Show simple item record

The issue of determination of tin in environmental matrices

dc.contributor.advisorDoležalová Weissmannová, Helenacs
dc.contributor.authorBušinová, Markétacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:49Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:49Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBUŠINOVÁ, M. Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41518cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6399
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá v rešeršní části především obsahem cínu ve složkách životního prostředí, jeho koloběhu v nich a možnostmi stanovení cínu v životním prostředí. Shrnuje dostupné informace o vlastnostech cínu a jeho sloučenin, výskytu a koloběhu cínu ve složkách životního prostředí. Dále se zaměřuje na stanovení cínu ve složkách životního prostředí, pozornost je věnována především stanovení celkového obsahu cínu s využitím metody ET-AAS. Experimentální část je zaměřena na optimalizaci metody stanovení na ET-AAS a výběr vhodného extrakčního postupu pro stanovení celkového obsahu cínu v půdách a sedimentu. Nejvhodnější postup stanovení cínu na ET-AAS byl aplikován na vzorky půdy, sedimentu a vody. Jako optimální modifikátor matrice pro byl zvolen roztok Pd(NO3)2 v 5 % kyselině askorbové, optimální pyrolýzní teplota byla 1400 °C a teplota atomizace 2400 °C. Ani jeden z posuzovaných postupů extrakce nebyl shledán jako vhodný postup pro potřeby stanovení cínu v environmentálních vzorcích a je třeba dalších prací, které by optimalizovaly metodu separace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the retrieval of the content of tin in environmental media, the circulation in them and possibilities of the determination of tin in the environment. Summarizes available information on the properties of tin and its compounds, the occurrence and circulation of tin in environmental and determination of tin in environmental media, attention is paid to the determination of total tin content using method of ET-AAS. The experimental part is focused on optimization methods of determination for the ET AAS and selection of a suitable extraction procedure for determination of total tin content in soils and sediments. The best procedure for the determination of tin in the ET-AAS was applied to samples of soil, sediment and water. As the optimum matrix modifier was chosen the solution of Pd (NO3)2 in 5% ascorbic acid, the optimum pyrolysis temperature was 1400 °C and atomization temperature 2400 ° C. Neither of extraction procedures examined were found to be an appropriate procedure for the determination of tin in environmental samples and further work is necessary to optimize the method of separation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCíncs
dc.subjectextrakcecs
dc.subjectatomová absorpční spektrometriecs
dc.subjectkvantitativní stanovenícs
dc.subjectpůdacs
dc.subjectsedimentycs
dc.subjectvoda.cs
dc.subjectTinen
dc.subjectextractionen
dc.subjectatomic absorption spectrometryen
dc.subjectquantitative determinationen
dc.subjectsoilen
dc.subjectsedimenten
dc.subjectwater.en
dc.titleProblematika stanovení cínu v environmentálních matricíchcs
dc.title.alternativeThe issue of determination of tin in environmental matricesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-06-16:53:27cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41518en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:26en
sync.item.modts2019.05.19 06:41:34en
dc.contributor.refereeSommer, Lumírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record