Poslední příspěvky

 • Biotechnologická produkce vybraných metabolitů na syrovátkovém substrátu 

  Gadová, Martina
  Predložená diplomová práca sa zaoberá posúdením možnosti biotechnologického využitia odpadu, srvátky. Skúma obsahové zloženie lyofilizovanej srvátky, optimalizáciou kyslej hydrolýzy srvátky a následnej prípravy kultivačných ...
 • Studium metabolismu karotenogenních kvasinek na molekulární úrovni. 

  Roubalová, Monika
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena především na molekulární charakterizaci vybraných druhů karotenogenních kvasinek. Metodou „nested“ PCR byly amplifikovány vysoce variabilní úseky kvasinkové DNA ITS1 a 5,8S-ITS2 a ...
 • Příprava a aplikace nanovláken a nanočástic na bázi PHA 

  Linha, Vojtěch
  Cílem této práce bylo popsat možnosti přípravy a výroby nanovláken a jejich možné využitelnosti v praxi. V teoretické části jsou shrnuty principy hlavních metod výroby nanovláken a popsány materiály použité v experimentální ...
 • Studium řízení metabolismu karotenogenních kvasinek na molekulární úrovni 

  Pokrývková, Zuzana
  Predložená diplomová práca sa zaoberala molekulárnou charakterizáciou karotenogénnych kvasiniek. Použitými technikami pre analýzu konzervovaných úsekov rDNA D1/D2 oblasti veľkej ribozomálnej podjednotky 26S oblasti a ITS1 ...
 • Teplotní závislost karagenanu a hyaluronanu 

  Poledňáková, Halina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na teplotní závislost -karagenanu, nízkomolekulárního hyaluronanu (250–450 kDa) a vysokomolekulárního hyaluronanu (1 500–1 750 kDa) ve vodném prostředí. Pro popis změn vlastností těchto ...
 • Strukturní a termodynamické aspekty interakcí biopolymerů s organickými ionty 

  Rybárik, Jan
  Diplomová práce se zabývá studiem termodynamických a strukturních aspektů při interakcích huminových kyselin s iontovými organickými sloučeninami. Jako modelový organický iont bylo použito barvivo methylenová modř. Interakce ...
 • Rozklad a stabilita organické hmoty v půdě 

  Tabaková, Eva
  V pôde sa rastlinný materiál rozkladá pôsobením viacerých faktorov. Pri tomto procese sa časť uhlíka vracia do atmosféry vo forme oxidu uhličitého a druhá časť sa stabilizuje v pôde. Táto diplomová práca je zameraná na ...
 • Účinnost inverzních scrubberů 

  Drevený, Lukáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat přestup hmoty látek znečišťujících ovzduší do kapalného roztoku NaOH. Přestup hmoty je teoreticky založený na filmové teorii difuze. Absorpční experimenty byly prováděny na ...
 • Reologické hodnocení fotogelace termocitlivých makromonomerů ve vodném prostředí 

  Habánková, Eva
  Táto práca si dáva za cieľ chemicky zasieťovať biodegradovateľný makromonomér ,-itaconyl-PLGA–PEG–PLGA vo vodnom roztoku pri teplote okolia a pri teplote tela (37 °C). ,-itaconyl-PLGA–PEG–PLGA makromonomér môže vo vode ...
 • Účinek plastifikátorů na chování a vlastnosti alkalicky aktivovaných materiálů 

  Langová, Markéta
  Alkalicky aktivované materiály mohou být vhodnou alternativou konstrukčních materiálů na bázi klasického portlandského cementu (OPC). Proto je vhodné se těmto pojivům dále věnovat. Cílem této diplomové práce je objasnit ...
 • Funkcionalizace polyolefinů roubováním 

  Paulenka, Igor
  Teoretická časť diplomovej práce je venovaná funkcionalizácii polyolefínov s cieľom urýchlenia ich degradácie a zvýšenia obsahu uhlíka z obnoviteľných zdrojov so zameraním na hydroxykyseliny. Experimentálna časť je zameraná ...
 • Studium možností separace chloridů z by-passových odprachů 

  Havelka, Jaroslav
  Práce se zabývá studiem a charakterizací bypassových odprašků z cementáren. Cílem práce je hledat možnosti využití tohoto sekundárního produktu z výroby cementu. Práce se zaměřuje především na zjištění množství rozpustných ...
 • Posouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředí 

  Jabandžievová, Barbora
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením vlivů nejčastěji používaných hasebních prostředků v Jihomoravském kraji na vybrané akvatické a terestrické organismy. Testovanými hasebními prostředky jsou pěnidla Sthamex ...
 • Materiály pro organickou elektroniku 

  Skrášek, Martin
  Práce obsahuje literární rešerši na téma organické elektroniky, zvláště organických solárních článků. Podrobně je popsán princip jejich funkce a používané materiály. Dále jsou uvedeny možnosti syntézy konjugovaných systémů ...
 • Možnosti využití výlisků z plodů aronie 

  Kujínková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití výlisků z plodů aronie. Teoretická část je zaměřena na botanickou charakteristiku aronie, popis HPLC a anthokyanových barviv. V experimentální části se zkoumají různé vlivy ...
 • Posouzení účinnosti úpravny pitné vody prostřednictvím ekotoxikologických testů a screeningové analýzy 

  Linartová, Barbora
  S neustálým nárůstem znečištění životního prostředí se zhoršuje kvalita povrchové vody, která je technologickými procesy upravována na vodu pitnou, a je proto nutné klást zvýšené nároky na účinnost těchto technologických ...
 • Vliv dezinfekčních prostředků na obsah kyseliny mléčné při výrobě rafinovaného cukru 

  Novotná, Hedvika
  Diplomová práce porovnává účinnost dezinfekčních prostředků na obsah kyseliny mléčné. Dezinfekčními prostředky, které byly použity k experimentální části jsou formalin a BetaStab®. Také byl pozorován a porovnáván obsah ...
 • Studium bioaktivních látek růže šípkové 

  Konderla, Patrik
  Cílem této diplomové práce bylo zkoumání obsahu vybraných biologicky aktivních látek bylinných šípkových extraktů a také stanovení antimikrobiální a antioxidační aktivity těchto extraktů. V teoretické části byly shrnuty ...
 • Zvyšování bělosti kaolinu 

  Bartošík, Jan
  Práce se zabývá problematikou zvyšování indexu bělosti kaolinové suroviny. Výzkum byl zaměřen na plavení kaolinové suspenze a následné procesy související se zvyšováním indexu bělosti. Zvyšování bělosti kaolinové suroviny ...
 • Vliv složení heterogenní bipolární membrány na její mechanické vlastnosti. 

  Kvasničková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu heterogenních bipolárních membrán. Zabývá se vlivem různého složení heterogenní bipolární membrány na její mechanické vlastnosti. Hlavním cílem této práce je optimalizace složení ...

Zobrazit další