Collections in this community

Recent Submissions

 • Metodologie pro automatický návrh nízkopříkonových aproximativních obvodů 

  Mrázek, Vojtěch
  Rozšiřování moderních vestavěných a mobilních systémů napájených bateriemi zvyšuje požadavky na návrh těchto systémů s ohledem na příkon. Přestože moderní návrhové techniky optimalizují příkon, elektrická spotřeba těchto ...
 • Klasifikace na nevyvážených datech 

  Hlosta, Martin
  Tématem této disertační práce je klasifikace daty s nevyváženými daty. Jedná se o oblast strojového, jejímž cílem je řešit problémy, které plynou z toho, že jedna ze tříd je v datech zastoupena výrazně méně než třída druhá. ...
 • Reputace zdrojů škodlivého provozu 

  Bartoš, Václav
  Při zajišťování bezpečnosti počítačových sítí je mimo jiné nezbytné získávat a zpracovávat informace o existujících hrozbách, ať už odvozené z hlášení vlastních detekčních nástrojů či pocházející od třetích stran. Mezi ...
 • Automatická analýza dopravy z videa: Rozpoznání typů vozidel a automatické měření rychlosti 

  Sochor, Jakub
  V rámci této dizertační práce se zaměřuji na Inteligentní dopravní systémy a Počítačové vidění - především automatické měření rychlosti a rozpoznání automobilů podle typů.  Rozpoznání automobilů podle typů je úkol, ve ...
 • Výzkum v oblasti simulací poškození otisku prstu 

  Kanich, Ondřej
  Cílem této práce je vyvinout metody simulací poškozování otisků prstů. V první části je kladen důraz na shrnutí stávajících znalostí v oblasti generování syntetických otisků prstů a jejich poškozování. Dále jsou uvedeny ...
 • Softwarově řízené monitorování síťového provozu 

  Kekely, Lukáš
  Tato disertační práce se zabývá návrhem nového způsobu softwarově řízené (definované) hardwarové akcelerace pro moderní vysokorychlostní počítačové sítě. Hlavním cílem práce je formulace obecného, flexibilního a jednoduše ...
 • "Semi-supervised" trénování hlubokých neuronových sítí pro rozpoznávání řeči 

  Veselý, Karel
  V této dizertační práci nejprve prezentujeme teorii trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči společně s implementací trénovacího receptu 'nnet1', který je součástí toolkitu s otevřeným kódem Kaldi. Recept se skládá ...
 • Souběžný evoluční návrh hardwaru a softwaru 

  Minařík, Miloš
  Genetické programování (GP) je v určitém rozsahu schopno automaticky generovat požadované programy, aniž by uživatel musel určit, jakým způsobem má program postupovat. GP bylo s úspěchem použito k řešení široké škály ...
 • Odhad pózy kamery z přímek pomocí přímé lineární transformace 

  Přibyl, Bronislav
  Tato disertační práce se zabývá odhadem pózy kamery z korespondencí 3D a 2D přímek, tedy tzv. perspektivním problémem n  přímek (angl. Perspective- n -Line, PnL). Pozornost je soustředěna na případy s velkým počtem čar, ...
 • Dolování víceúrovňových sekvenčních vzorů 

  Šebek, Michal
  Dolování sekvenčních vzorů je důležitá oblast získávání znalostí z databází. Stále více průmyslových a obchodních aplikací uchovává data mající povahu sekvencí, kdy je dáno pořadí jednotlivých transakcí. Toho může být ...
 • Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení 

  Aron, Lukáš
  Tato práce analyzuje ochranu citlivých dat na mobilních zařízeních a představuje metodu pro ochranu těchto dat před možností úniku informaci ze zařízení. Ochrana se zaměřuje na využívání zařízení, jak pro osobní účely, tak ...
 • Analýza útoků na bezdrátové sítě 

  Kačic, Matej
  Táto práca popisuje bezpečnostné mechanizmy bezdrôtových sietí založených na štandarde 802.11 a na bezpečnostnom rozšírení 802.11i známym ako WPA2, kde analyzuje zraniteľnosti a útoky na tieto siete. Práca diskutuje hlavné ...
 • FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT 

  Zámečníková, Eva
  Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu ...
 • Automatický multikriteriální paralelní evoluční návrh a aproximace obvodů 

  Hrbáček, Radek
  Spotřeba a energetická efektivita se stává jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu počítačových systémů, zejména kvůli omezené kapacitě napájení u zařízení napájených bateriemi a velmi vysoké spotřebě energie ...
 • Zákonné odposlechy: detekce identity 

  Polčák, Libor
  Komunikace předávaná skrze Internet zahrnuje komunikaci mezi pachateli těžké trestné činnosti. Státní zástupci schvalují cílené zákonné odposlechy zaměřené na podezřelé z páchání trestné činnosti. Zákonné odposlechy se v ...
 • Koevoluce prediktorů fitness v kartézském genetickém programování 

  Drahošová, Michaela
  Kartézské genetické programován (CGP) je evoluc inspirovaná metoda strojového učen, která je primárně určená pro automatizovaný návrh programů a čslicových obvodů. CGP je úspěšné v řešen mnoha úloh z reálného světa. Avšak ...
 • Formální modely distribuovaného výpočtu 

  Soukup, Ondřej
  Tato disertační práce představuje derivační stromy několika různých typů gramatik ve zobecněné Kurodově normální formě; jmenovitě obecné a regulárně řízené gramatiky, gramatiky s rozptýleným kontextem a spolupracující ...
 • Segmentace webových stránek s využitím shlukovacích technik 

  Zelený, Jan
  Získávání informací a jiné techniky dolování dat z webových stránek získávají na důležitosti s tím, jak se rozvíjí webové technologie a jak roste množství informací uložených na webu, jakožto jediném nosiči těchto informací. ...
 • Akcelerace operací nad řídkými maticemi v nelineární metodě nejmenších čtverců 

  Polok, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na datové struktury pro reprezentaci řídkých blokových matic a s nimi spojených výpočetních algoritmů, jež jsem navrhl. Řídké blokové matice se vyskytují při řešení mnoha dílčích problémů jako například ...
 • Sémantická anotace textu 

  Dytrych, Jaroslav
  Tato práce se zabývá inteligentními systémy pro podporu sémantického anotování textu. Rozebírá motivaci vzniku takových systémů a stav poznání v oblastech souvisejících s jejich používáním. Popisuje také nově navržený a ...

View more