Show simple item record

Visual Art in the Housing Estates of Brno (1945–1989)

dc.contributor.advisorChamonikolasová, Kaliopics
dc.contributor.authorKořínková, Janacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:56:29Z
dc.date.available2019-06-14T11:56:29Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOŘÍNKOVÁ, J. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2017.cs
dc.identifier.other104329cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178318
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na problematiku začleňování výtvarného umění do architektury v poválečném Československu se zvláštním zřetelem k vývoji v městě Brně. Hlavní výzkumné otázky – Proč se v Československu po roce 1945 do architektury vrátilo výtvarné umění a jaká koncepční řešení byla uplatněna v případě brněnských sídlišť? – jsou zodpovězeny ve dvou navazujících oddílech. Prvním je výzkum institucionálního pozadí pro uplatňování výtvarného umění v architektuře s přihlédnutím k dění v městě Brně (1945–1993), závěrečná část je věnována třem případovým studiím, které ilustrují lokální vývoj v období socialistického realismu, tvůrčího uvolnění 60. let a politické normalizace. Cílem práce je poukázat na komplexnost zkoumaného tématu a vyvrátit populárně tradované přesvědčení, že začlenění výtvarného umění do architektury bylo v období socialismu motivováno výhradně komunistickou propagandou, a ukázat, že pokus o vytvoření syntézy umění a architektury byl podložen jak předválečnými teoretickými úvahami o výchovné funkci umění a jeho působení na člověka, tak potřebou zlepšit ekonomickou situaci výtvarníků po skončení druhé světové války.cs
dc.description.abstractWith special attention being paid to the development in the city of Brno, the dissertation focuses on the issue of applying artworks in Czechoslovak architecture after World War II. The main research questions – Why were in Czechoslovakia after 1945 artworks again integrated in architecture and what strategies were applied in the case of the newly built housing estates in the city of Brno? – are answered in two successive sections. First, the institutional background for application of art in architecture in the light of the events in Brno (1945–1993) is examined; the closing part is devoted to three case studies that illustrate local development in the period of socialist realism, creative release of the1960s and political normalization. The aim is to highlight the complexity of the examined subject and refute a popularly handed down conviction that integration of artworks into architecture in the period of socialism was motivated exclusively by the communist propaganda, and to show that the attempts to create a synthesis of art and architecture were also based both on earlier theoretical considerations about the educational function of art and its effect on humans and the need to improve poor economic situation of artists after World War II.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. FaVUcs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýtvarné uměnícs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectsocialismuscs
dc.subjectumění ve veřejném prostorucs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectsídlištěcs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectsocialistický realismuscs
dc.subjectnormalizacecs
dc.subjectgesamtkunstwerkcs
dc.subjectvisual artsen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectcommunismen
dc.subjectpublic arten
dc.subjectBrnoen
dc.subjectCzechoslovakiaen
dc.subjecthousing estatesen
dc.subjectlegislationen
dc.subjectsocialist realismen
dc.subjectnormalisationen
dc.subjectGesamtkunstwerken
dc.titleVýtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989)cs
dc.title.alternativeVisual Art in the Housing Estates of Brno (1945–1989)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-10-05cs
dcterms.modified2017-10-05-15:45:04cs
thesis.disciplineUmění ve veřejném prostoru a umělecký provozcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. FaVU. Katedra teorií a dějin uměnícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid104329en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:56:29en
sync.item.modts2019.05.18 06:05:43en
dc.contributor.refereeBartlová, Milenacs
dc.contributor.refereeHrůša, Petrcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record