Now showing items 1-20 of 616

 • Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelu 

  Hoza, Martin
  Při výstavbě vodovodu Střelice je potřeba překonat těleso dálnice D1. Diplomová práce se zabývá návrhem podchodu dálnice s využitím bezvýkopových technologií. Zvolena je kombinace hydraulického protlačování a štítování. ...
 • Bytový dům, Boskovice 

  Veverka, Jiří
  Práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu, který se nachází v katastrálním území města Boskovice. Dokumentace obsahuje náležitosti dle platných předpisů. Navrhovaný bytový dům o 4 podlažích ...
 • Objekt obecního úřadu 

  Pichner, Petr
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro budovu obecního úřadu v Jablonném nad Orlicí. Úřad bude sloužit i pro malé obce v okolí. Budova je nepravidelného půdorysu, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. ...
 • Polyfunkční dům u meandrů řeky Lučiny 

  Bulawová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu v Havířově. Objekt má tři nadzemní podlaží a suterénní garáž. V prvním nadzemním podlaží se nachází obchody a kavárna. Ve druhém a třetím ...
 • Návrh a posouzení ocelové konstrukce 

  Svoboda, Radek
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce průmyslové budovy pro úpravu sklářského písku. Budova má půdorysný rozměr 12,0 x 12,0 metrů a výšku v hřebeni střechy 15,6 metrů. Rozvržení jednotlivých prvků ...
 • Ošetření povrchu pro zlepšení odolnosti deskových materiálů s cementovou matricí a organickým plnivem 

  Zrza, Ondřej
  Jako všechny materiály používané pro venkovní konstrukce, i cementotřískové desky podléhají povětrnostním vlivům, jako je mráz, chemické rozmrazovací látky, chemikálie (např. sírany) nebo UV paprsky. Degradace těmito vlivy ...
 • Vědecko - výzkumný areál Univerzity Palackého Olomouc, stavebně technologická příprava stavby 

  Chromá, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením projektu. Obsahuje časový a finanční plán výstavby, rozpočet hlavního objektu SO 01, technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště, plán rizik BOZP a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu 

  Matějková, Lucie
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Teoretická část řeší přípravu teplé vody, způsoby ohřevu a dimenzování podle ČSN 06 0320. Výpočtová část řeší návrh variant přípravy ...
 • Kompozitní materiály se silikátovou matricí do prostředí vysokých teplot 

  Lisztwanová, Ewa
  Diplomová práce se zabývá studiem a návrhem kompozitních materiálů na bázi silikátové matrice vhodných do nepříznivých podmínek, např. pro opravu betonových a železobetonových konstrukcí s předpokládaným zvýšeným rizikem ...
 • Posouzení ročního provozu ČOV Dolní Věstonice 

  Kovář, Jan
  Diplomová práce se zabývá posouzením ročního zkušebního provozu čistírny odpadních vod Dolní Věstonice. V teoretické části se zaměřuje na způsoby zneškodňování odpadních vod pro obce o velikosti 2001 – 10 000 EO. Dále jsou ...
 • Využití těženého kameniva do podkladních vrstev vozovek 

  Borkesz, Michael
  Práce se zabývá možnostmi využití drobného drceného a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek. V úvodu teoretické části je vysvětlen proces vzniku tohoto typu kameniva. Dále jsou zde popsány zkoušky, kterými byly ...
 • Mateřská škola 

  Svobodová, Simona
  Předmětem mé diplomové práce je novostavba mateřské školy v městské části Brno-Bystrc. Pozemek, na kterém je mateřská škola situována, má obdélníkový tvar a je mírně svažitý. Objekt má jedno nadzemním podlaží, je bez ...
 • Penzion 

  Petrlík, Daniel
  Předmětem diplomové práce je projekt samostatně stojícího penzionu. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu v katastrálním území Hlinsko v Čechách. Kapacita penzionu je 46 lůžek. Penzion je třípatrový a je navržen z ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly v Uherském Hradišti 

  Radmil, Aleš
  Předmětem této diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu výstavby II. etapy výrobní haly firmy Schlote Automotive Czech s.r.o. Tato práce zahrnuje finanční, časová, technická a technologická ...
 • Polyfunkční dům v řadové zástavbě 

  Šaár, Martin
  Diplomová práce se zabýva projektovou dokumentací novostavby polyfunkčního domu v řadové zástavbě na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Obytná část je určena pro bydlení osmi osob. Část s obchody a s kancelářemi je ...
 • Vliv stavebně-technického stavu na cenu stavby 

  Gad, Marián
  Úvod diplomovej práce je venovaný základným pojmom, pomocou ktorých je stručne vysvetlená daná problematika nehnuteľností, stavieb, pozemkov, vlastníctva a spoluvlastníctva, cien a ich tvorby, životnosť a opotrebenie, a ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Filipčíková, Petra
  Zvyšující se konkurence na stavebním trhu, nároky investorů a nestabilní ekonomická situace, to jsou faktory nutící podniky k efektivnější přípravě a řízení zakázek. Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat řízení ...
 • Domov pro seniory 

  Grigarová, Karolína
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby Domova pro seniory. Záměrem je výstavba nového bytového domu pro seniory s dobrou schopností plnit běžné aktivity života. V prostoru ...
 • Nátěry pro cementotřískové desky určené do nepříznivých expozičních podmínek 

  Vöröšová, Sabina
  Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu cementotřískových desek, s cílem zlepšení jejich odolnosti vůči nepříznivým vlivům exteriéru, při zohlednění estetické funkce povrchové úpravy.
 • Polyfunkční dům 

  Teplý, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu. Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v okrajové části města Olomouce. Objekt je zděný nepodsklepený se ...