Now showing items 452-471 of 680

 • Sanace vodovodní sítě a přípojek 

  Skryja, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti sanace vodovodních sítí a přípojek. V práci jsou zmíněný poznatky a informace týkající se tohoto odvětví. V první části je zpracována rešerše dané problematiky. V druhé ...
 • Sedimentační nádrž na toku Kuřimka 

  Holá, Lucie
  Cílem bakalářské práce je návrh sedimentační nádrže na toku Kuřimka v katastrálním území Moravské Knínice. Ve výpočtech byla provedena kapacita řešeného úseku a výpočet průběhu hladin pro třicetidenní vodu a vybrané N-leté ...
 • Separátory, sedimentační nádrže včetně funkce retenční nádrže Jeneweinova 

  Turic, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou separátorů a sedimentačních nádrží, včetně funkce retenční nádrže Jeneweinova v Brně. Popisuje základní fyzikální a hydrodynamické vlastnosti vod a rozděluje její znečištění. ...
 • Silikátové materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí 

  Míková, Maria
  Tato práce se zabývá elektrickými vlastnostmi cementových a aluminosilikátových materiálů používaných ve stavebnictví. Prezentuje souhrn používaných funkčních plniv za účelem zvýšení elektrické vodivosti kompozitů a jejich ...
 • Silová duktilita asfaltových pojiv 

  Smolka, Zdeněk
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip a výsledky laboratorních zkoušek penetrace jehlou, bod měknutí metodou kroužek a kulička a silová duktilita. Zkoušky budou ...
 • Skeletový rodinný dům 

  Studený, Marek
  Předmětem bakalářské práce je novostavba dvoupodlažního rodinného domu v místní části Kudlov města Zlína. Objekt je tvořen železobetonovými, prefabrikovanými dílci tvořící skeletovou konstrukci. Nosná konstrukce je tvořena ...
 • Skladovací hala 

  Filip, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce objektu skladovací haly ve Vyškově. Hala má rozpon 36 m, délku 48 m a světlou výšku 6 m. Jedná se vaznicovou soustavu se sedlovými příhradovými rámy. ...
 • Skladová hala v Polné - hrubá vrchní stavba 

  Chroustovský, David
  Tato práce obsahuje etapu hrubé vrchní stavby skladovací haly v Polné. Součástí této práce je stavebně technologická zpráva, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis pro železobetonový ...
 • Sledování fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT-XRD analýzy 

  Soukupová, Veronika
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT – XRD difrakční analýzy. V rámci práce bylo provedeno měření a vyhodnocení a následné ověření výsledků s ...
 • Sledování vývoje vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R-materiálem 

  Eliáš, Radim
  Práce je zaměřena na vývoj vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R - materiálem, kdy sledujeme rozdíl vlastností pojiva při pokládce a poté po uplynutí doby 6 měsíců po pokládce asfaltové směsi. V ...
 • Směsná alkalicky aktivovaná aluminosilikátová pojiva 

  Mizerová, Cecílie
  První část práce představuje souhrn dosavadních poznatků o směsných dvousložkových alkalicky aktivovaných pojivech na bázi vysokopecní strusky, popílku, metakaolinu a cihelného prachu s důrazem na jejich zpracovatelnost, ...
 • Smuteční obřadní síň Líšeň 

  Chytková, Alžběta
  Cílem projektu bylo vytvořit důstojné místo pro poslední rozloučení, které navazuje na stávající hřbitov v Brně Líšni. Celý návrh bere ohled na nelehkou životní situaci návštěvníků a především na provozní správnost. Stavba ...
 • Smuteční obřadní síň Líšeň 

  Kaliariková, Beáta
  Témou zadania bol návrh novostavby Smútočnej obradnej siene. Objekt naväzuje na stávajúci cintorín, ktorý sa nachádza na susednom pozemku a nový objekt rozšíri jeho možnosti a kapacity. Pozemok je vymedzený ulicou Šimáčkova. ...
 • Smuteční obřadní síň Líšeň 

  Žaludová, Kristýna
  Novostavba Smuteční obřadní síně Líšeň je umístěna na mírně svažitém pozemku v městské části Brno-Líšeň. Koncept řešení pozemku plynule navazuje na provoz stávajícího hřbitova. Nezastavěná část bude sloužit jako nový hřbitov ...
 • Snížení energetické náročnosti veřejného objektu 

  Michek, Jan
  Práce je zaměřena na snížení energetické náročnosti u veřejné budovy. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy týkající se veřejných zakázek obecně, a následně se práce zaměřuje na specifický okruh veřejných zakázek, a to ...
 • Sociální bydlení Brno 

  Krbylová, Alžbeta
  Projekt sociálneho bývania v Brne – mestskej časti Maloměřice, je predovšetkým zacielený na rómsku komunitu ako aj iné mnohopočetné rodiny. Navrhnuté objekty sú riešené ako nízko podlažná radová zástavba. Objekty sú ...
 • Sociální bydlení pro minoritní skupiny 

  Kudlová, Barbora
  Bakalářská práce řeší návrh rodinných domů v Brně - Maloměřicích a Obřanech. Hlavním cílem bylo vytvořit několik rodinných domů, které budou inspirovány tradicemi a kulturou minoritní skupiny obyvatel. Objekty jsou na ...
 • Sociální bydlení, Brno 

  Mašková, Klára
  Tato bakalářská práce vychází z ateliérové práce vytvořené v předmětu AG 32. Cílem práce je navrhnout sociální bydlení pro romské etnikum. Návrh se snaží respektovat specifika romského bydlení, především vysoký počet členů ...
 • Software databáze lomově-mechanických parametrů a podpory pravděpodobnostních výpočtů využitý při statistické analýze střešních předpjatých nosníků 

  Novák, Lukáš
  Práce popisuje nově vytvořený softwarový nástroj IO-SUPPORT, který slouží ke stanovení a vizualizaci zatížitelnosti stavebních konstrukcí s využitím pravděpodobnostních metod. Software se dělí na dvě základní části. První ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Mlynár, Peter
  Tato práce se zabývá specializovanými softwary, které se používají při plánování projektů. Cílem je popsat, definovat a porovnat jednotlivé aplikace podle zvolených kritérií. Teoretická část kromě popisu softwarů vysvětluje ...