
  Cílem této práce je stavebně technologický projekt provedení spodní novostavby bytového domu v Brně ve Starém Lískovci. Řešená práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pro provádění záporového pažení, pro ...
 • Realizace stavebně technologické etapy spodní stavby provozovny Lukov 

  Urbánek, Štěpán
  Náplní této bakalářské práce je řešení technologických postupů při realizaci hrubé spodní stavby výrobního objektu s administrativní částí. Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce i základové konstrukce, návrh ...
 • Technologické řešení vegetačního zastřešení administrativní budovy v Brně, Královo Pole 

  Hrazdira, David
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením vegetačního zastřešení administrativní budovy v Českém technologickém parku Brno, Královo Pole. Řeší realizaci jednoplášťové ploché vegetační střechy. Práce obsahuje ...
 • Rodinný dům s kavárnou v Oticích u Opavy 

  Vaňousová, Martina
  Bakalářská práce na téma Rodinný dům s kavárnou v Oticích u Opavy na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Stavba byla vypracována tak, že objekt je rozdělen na dvě části. První částí je rodinný dům spojený s garáží. ...