• Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků 

  Foldynová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu luminiscenčních aditiv na vlastnosti tištěných elektroluminiscenčních prvků. Cílem práce je nalézt strategii na rozšíření barevného spektra těchto prvků při zachování jejich ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků modrých hroznů 

  Jandrtová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik ve šťávě a v extraktech výlisků plodů révy vinné (Vitis vinifera L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika révy vinné, její ...
 • Produkce, charakterizace a aplikace polymerů kyseliny jablečné a glutamové 

  Čangelová, Katarína
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo štúdium produkcie biopolymérov pomocou mikroorganizmov. Polymér kyseliny jablčnej bol produkovaný kvasinkoidnou hubou Aureobasidium pullulans a na biosyntézu polyméru kyseliny glutámovej ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie 

  Kapiton, Ulyana
  Tato bakalářská práce se zabývá kvantifikací vybraných bioaktivních látek z aroniové šťávy, extraktů aroniových výlisků a z aroniového čaje. V teoretické části je uveden botanický popis aronie, druhu Aronia melanocarpa. ...
 • Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů 

  Klementová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí ...
 • Optimalizace možností analýzy a využití lomového vápence. 

  Sidelnicov, Vitalii
  Vápence jsou horniny tvořené převážně nerostem kalcitem. Česko je státem dosti bohatým na tento druh horniny. Vápence mohou mít velmi různorodé složení, vlastnosti a využití. Z tohoto důvodu je vždy dobré provézt analýzy ...
 • Vyluhovatelnost kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích medií 

  Bystrianska, Emília
  Cieľom tejto práce je zrovnanie vylúhovateľnosti kovu z AAM vplyvom použitia rôznych vylúhovacích médií. Bola porovnávaná schopnosť stabilizovať 1 hm. % Pb2+ v alkalicky aktivovaných matriciach za použitia rozdielnych ...
 • Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku 

  Vávrová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením fázového složení portlandského slínku a jeho optimalizací. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové fluorescenční spektrometrie, rentgenové difrakční analýzy a optické ...
 • Plazmochemické povrchové úpravy polymerních materiálů pro biomedicínské aplikace 

  Mikušková, Radka
  Bakalářská práce v teoretické části shrnuje problematiku využití plazmatu pro povrchovou úpravu materiálů využitelných pro biomedicínské aplikace, a to zejméma materiálů polymerních. Praktická část se zaměřuje na konkrétní ...
 • Charakterizace a využití vybraných rostlinných antibakteriálních látek 

  Bendová, Agáta
  Zaměřením a cílem této bakalářské práce bylo studium antioxidačních a především antibakteriálních účinků rostlinných extraktů a liposomů s jejich obsahem. V teoretické části je shrnuta problematika studia přírodních ...
 • Centrifugační analýza mikrobiálních buněk 

  Beránková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem centrifugačního potenciálu mikroorganismů v závislosti na kultivačních podmínkách. V experimentální části byla sledována především rychlost sedimentace a index nestability studovaných ...
 • Bioaktivní látky obsažené ve výliscích z černého bezu 

  Šimšová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik v extraktu z výlisků, ve šťávě a v kompotu z bezu černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu ...
 • Využití tuhých zbytků z fluidního spalování při výrobě žáromateriálů 

  Tvrdý, Michal
  Tato práce se zabývá přípravou, studiem a analýzou žárovzdorné keramiky, konkrétně šamotové malty pro kamnářské účely s přídavkem fluidních popílků. Směsi pro přípravu žárovzdorné keramiky byly dotovány různým obsahem ...
 • Hydratace biopolymerů 

  Šméralová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hydratace vybraných biopolymerů – huminových kyselin, chitosanu, kyseliny hyaluronové (nízkomolekulární a vysokomolekulární) a dextranu. K určení obsahu původní vlhkosti ve vzorcích ...
 • Problematika stanovení antidepresiv 

  Kočnar, Michal
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku antidepresiv a na stanovení dvou jejich zástupců, paroxetinu a citalopramu, v odpadní vodě odebrané ze tří městských čistíren odpadních vod. V teoretické části této ...
 • Pokročilá mikroskopie ve výzkumu koloidních systémů 

  Pavlíková, Stela
  Táto bakalárska práca je zameraná na dvojfarebnú fluorescenčnú kros-korelačnú spektroskopiu. Ako vhodná kombinácia sond pre túto metódu bola navrhnutá kombinácia perylen + nílska červeň, perylen + DiD a DiO + DiD. Na ...
 • Ekotoxicita léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi 

  Königsmarková, Kristýna
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na ekotoxikologické testování léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Na problematiku nejprve nahlíží z teoretického hlediska – popisuje vliv residuí léčiv na životní prostředí, ...
 • Stanovení základních analytických parametrů mleté papriky různého geografického původu 

  Cagáňová, Linda
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanoviť základné analytické parametre mletej papriky rôzneho geografického pôvodu ako ASTA farbivosť, pH, obsah vlhkosti a popola. Teoretická časť sa predovšetkým zameriava na charakteristiku ...
 • Rakytník řešetlákový – zdroj přírodních látek 

  Blašková, Daniela
  Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo skúmanie rakytníka rešetliakového, často označovaného ako „rastlina budúcnosti.“ Botanická charakteristika daného kra, overenie biologicky aktívnych látok a účinkov extraktov o rôznych ...
 • Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra 

  Těšíková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v modelových sýrech typu Moravský bochník, vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...