Now showing items 564-583 of 680

 • Vinařství Lahofer Dobšice 

  Javorský, Tomáš
  Cílem práce byl návrh novostavby vinařského domu firmy Lahofer u obce Dobšice u Znojma. Na dané téma byla v předmětu AG34 zpracována studie, kterou práce rozšiřuje o Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci pro ...
 • Vinárna s ubytováním 

  Ryšavý, Miloš
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o novostavbu vinárny s ubytováním. Práce je rozdělena na výkresovou, textovou a přílohovou část. Textová část obsahuje průvodní a souhrnnou ...
 • Víceúčelová hala v Táboře 

  Tomeš, Martin
  Ve svém projektu jsem se věnoval návrhu sportovní haly v Táboře. Jako hlavní konstrukční materiál bylo použito lepené lamelové dřevo. pro přidružené konstrukce byla použita ocel. konstrukce má rozpětí 45 metrů, délku 60 ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Plačková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením dřevěné nosné konstrukce víceúčelové sportovní haly. Tento objekt se nachází v lokalitě Svitavy. Půdorysné rozměry jsou 51,4 m x 80 m. Výška od terénu k vrcholu konstrukce ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Kopecká, Denisa
  Cílem mé bakalářské práce bylo zabývat se návrhem a posouzení víceúčelové sportovní haly pro běžné sporty, obdélníkového půdorysu o rozměrech 36x48m a světlé výšce cca 9m. Hala se nachází v blízkosti centra města Česká ...
 • Víceúčelový objekt ve Ždánicích 

  Ňorková, Eva
  Tématem bakalářské práce je statické posouzení stávající dřevěné konstrukce a návrh nové vnitřní nosné dřevěné konstrukce 3NP, 4NP a zastřešení víceúčelové budovy ve Ždánicích. Jedná se o rekonstrukci čtyřpodlažního objektu ...
 • Vliv cenosfér na vlastnosti lehčeného šamotu 

  Majerová, Jana
  Bakalárska práca je zameraná na vplyv rôznych druhov použitých cenosfér na vlastnosti ľahčeného šamotu. V teoretickej časti sú zhrnuté teoretické poznatky o šamote a cenosférach dostupných na tuzemskom trhu. Praktická časť ...
 • Vliv ceny zateplení na celkovou cenu a kvalitu rodinného domu 

  Hanyk, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zateplovacích systémů a jejich vlivem na kvalitu a cenu rodinného domu. Popisuje možná řešení zateplení a zhodnocuje vlastnosti a cenu jednotlivých systémů. Teoretická část se ...
 • Vliv chemických přísad na průběh hydratačních teplot cementových past 

  Knotová, Kateřina
  Chemické přísady, zejména plastifikační a superplastifikační přísady, jsou dnes nezbytnou součástí téměř každého betonu. Tyto přísady zlepšují zpracovatelnost malt a betonových směsí, čímž snižují intenzitu vibrace při ...
 • Vliv chemických přísad na vlastnosti keramických pracovních hmot. 

  Sarvaš, Ondřej
  Tato práce se zabývá chemickými přísadami používanými v keramickém průmyslu. Jsou zde popsány jak běžně využívaná aditiva, převážně v oblasti jemné či speciální keramiky, tak studie méně běžných přísad. V experimentální ...
 • Vliv druhu okenních prvků na nákladovou cenu stavby 

  Chmelařová, Kateřina
  Tato bakalářská práce objasňuje, jaký vliv má druh okenní výplně otvorů na nákladovou cenu stavby. Cena závisí na výběru typu oken v kombinaci jejich odlišných materiálů. V teoretické části jsou popsány druhy okenních ...
 • Vliv investice na rozvoj obce 

  Hladík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou investic a jejich vlivem na rozvoj samosprávných celků. První část práce je praktická a seznámí nás s konkrétními pojmy v sektoru investic, veřejných projektů a hospodaření obcí. V ...
 • Vliv olověných přípojek na kvalitu pitné vody 

  Vostrčilová, Markéta
  Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsou rozebrány materiály vodovodních přípojek, které se používají dnes i které byly použity v minulosti. Dále je pojednáno o základní charakteristice olova, o ...
 • Vliv pilin na žárovzdornost lehčeného šamotu 

  Smékalová, Veronika
  Lehčené šamotové výrobky mají své místo mezi žárovzdornými materiály. Stále nejčastějším způsobem lehčení je pomocí vyhořívajících složek. Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá surovinami pro výrobu lehčeného ...
 • Vliv složení alkalického aktivátoru na vlastnosti hybridních cementů 

  Šimko, Lukáš
  Stavební průmysl a konkrétně výroba portlandského cementu je jedno z nejvíce energeticky a ekologicky náročných odvětví. Proto je snaha využívat odpadní produkty z energetického průmyslu jako náhradu (alespoň částečnou) ...
 • Vliv tepelně vlhkostního zatížení na chování tepelně izolačních a sanačních materiálů na bázi silikátů 

  Horáková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývala studií tepelně izolačních a sanačních materiálů na bázi silikátů. Teoretická část obsahuje literární rešerši provedených výzkumů, které se věnovaly vývoji tepelně izolačních a sanačních omítek ...
 • Vliv vnitřního napětí a vlhkosti při měření vápenopískových cihel ultrazvukovou impulsovou metodou 

  Morkusová, Kristýna
  Tato práce se zabývá vlivem vnitřního napětí a vlhkosti na měření vápenopískových cihel ultrazvukovou impulzovou metodu.
 • Vliv změn faktoru erozní účinnosti deště na plošný rozsah kategorií stupně erozní ohroženosti 

  Pírek, Jiří
  Hlavním tématem této práce je citlivostní analýza plošného rozsahu kategorií erozní ohroženosti v závislosti na různém R faktoru, který vstupuje do univerzální rovnice pro výpočet ztráty půdy vodní erozí (USLE). Matematický ...
 • Vodohospodářské řešení zásobního objemu vybrané vodní nádrže 

  Hudec, Martin
  Cílem bakalářské práce je porovnat data vodohospodářského řízení zásobního objemu nádrže Vír I. v manipulačním řádu s aktuálním stavem vzhledem ke klimatickým a hydrologickým změnám.
 • Vodohospovářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Morava/Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního objemu uvažované nádrže, která je v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových ...