Now showing items 1-3 of 3

 • Decentralizované odvádění a čištění odpadních vod z obcí do 200 EO. 

  Petřík, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku decentralizovaného systému odvodnění. Teoretická část práce je zpracována formou rešerše a zaměřuje se především na možnosti nakládání se splaškovými a dešťovými vodami. ...
 • Kanalizační přípojky na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Bakalářská práce je komplexně zaměřena na problematiku kanalizačních přípojek. První část práce je věnována technickému řešení přípojek podle platných norem a zákonů. Dále je uveden postup zřizování přípojek. Především ...
 • Retenční nádrže a stoky na stokové síti 

  Kolář, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na navrhování, provozování a řízení retenčních nádrží a retenčních stok na stokových sítích. Je zde zmíněn jejich účel, funkce a využití, jejich rozdělení, stavební řešení, konstrukce a ...