Poslední příspěvky

 • Ovlivnění molekulové hmotnosti kyseliny hyaluronové změnou fermentačního procesu 

  Wikarská, Monika
  Biologická funkcia kyseliny hyalurónovej (HA) – polysacharidu pozostávajúceho z opakujúcich sa jednotiek N-acetylglukózamínu a kyseliny glukurónovej – má mimoriadne široký a často protikladný charakter v závislosti na jej ...
 • Využití autotrofních řas k produkci vybraných metabolitů a biomasy 

  Chrástová, Nikola
  Chlorofyly a karotenoidy jsou přírodní pigmenty sloužící jako antioxidanty. Tyto látky jsou vhodné k použití ve farmacii, kosmetice nebo potravinářství. Lipidy jsou dalším významným metabolitem řas a jsou potenciální ...
 • Fluorescenční korelační spektroskopie v koloidních systémech 

  Janíček, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na pozorování stability a interakce koloidních systémů tvořených micelami povrchově aktivního CTAB v roztoku kyseliny hyaluronové a vody pomocí metody fluorescenční korelační spektroskopie. Jako ...
 • Možnosti uplatnění metamastku 

  Fridrich, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je studium fyzikálních a chemických vlastností metamastku. Jedná se o delaminovanou a dehydroxylovanou mastkovou surovinu, která byla teprve nedávno připravena a popsána na FCH VUT v Brně ve ...
 • Optimalizace procesu flokulace kaolinu 

  Kurťák, Marek
  Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. Výzkum zahrnuje plavení ...
 • Využití fyzikálně-chemických metod pro studium interakce huminových látek s rostlinnými kutikulami 

  Rampáčková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakce (respektive vaznosti či adsorpce) rostlinných kutikul s lignohumátem draselným, coby kapalným zemědělským přípravkem využívaným v oblasti foliárního hnojení, které patří k ...
 • Účinnost tepelných výměníků v kryogenních procesech 

  Horvát, Petr
  Stěžejním tématem práce jsou tepelné výměníky a jejich aplikace v chladících procesech. Teoretická část práce se zabývá jednak mechanismy přenosu tepla, přičemž je nastíněna jejich problematika v oblastech nízkých teplot. ...
 • Sledování viability probiotických bakterií v prostředí různých typů potravin 

  Pokorná, Martina
  Tato bakalářské práce se zabývá sledováním viability probiotických bakterií v prostředí různých typů potravin a hledáním optimálních potravin a nápojů, které mají minimální negativní účinek na růst a životaschopnost ...
 • Aronie – zdroj biologicky aktivních látek 

  Štumarová, Klára
  Cílem této bakalářské práce je zkoumání možné antimikrobiální aktivity vodných a ethanolových extraktů z plodů arónie a čajové směsi obsahující arónii. Rovněž byla stanovena antioxidační aktivita a také koncentrace biologicky ...
 • Analýza plynných produktů výboje v atmosféře podobné atmosféře měsíce Titanu 

  Jančíková, Kristýna
  Podstatou bakalářské práce bylo zkoumat plazmochemické procesy iniciované elektrickými výboji v atmosféře měsíce Titanu, což je největší měsíc planety Saturn. Právě tento měsíc se v celém solárním systému, i přes velké ...
 • Metody detekce antimikrobiálních vlastností bakterií mléčného kvašení 

  Vránová, Petra
  Bakterie mléčného kvašení jsou řazeny mezi probiotika produkující látky, které působí proti mikroorganismům. Mezi tyto antimikrobiální látky patří organické kyseliny, oxid uhličitý, peroxid vodíku a bakteriociny. V současné ...
 • Optimalizace procesu přípravy grafitové elektrody s vrstvou oxidu olovičitého 

  Doros, Stanislav
  Tato práce zahrnuje popis komplexních elektrochemických metod přípravy grafitové anody s vrstvou oxidu olovičitého. V teoretické části jsou parametry, které mohou ovlivňovat kvalitu (morfologii a složení) povlaku a oblasti ...
 • Studium vlivu podmínek na rychlost šíření trhliny v HDPE 

  Patzelt, Petr
  Teoretická část zahrnuje popis materiálových a testovacích parametrů, které ovlivňují průběh SCG resp. délku trvání FNCT testu. Experimentální část je zaměřená na porovnání časů do lomu za použití různých detergentů. Pro ...
 • Studium nových typů krystalizačních přísad do betonu 

  Sikorová, Věra
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu krystalizační přísady do betonu. Byly připraveny referenční betonové vzorky a modifikované betonové vzorky s různým dávkováním krystalizační přísady, na nichž byla provedena ...
 • Vliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u buku lesního 

  Cigánková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem UV-B záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco v listech buku lesního (Fagus sylvatica). Rostliny byly kultivovány v režimu normální (UV), snížené (UV-) a zvýšené (UV+) UV-B radiace, ...
 • Fotoprotektivní vlastností PHB granulí 

  Hesko, Ondrej
  Cílem práce je studium a návrh fyzikálně-chemické metody na ověření fotoprotektivních vlastností PHB granulí pomocí bakterie Cupriavidus necator H16 a její mutantní kmen Cupriavidus necator PHB-4 lišíci se schopností ...
 • Micelární interakce v podmínkách fázově separovaného hydrogelu 

  Lokajová, Aneta
  Práce je změřena na studium interakce biopolymeru hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimethylamoniumbromidem (CTAB) pomocí vybrané fluorescenční metody. Hyaluronan je přírodní biopolymer, který je silně hydrofilní ...
 • Nekonvenční technologie přípravy objemového materiálu z práškového Mg 

  Horálek, Matyáš
  Tématem této bakalářské práce je proces přípravy a zpracování objemového materiálu z hořčíkového prášku pomocí nekonvenčních technologií. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska porozity, mikrostruktury a fyzikálně ...
 • Hydratace biopolymerů 

  Šméralová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hydratace vybraných biopolymerů – huminových kyselin, chitosanu, kyseliny hyaluronové (nízkomolekulární a vysokomolekulární) a dextranu. K určení obsahu původní vlhkosti ve vzorcích ...
 • Využití antimikrobiálních produktů živočišného původu v kosmetice 

  Puškárová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací a využitím syrovátky v její volné a enkapsulované formě a její aplikací do kosmetického průmyslu. Teoretická část se zaměřuje převážně na charakterizaci syrovátky, hlavně na ...

Zobrazit další