Poslední příspěvky

 • Micelární interakce v podmínkách fázově separovaného hydrogelu 

  Lokajová, Aneta
  Práce je změřena na studium interakce biopolymeru hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimethylamoniumbromidem (CTAB) pomocí vybrané fluorescenční metody. Hyaluronan je přírodní biopolymer, který je silně hydrofilní ...
 • Optimalizace procesu flokulace kaolinu 

  Kurťák, Marek
  Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. Výzkum zahrnuje plavení ...
 • Léčiva a možnost jejich eliminace z odpadních vod 

  Křivánková, Zuzana
  Předložená bakalářská práce se věnuje problematice vlivu rostoucí spotřeby léčiv na složky životního prostředí. V České republice jsou v současnosti stále více předepisována a pacienty užívána léčiva na bázi benzodiazepinových ...
 • Syntéza bioaktivního skla pro medicínské aplikace 

  Wiederová, Kristýna
  Tato bakalářská práce popisuje syntézu bioaktivního skla o struktuře 45S5 metodou sol-gel za použití alternativních prekurzorů a různých metod přípravy a zrání. Bylo připraveno 9 vzorků s odlišnými parametry a byla provedena ...
 • Ovlivnění molekulové hmotnosti kyseliny hyaluronové změnou fermentačního procesu 

  Wikarská, Monika
  Biologická funkcia kyseliny hyalurónovej (HA) – polysacharidu pozostávajúceho z opakujúcich sa jednotiek N-acetylglukózamínu a kyseliny glukurónovej – má mimoriadne široký a často protikladný charakter v závislosti na jej ...
 • Aromaticky aktivní látky v ovocných destilátech 

  Kocinger, Oskar
  Táto práca sa zaoberá identifikáciou látok zodpovedných za chuť a arómu ovocných destilátov. S využitím metódy mikroextrakcie tuhou fázou v spojení s plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou (SPME-GC-MS) boli ...
 • Využití buněčných kultur k testování cytotoxicity přírodních látek 

  Blažková, Veronika
  Bakalářská práce byla zaměřená na studium buněčných kultur, především na zavedení technik kultivace lidských buněk in vitro a optimalizaci jejich využití v testech cytotoxicity. Pozornost byla zaměřena převážně na přírodní ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků modrých hroznů 

  Jandrtová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik ve šťávě a v extraktech výlisků plodů révy vinné (Vitis vinifera L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika révy vinné, její ...
 • Charakterizace antioxidačně a antimikrobiálně aktivních látek v různých typech dřevin 

  Ďatko, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza antioxidačne a antimikrobiálne aktívnych látok v drevinách. V teoretickej časti bola spracovaná rešerš, zaoberajúca sa charakterizáciou týchto biologicky aktívnych látok. Okrem ...
 • Optimalizace tavení jako rozkladného procesu pro analýzu materiálů 

  Ptáček, Martin
  Tavení je proces, při kterém dochází k rozpuštění částic vzorku v tavidle. Toho se využívá pro rozklad látek, které se za standardních podmínek nerozloží v kyselině. Například křemík, který je podstatnou částí cementu, se ...
 • Charakterizace jednotlivých fází kultivace karotenogenních kvasinek 

  Valentová, Lucie
  Předložená bakalářská práce se zabývá sledováním metabolické aktivity a morfologie vybraných biotechnologicky významných karotenogenních kvasinek, a to Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces shibatanus a Phaffia rhodozyma v ...
 • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

  Flegr, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...
 • Hydrogely tyraminovaného hyaluronanu - úprava vlastností 

  Mühlhanslová, Riyam
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností a využití hydrogelů na bázi tyraminovaného hyaluronanu. První část pojednává o obecné charakteristice hydrogelů a kyseliny hyaluronové, jejich vlastností, syntéze a využití. ...
 • Produkce magnetických částic mikroorganismy 

  Chvalkovská, Eva
  Předkládaná práce se zabývá magnetickými nanočásticemi, které jsou produkované bakteriemi. Jedná se o dva typy bakterií. Jeden typ jsou bakterie žijící v industriálním prostředí, které produkují magnetické nanočástice ...
 • Využití fyzikálně-chemických metod pro studium interakce huminových látek s rostlinnými kutikulami 

  Rampáčková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakce (respektive vaznosti či adsorpce) rostlinných kutikul s lignohumátem draselným, coby kapalným zemědělským přípravkem využívaným v oblasti foliárního hnojení, které patří k ...
 • Příprava a charakterizace komplexů železa s aminokyselinami 

  Bednárová, Paula
  Táto bakalárska práca sa zameriava na prípravu a charakterizáciu komplexov železa s aminokyselinami. Práca je v teoretickej časti sústredená na rozobratie železa ako esenciálneho prvku v organizmoch, na jeho schopnosť ...
 • Role extracelulární DNA v mikrobiálním biofilmu 

  Gromov, Anton
  Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na studium role extracelulární DNA v mikrobiálním biofilmu. Práce zahrnuje vlastnosti biofilmů, funkce biofilmů a rovněž funkce a vlastnosti extracelulární DNA v biofilmu. V teoretické ...
 • UV dozimetr pro bezpečnější opalování 

  Hinca, Sven Barbara
  V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, monitorování osobního ...
 • Vliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u buku lesního 

  Rychnovská, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem UV-B záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco v listech buku lesního (Fagus sylvatica). Rostliny byly kultivovány v režimu normální (UV), snížené (UV-) a zvýšené (UV+) UV-B radiace, ...
 • Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr 

  Petříčková, Zuzana
  Tato bakalářská práce pojednává o možných metodách měření ozonu a specializuje se zejména na současný stav poznání opto-chemických senzorů. Detekce ozonu pomocí těchto senzorů je založená na změně jejich barvy odpovídající ...

Zobrazit další