Poslední příspěvky

 • Produkce magnetických částic mikroorganismy 

  Chvalkovská, Eva
  Předkládaná práce se zabývá magnetickými nanočásticemi, které jsou produkované bakteriemi. Jedná se o dva typy bakterií. Jeden typ jsou bakterie žijící v industriálním prostředí, které produkují magnetické nanočástice ...
 • Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra 

  Těšíková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v modelových sýrech typu Moravský bochník, vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...
 • Využití tuhých zbytků z fluidního spalování při výrobě žáromateriálů 

  Tvrdý, Michal
  Tato práce se zabývá přípravou, studiem a analýzou žárovzdorné keramiky, konkrétně šamotové malty pro kamnářské účely s přídavkem fluidních popílků. Směsi pro přípravu žárovzdorné keramiky byly dotovány různým obsahem ...
 • Studium supramolekulární struktury huminový kyselin 

  Širůček, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium supramolekulární struktury huminových kyselin. Tato problematika byla v rámci BP studována na řadě vzorků HK, které se lišily zdrojovou matricí (lignit, leonardit, půda, rašelina ...
 • Zpracovatelská stabilita polyhydroxybutyrátu (PHB) 

  Palkovský, Radim
  Cílem této práce bylo pozorovat a vyhodnotit vliv vybraných aditiv na stabilizaci dvou poly-3-hydroxybutyrátu (P3HB) - Biomeru a Hydalu. V experimentální části byly měřeny fyzikální vlastnosti čistých polymerů, polymerů ...
 • Účinnost přídavků mletí používaných při výrobě velmi jemných práškových materiálů. 

  Spurný, Marek
  Tato práce se zabývá změnami kinetiky procesu mletí slínku Portlandského cementu vyvolávané aditivací mlecí vsádky povrchově aktivními látkami. Pro experimentální část byl použit poloprovozní promíchávaný mlýn typu atritol ...
 • Rostlinné adaptogeny - Schizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) v rostlině Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny Schisandra chinensis, ...
 • Fotoelektrochemické vlastnosti oxidu titaničitého dopovaného kovy 

  Vičarová, Monika
  Tato práce se zabývá optimalizací materiálů a procesů pro zhotovení vrstev oxidu titaničitého obohacených o agregáty kovů nanoskopických rozměrů. Při osvitu viditelným zářením se u těchto vrstev vyskytuje plazmonický efekt. ...
 • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

  Flegr, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...
 • Příprava a charakterizace kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu 

  Kolomazník, Vít
  Tato práce se zabývá přípravou kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu (PHB). Snahou je dosáhnout materiálu, kde by byl obsah polymeru PHB co nejvyšší, zároveň ale obsah krystalické fáze co nejmenší. Nízkomolekulární PHB ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie 

  Kapiton, Ulyana
  Tato bakalářská práce se zabývá kvantifikací vybraných bioaktivních látek z aroniové šťávy, extraktů aroniových výlisků a z aroniového čaje. V teoretické části je uveden botanický popis aronie, druhu Aronia melanocarpa. ...
 • Optimalizace možností analýzy a využití lomového vápence. 

  Sidelnicov, Vitalii
  Vápence jsou horniny tvořené převážně nerostem kalcitem. Česko je státem dosti bohatým na tento druh horniny. Vápence mohou mít velmi různorodé složení, vlastnosti a využití. Z tohoto důvodu je vždy dobré provézt analýzy ...
 • Obsah vonných látek v nečokoládových cukrovinkách 

  Polochová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací aromaticky aktivních látek ve vzorcích nečokoládových cukrovinek. Teoretická část se zabývá legislativou a technologií výroby nečokoládových cukrovinek, charakterizací aromatických ...
 • Problematika stanovení antidepresiv 

  Kočnar, Michal
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku antidepresiv a na stanovení dvou jejich zástupců, paroxetinu a citalopramu, v odpadní vodě odebrané ze tří městských čistíren odpadních vod. V teoretické části této ...
 • Srovnání růstu a produktivity autotrofních řas a karotenogenních kvasinek 

  Kouřilová, Xenie
  Předložená práce představuje srovnání růstu a produktivity karotenogenních kvasinek Rhodotorula aurantiaca a Xanthophyllomyces dendrorhous a autotrofních řas Chlamydomonas reinhardtii a Chlorella vulgaris za různých ...
 • Optimalizace mikroreologických technik pro charakterizaci biopolymerních gelů 

  Dušenková, Alica
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je optimalizácia mikroreologických techník pre charakterizáciu biopolymérnych hydrogélov. K tomu boli vyuţité hydrogély na základe termoreverzibilného biopolyméru – agarózy. Skúmaný ...
 • Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů 

  Klementová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí ...
 • Tištěné transparentní elektricky vodivé vrstvy 

  Bartoš, Radim
  Byly připraveny a charakterizovány vrstvy oxidu cíničitého dopovaného fluorem a antimonem technikami spin-coating a materiálovým tiskem pomocí tiskárny Dimatix. Jako zdroje cínu, antimonu a fluoru byly použity anorganické ...
 • Pokročilá mikroskopie ve výzkumu koloidních systémů 

  Pavlíková, Stela
  Táto bakalárska práca je zameraná na dvojfarebnú fluorescenčnú kros-korelačnú spektroskopiu. Ako vhodná kombinácia sond pre túto metódu bola navrhnutá kombinácia perylen + nílska červeň, perylen + DiD a DiO + DiD. Na ...
 • Materiálový tisk luminiscenčního panelu 

  Guricová, Patrícia
  Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané ...

Zobrazit další