Now showing items 136-155 of 484

 • Laboratorní simulátor pro studium radiálních kluzných ložisek 

  Vincenc, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru radiálních kluzných ložisek s přípravou pro implementaci transparentního ložiska ze safírového monokrystalu, skrze které je možné pozorovat kontaktní oblast čepu a ...
 • Lerchova věta v teorii časových škál a její důsledky pro zlomkový kalkulus 

  Dolník, Matej
  Hlavním zájmem diplomové práce je studium zobecněné nabla Laplaceové transformace na časových škálach a její jednoznačnosti, včetně důkazu jednoznačnosti a aplikace jednoznačnosti v zlomkovém kalkulu na časových škálach.
 • Linka na tvářeni výlisku za tepla o hmotnosti do 100 kg 

  Smyček, Ondřej
  Projekt byl vypracovaný v rámci inženýrského studia a jeho cílem bylo navrhnout linku na výrobu zadaných součástí v odpovídající kvalitě a množství, a to technologií zpětného a dopředného protlačovaní za tepla. Byly navrženy ...
 • Luminiscence polovodičů studovaná rastrovací optickou mikroskopií v blízkém poli 

  Těšík, Jan
  Práce je zaměřena na studium luminiscence atomárně tenkých vrstev chalkogenidů přechodných kovů (např. sulfid molybdeničitý MoS2). V experimentální části se věnuje připravě atomárně tenké vrstvy polovodivých chalkogenidů ...
 • Magnetostrikční vibrační generátor 

  Šumpelová, Jana
  Tato práce se zabývá myšlenkou harvestování energie pomocí vibrací. Popisuje magnetostrikční princip jako možnost získávání elektrické energie. Jedná se o generátor tvořený z nosníku s magnetostrikčním materiálem (Terfenol-D) ...
 • Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelích 

  Ostratický, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austenitických chromniklových ocelích. V první části se teoreticky pojednává o procesu makrosegregačních a mikrosegregačních pochodů. Druhá část této práce je ...
 • Marketingoý mix firmy Ing. Jozef Nedělník s.r.o 

  Sakalová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou marketingového mixu spoločnosti Ing. Jozef Nedělník s.r.o. Na základe poznatkov o aktuálnom stave firmy je vytvorený nový návrh marketingového mixu, pričom sú nájdené nové ...
 • Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic 

  Béreš, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nelineárních diferenciálních rovnic. Obsahuje věty důležité k určení chování nelineárního systému pouze za pomoci zlinearizovaného systému, což je následně ukázáno na rovnici ...
 • Matematické modely spolehlivosti v technické praxi 

  Schwarzenegger, Rafael
  Tato práce popisuje a aplikuje parametrické a neparametrické modely spolehlivosti na cenzorovaná data. Ukazuje implementaci spolehlivosti v metodologii Six Sigma. Metody jsou využity pro přežití/spolehlivost reálných ...
 • Mechanické vlastnosti Al slitiny připravené pomocí procesu SLM 

  Vitásek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin vyráběných procesem SLM. Rešeršní část práce je zaměřena na popis technologie selektivního laserového tavení, defekty mikrostruktury a mechanické vlastnosti ...
 • Membranova separace bioplynu 

  Dedinský, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá čistením bioplynu metódou membránovej separácie, a implementáciou tejto technológie na stávajúce prevádzky bioplynových staníc. Hodnotenie vplyvov a dopadov tejto implementácie je riešené z ...
 • Metoda tlak-čas pro stanovení průtoku na velkých vodních dílech 

  Hrubý, Erik
  Cílem této diplomové práce je objasnit použití Gibsonovy metody neboli metody tlak-čas k vyhodnocení nestacionárního průtoku na velkých vodních dílech. Je zde uveden princip této metody, její odvození a problémy, které ...
 • Metody FFD 

  Novák, Jiří
  Diplomová práce se věnuje tématu free-form deformací. Hlavními cíli této práce bylo zpracování teoretických poznatků o této problematice a naprogramování vybraných metod free-form deformací. V první části je popsána potřebná ...
 • Měření dynamických charakteristik zpětných armatur 

  Novák, Jan
  Diplomová práce nabízí přehled dosud známých používaných zpětných armatur. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, využití a problematika tzv. „práskání“ vycházející z hydraulického rázu. V této práci jsou měřeny a porovnány ...
 • Měření parametrů větru na palubě malého letadla 

  Helia, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.
 • Měření povrchového napětí kapalin 

  Hála, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá studiem povrchového napětí kapalin a možnostmi jeho měření. Práce je dále zaměřena na konstrukci zařízení, které pracuje na principu zavěšené kapky. Zařízení je ovládáno pomocí programu sepsaného ...
 • Modelování a HIL simulace ovládání pátých dveří osobního automobilu 

  Musil, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, tvorbou modelů a simulacemi mechanismů pátých dveří osobního automobilu. Problém byl analyzován na základě reálného měření, provedeného na třech různých vozidlech. Na základě měření ...
 • Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice 

  Stehlík, Martin
  Práce se zabývá simulací bublin v mikrokanálku a nastaveními, která ovlivňují jejich parametry. První část je věnována rešerši využití mikrofluidních bublin, mikromíchadel a tvorbě kapiček. Druhá část se zabývá simulací ...
 • Modelování tlakových pulsací v potrubí 

  Hofírek, Michal
  V této diplomové práci je řešena problematika vodního rázu v pružném potrubí s vlivem tuhosti a tlumení v materiálu trubice. Matematický model je zpřesněn o vliv tlakově závislé rychlosti zvuku v kapalině tvořené směsí ...
 • Modelování vtokových vírů 

  Galuška, Jiří
  V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...