Now showing items 41-60 of 680

 • Zastřešení sportovní haly ve Vsetíně 

  Chloupek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné střešní konstrukce multifunkční sportovní haly ve Vsetíně ve Zlínském kraji. Konstrukce je navržena na půdorysné rozměry 76x35 m. Cílem práce je navrhnout a srovnat návrhy konstrukce ...
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění 

  Heneková, Barbara
  Bakalárska práca rieši návrh podlahového vykurovania administratívnej budovy. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku tepelných čerpadiel. Časť výpočtová je samotný návrh teplovodného podlahového vykurovania. Zdrojom ...
 • Zděný rodinný dům 

  Suchý, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je zděný rodinný dům. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Panenská Rozsíčka. Objekt se nachází na mírně svažitém pozemku o půdorysných rozměrech 12,25x11,0 m. Suterén je vyzděn z tvárnic ...
 • Rozhledna Blansko-Hořice 

  Sotáková, Miroslava
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení konstrukce rozhledny umístěné v Blansku - Hořicích v oblasti Drahanské vrchoviny. Půdorysný tvar je tvořen pravidelným šestiúhelníkem, jehož vnější průměr je 6,5 m. Pro ...
 • Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví 

  Caletková, Alžbeta
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem výběru a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví. První část teorie se věnuje funkci nákupu, procesu nákupu a materiálové strategii. Jsou zde popsány faktory, které ovlivňují nákupní ...
 • Analýza ztráty stability termoplastových trubek 

  Procházka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability termoplastových trubek. Byl proveden experiment, ve kterém byly trubky zatěžovány v ose, přičemž byla sledována hodnota zatěžovací síly při ztrátě stability materiálu. Pro ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Zahálka, Martin
  Cílem bakalářské práce je řešení návrhu nadstandartního rodinného domu v Hlinsku v Čechách. Objekt je složen ze 3 na sebe navazujících obdélníků. Rodinný dům má 2 nadzemní podlaží a neobývanou půdu. K objektu patří garáž ...
 • Rodinný dům na okraji města 

  Nosek, Tomáš
  Cílem bakalářské práce „Rodinný dům na okraji města“ je vypracování prováděcí dokumentace na výstavbu rodinného domu na pozemku č.194/3, v městě Stračov. Je třeba objekt začlenit do okolní zástavby a vhodně ho osadit do ...
 • Novostavba rodinného domu v Oslavici 

  Pospíšilová, Iveta
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v Oslavici a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen pro účely rodinného bydlení a je umístěn na okraji ve východní části ...
 • Statické řešení soustavy železobetonových nádrží 

  Wolf, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení soustavy železobetonových nádrží a prefabrikované železobetonové stropní desky sloužící k zastropení těchto nádrží. Posouzení těchto prvků je provedeno dle mezních stavů únosnosti. ...
 • Vliv ceny zateplení na celkovou cenu a kvalitu rodinného domu 

  Hanyk, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zateplovacích systémů a jejich vlivem na kvalitu a cenu rodinného domu. Popisuje možná řešení zateplení a zhodnocuje vlastnosti a cenu jednotlivých systémů. Teoretická část se ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Roček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem prefabrikované opěrné stěny ve dvou variantách vyztužení. První variantou je klasická betonářská výztuž a druhou jsou kompozitní výztužné vložky (GFRP). Opěrná stěna je umístěna v agresivním ...
 • Sociální bydlení, Brno 

  Mašková, Klára
  Tato bakalářská práce vychází z ateliérové práce vytvořené v předmětu AG 32. Cílem práce je navrhnout sociální bydlení pro romské etnikum. Návrh se snaží respektovat specifika romského bydlení, především vysoký počet členů ...
 • Rodinný dům 

  Kužela, Jan
  Bakalářská práce je projekt rodinného dvoupodlažního domu se suterénem. Projekt je zpracován ve stupni provádění stavby, se zaměřením na návrh konstrukčních detailů a energetické náročnosti budovy. Součástí je také požárně ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Nedbalová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je konverze Baťových výrobních staveb č. 24 a 25 na pronajímatelné jednotky pro malé a střední podnikání. Parcela se nachází v areálu Svit ve Zlíně. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...
 • Rodinný dům, Fulnek 

  Pustějovský, Jakub
  V mé bakalářské práci jsem se zabýval návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt je situován v katastrálním území města Fulnek, na parcele č. 1646/43. Jedná se o samostatně ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce autosalonu 

  Hubáček, Ondřej
  Obsahem práce je návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního halového objektu autosalonu určeného pro parkování/výstavu automobilů ve městě Brně. Půdorysné rozměry objektu jsou 20 x 36 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ...
 • Realizace hrubé spodní stavby tribuny v Hradci Králové 

  Nejezchleb, Jiří
  Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na výstavbu tribuny v Hradci Králové. V práci je zahrnuto technická zpráva objektu, technologický předpis pro založení objektu na vrtaných pilotách, kontrolní a zkušební plán, zpráva ...
 • Optimalizační studie hmotnosti příhradového vazníku - varianta konstrukčního řešení s ocelovými profily typu RHS. 

  Komárek, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je nalezení optimální výšky příhradového vazníku odpovídající jeho minimální hmotnosti. Proměnným parametrem optimalizace je výška příhradového vazníku. Vazník je konstruován z profilů typu RHS na ...
 • Rodinný dům ve Zlíně - Malenovicích 

  Plodíková, Kateřina
  Projektová dokumentace řeší návrh novostavby objektu rodinného domu, který se nachází v zastavěné místní části Malenovice ležící 5 km jihozápadně od centra města Zlína. Rozsah řešeného území je dán pozemkem parcelního čísla ...