Show simple item record

Marketing concept management of development projects

dc.contributor.advisorDohnal, Radekcs
dc.contributor.authorVaršo, Matejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:59:12Z
dc.date.available2019-04-03T21:59:12Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVARŠO, M. Marketingová koncepce řízení developerských projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64543
dc.description.abstractDiplomová práca analyzuje a podáva ucelený pohľad na marketing a marketingové aktivity developerskej spoločnosti pri už realizovanom developerskom projekte Panorama City v Bratislave. Marketingové atribúty sú neodmysliteľnou súčasťou developerského projektu v orientácii na svojich zákazníkov, budovania svojho imidžu, nadobúdanie trhového podielu a výhody na konkurenčnom trhu nehnuteľností. Daná tematika a spomenuté skutočnosti sú témou tejto záverečnej práce. Výsledkom diplomovej práce je zhodnotenie stratégie pri danom developerskom projekte a pohľade na princípy riadenia a smerovania stratégie aj pri realizovaní iných developerských projektov. Snahou práce je na základe získaných skutočností formou jednotlivých analýz, konštatovať ich správny alebo nesprávny výber respektíve nájsť najlepšiu možnú variantu riadenia pre spoločnosť na trhu, ktorý sa vyvíja spolu s potencionálnym zákazníkom. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá teoretická časť je zameraná na oboznámenie sa so základnými pojmami a procesmi v oblasti stavebného trhu, developerského procesu, analýzami marketingového prostredia a marketingovými stratégiami používanými v oblasti stavebníctva s využitím odbornej a vedeckej literatúry. V druhej časti-praktickej analyzuje konkrétnu slovenskú developerskú spoločnosť a jej už realizovaný developerský projekt a koncipovanie stratégie v oblasti marketingu. Aplikáciou viacerých analýz, ktorými sú SLEPT, Porter a SWOT analýza, poukázať na výsledky a zistenia po ktorých je možné konštatovať prípadné riešenie novej varianty smeru riadenia využiteľný aj pri ostatných projektochcs
dc.description.abstractThe diploma thesis provides a comprehensive view of marketing activities of development company with already implemented development project Panorama City in Bratislava. Marketing attributes are important part of development projects with orientation of their customers, build their image, acquisition of market share and competitive advantage in the real estate market. All the above mentioned facts are analysed within my project The main aim of the thesis is to evaluate the strategy of the development project and looking at managing principles and strategy direction of other already implemented development projects. The main aim of is based on the facts from particular analyses to consider right or wrong seepage respectively find the best possible option for the management of the company on the market that develops along with potential customers. My project is divided into two parts. The first theoretical part is focused on familiarization with the basic concepts and processes in the area of construction the development process, analyze marketing environment and marketing strategies used in the construction using technical and scientific literature. In the second part-practical one focuses on analysis of specific Slovak development company and its already implemented a development project, and drafting strategies for marketing in the project. By applying a number of analyzes, which are blind, Porter and SWOT analysis highlight the results and findings after which it can be concluded any new variant of solution management direction and useful for other projects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectstavebníctvocs
dc.subjecttrhcs
dc.subjectmarketingové prostrediecs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkonkurenciacs
dc.subjectdevelopercs
dc.subjectdeveloperský projektcs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectSWOT analýza.cs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing environmenten
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectdeveloperen
dc.subjectdevelopment projecten
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectSWOT analysis.en
dc.titleMarketingová koncepce řízení developerských projektůcs
dc.title.alternativeMarketing concept management of development projectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:43:43cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:00:56en
sync.item.modts2020.03.31 01:12:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeModranský, Marcelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record