Show simple item record

Landscape transformed

dc.contributor.advisorMléčka, Jancs
dc.contributor.authorKažimír, Olivercs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:07:27Z
dc.date.available2019-04-04T04:07:27Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKAŽIMÍR, O. Krajina pretvorená [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.cs
dc.identifier.other100075cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65137
dc.description.abstractKrajina je pretváraná v čase - človekom a sama sebou. Človek ju prispôsobil svojim potrebám - materiálnym, fyzickým a duchovným. Význam krajiny a vzťah človeka k nej je premenlivý. Miesto bývalého ťažobného lomu Bankov obsahuje viac vrstiev, ktoré boli prekryté antropogénnou činnosťou. Pôvodná krajina niesla silný duchovný význam prepísaný do pútnej cesty lemovanej sakrálnymi objektami, ktoré identifikovali človeka s krajinou a miestom. Exploatácia krajiny však mení jej hodnoty. Ťažba spôsobila stratu pôvodných stôp v krajine - nielen stratu ich hmotnej podstaty, ale najmä významovej. Miesto sa uzatvára do seba a vzťah človeka k nemu sa vytratil. Počas ťažby si krajina prešla radikálnou zmenou morfológie - vytvorila sa fascinujúca a dynamická geologická diverzita, ktorá utvára špecifický charakter miesta. Je opusteným, tajomným územím vyvolávajúcim protichodné pocity nebezpečia a upokojenia zároveň. Percepia a prežívanie krajiny je motívom obnovy, ktorá sa týka človeka - jednotlivca. Práca chápe obnovu ako ozdravnú premenu organizmu, ktorou je aj po ťažbe zotavujúca sa krajina. Čas, priestor a životné podmienky sú činiteľmi prirodzenej obnovy krajiny, z ktorej koncept analogicky čerpá inšpiráciu pre fyzickú a duševnú obnovu človeka v tomto mieste, a to odhalením a znovuinterpretovaním stratených hodnôt, skrz ktoré sa človek bude s miestom identifikovať a prežívať ho.cs
dc.description.abstractThe landscape has been transforming during the time – by people and by itself. A human has adjusted the environment to his needs - material, physical and spiritual. The relation between a man and the landcape varies. A place of previous extractive quarry Bankov contains more layers that were overlapped by anthropogenic operations. The authentic land had its significant spiritual meaning inscribed into a pilgrimage route containing small sacral objects which connected people with the land and the place. An exploitation of the land transformed its values. Extraction caused a loss of previous prints in the landscape - not only a loss of its material matter, but especially its importance for people living in the area. The realtion between a man and the landscape has been lost. The land has gone through a radical transfomation of morfology - a fascinating and dynamic geological diversion that creates specific character of a place has been formed. It is an abandoned mysterious area invoking contradictory feelings of danger and calmness. Perception and experiencing the land is a motive of recovery… ...that refers to a man – an individual human being. The project understands a recovery as a sanitation and transformation of an organism – which a land recovering after exploatation definitely is. Time, space and living conditions are elements determinating natural recovery of the land. Those features has influenced the project which analogically takes an inspiration for a physical and mental recovery of a man. The regeneration is happening by exposing and reinterpretation of the lost values through which a man identifies himself with the place.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkrajina miesto kúpele liečebňacs
dc.subjectlandscape bathen
dc.titleKrajina pretvorenács
dc.title.alternativeLandscape transformeden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-29cs
dcterms.modified2017-05-29-17:13:13cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid100075en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:22:49en
sync.item.modts2019.05.18 16:11:47en
dc.contributor.refereeMüller, Rudolfcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record