• Studium účinnosti přísady pro redukci smrštění v alkalicky aktivovaných systémech 

  Fojtík, Ondřej
  Jedním z hlavních problémů, které brání rozsáhlejšímu uplatnění materiálů na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), je výrazné smrštění vysycháním. Pro systémy na bázi portlandského cementu byly vyvinuty přísady, které ...
 • Optimalizace možností analýzy a využití lomového vápence. 

  Sidelnikov, Vitaliy
  Vápence jsou horniny tvořené převážně nerostem kalcitem. Česko je státem dosti bohatým na tento druh horniny. Vápence mohou mít velmi různorodé složení, vlastnosti a využití. Z tohoto důvodu je vždy dobré provézt analýzy ...
 • Studium nových typů krystalizačních přísad do betonu 

  Sikorová, Věra
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu krystalizační přísady do betonu. Byly připraveny referenční betonové vzorky a modifikované betonové vzorky s různým dávkováním krystalizační přísady, na nichž byla provedena ...
 • Vyluhovatelnost kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích medií 

  Bystrianska, Emília
  Cieľom tejto práce je zrovnanie vylúhovateľnosti kovu z AAM vplyvom použitia rôznych vylúhovacích médií. Bola porovnávaná schopnosť stabilizovať 1 hm. % Pb2+ v alkalicky aktivovaných matriciach za použitia rozdielnych ...
 • Optimalizace tavení jako rozkladného procesu pro analýzu materiálů 

  Ptáček, Martin
  Tavení je proces, při kterém dochází k rozpuštění částic vzorku v tavidle. Toho se využívá pro rozklad látek, které se za standardních podmínek nerozloží v kyselině. Například křemík, který je podstatnou částí cementu, se ...
 • Procesy přípravy a vlastnosti porézního zinkového materiálu 

  Moleková, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá prípravou porézneho materiálu z práškového zinku lisovaním za studena, lisovaním za studena s následným spekaním a lisovaním za tepla. V práci je obsiahnutá ako samotná príprava objemového ...
 • Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku 

  Vávrová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením fázového složení portlandského slínku a jeho optimalizací. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové fluorescenční spektrometrie, rentgenové difrakční analýzy a optické ...
 • Charakterizace a využití vybraných rostlinných antibakteriálních látek 

  Bendová, Agáta
  Zaměřením a cílem této bakalářské práce bylo studium antioxidačních a především antibakteriálních účinků rostlinných extraktů a liposomů s jejich obsahem. V teoretické části je shrnuta problematika studia přírodních ...
 • Možnosti využití cihelného obrusu v alkalicky aktivovaných systémech 

  Dzurov, Matej
  V bakalárskej práci je riešená problematika využitia tehlového prachu, vznikajúceho pri brúsení moderných tehál, ako súčasť alkalicky aktivovaných spojív. Cieľom práce je overenie vlastností tehlového prachu a testovanie ...
 • Optimalizace procesu flokulace kaolinu 

  Kurťák, Marek
  Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. Výzkum zahrnuje plavení ...
 • Využití termické analýzy při studiu denaturace proteinů 

  Bošeľová, Miriam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím technik termickej analýzy pri štúdiu tepelnej denaturácie proteínov. Ako modelový proteín bol zvolený lyzozým. V experimentálne časti boli použité dve metódy termickej analýzy a ...
 • Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami 

  Bártová, Adéla
  Tato práce se zabývá popisem kyseliny hyaluronové, charakterizací jejího chování v roztoku, jejími chemicko-fyzikálními vlastnostmi a využitím v různých průmyslových odvětvích. Součástí práce je také část věnovaná možnostem ...
 • Centrifugační analýza mikrobiálních buněk 

  Beránková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem centrifugačního potenciálu mikroorganismů v závislosti na kultivačních podmínkách. V experimentální části byla sledována především rychlost sedimentace a index nestability studovaných ...
 • Příprava a charakterizace komplexů železa s aminokyselinami 

  Bednárová, Paula
  Táto bakalárska práca sa zameriava na prípravu a charakterizáciu komplexov železa s aminokyselinami. Práca je v teoretickej časti sústredená na rozobratie železa ako esenciálneho prvku v organizmoch, na jeho schopnosť ...
 • Biopolymery produkované halofilními bakteriemi a jejich role ve stresové odpovědi prokaryotických buněk 

  Drábková, Kateřina
  Předmětem této práce je studium halofilních mikroorganismů. Hlavní část se zabývá izolací a charakterizací extracelulárního polysacharidu (EPS) produkovaného archeálním hyperosmofilním kmenem Haloferax mediteranei. Chemická ...
 • Optimalizace tisku organických elektronických struktur pro bioelektroniku 

  Bráblíková, Aneta
  Předložená práce se zabývá optimalizací tisku elektronických organických struktur pro bioelektroniku. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provedení série pokusů navržených za účelem optimalizace polovodivých struktur ...
 • Stanovení betablokátorů v odpadních vodách 

  Csabová, Dominika
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou léčiv v životním prostředí. Stanovovaná skupina léčiv, -blokátory jsou značně rozšířená a klinicky důležitá léčiva používaná k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, jakými ...
 • Uvolňování solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů 

  Havlíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá uvolňováním solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů. Cílem práce je stanovit jejich solubilizační kapacitu. Hydrogely byly připraveny na základě interakce záporně nabitého ...
 • Produkce, charakterizace a aplikace polymerů kyseliny jablečné a glutamové 

  Čangelová, Katarína
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo štúdium produkcie biopolymérov pomocou mikroorganizmov. Polymér kyseliny jablčnej bol produkovaný kvasinkoidnou hubou Aureobasidium pullulans a na biosyntézu polyméru kyseliny glutámovej ...
 • Fotoprotektivní vlastností PHB granulí 

  Hesko, Ondrej
  Cílem práce je studium a návrh fyzikálně-chemické metody na ověření fotoprotektivních vlastností PHB granulí pomocí bakterie Cupriavidus necator H16 a její mutantní kmen Cupriavidus necator PHB-4 lišíci se schopností ...