Now showing items 137-156 of 477

 • Magnetostrikční vibrační generátor 

  Šumpelová, Jana
  Tato práce se zabývá myšlenkou harvestování energie pomocí vibrací. Popisuje magnetostrikční princip jako možnost získávání elektrické energie. Jedná se o generátor tvořený z nosníku s magnetostrikčním materiálem (Terfenol-D) ...
 • Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelích 

  Ostratický, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austenitických chromniklových ocelích. V první části se teoreticky pojednává o procesu makrosegregačních a mikrosegregačních pochodů. Druhá část této práce je ...
 • Marketingoý mix firmy Ing. Jozef Nedělník s.r.o 

  Sakalová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou marketingového mixu spoločnosti Ing. Jozef Nedělník s.r.o. Na základe poznatkov o aktuálnom stave firmy je vytvorený nový návrh marketingového mixu, pričom sú nájdené nové ...
 • Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic 

  Béreš, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nelineárních diferenciálních rovnic. Obsahuje věty důležité k určení chování nelineárního systému pouze za pomoci zlinearizovaného systému, což je následně ukázáno na rovnici ...
 • Matematické modely spolehlivosti v technické praxi 

  Schwarzenegger, Rafael
  Tato práce popisuje a aplikuje parametrické a neparametrické modely spolehlivosti na cenzorovaná data. Ukazuje implementaci spolehlivosti v metodologii Six Sigma. Metody jsou využity pro přežití/spolehlivost reálných ...
 • Mechanické vlastnosti Al slitiny připravené pomocí procesu SLM 

  Vitásek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin vyráběných procesem SLM. Rešeršní část práce je zaměřena na popis technologie selektivního laserového tavení, defekty mikrostruktury a mechanické vlastnosti ...
 • Membranova separace bioplynu 

  Dedinský, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá čistením bioplynu metódou membránovej separácie, a implementáciou tejto technológie na stávajúce prevádzky bioplynových staníc. Hodnotenie vplyvov a dopadov tejto implementácie je riešené z ...
 • Metoda tlak-čas pro stanovení průtoku na velkých vodních dílech 

  Hrubý, Erik
  Cílem této diplomové práce je objasnit použití Gibsonovy metody neboli metody tlak-čas k vyhodnocení nestacionárního průtoku na velkých vodních dílech. Je zde uveden princip této metody, její odvození a problémy, které ...
 • Metody FFD 

  Novák, Jiří
  Diplomová práce se věnuje tématu free-form deformací. Hlavními cíli této práce bylo zpracování teoretických poznatků o této problematice a naprogramování vybraných metod free-form deformací. V první části je popsána potřebná ...
 • Měření dynamických charakteristik zpětných armatur 

  Novák, Jan
  Diplomová práce nabízí přehled dosud známých používaných zpětných armatur. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, využití a problematika tzv. „práskání“ vycházející z hydraulického rázu. V této práci jsou měřeny a porovnány ...
 • Měření parametrů větru na palubě malého letadla 

  Helia, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.
 • Měření povrchového napětí kapalin 

  Hála, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá studiem povrchového napětí kapalin a možnostmi jeho měření. Práce je dále zaměřena na konstrukci zařízení, které pracuje na principu zavěšené kapky. Zařízení je ovládáno pomocí programu sepsaného ...
 • Modelování a HIL simulace ovládání pátých dveří osobního automobilu 

  Musil, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, tvorbou modelů a simulacemi mechanismů pátých dveří osobního automobilu. Problém byl analyzován na základě reálného měření, provedeného na třech různých vozidlech. Na základě měření ...
 • Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice 

  Stehlík, Martin
  Práce se zabývá simulací bublin v mikrokanálku a nastaveními, která ovlivňují jejich parametry. První část je věnována rešerši využití mikrofluidních bublin, mikromíchadel a tvorbě kapiček. Druhá část se zabývá simulací ...
 • Modelování tlakových pulsací v potrubí 

  Hofírek, Michal
  V této diplomové práci je řešena problematika vodního rázu v pružném potrubí s vlivem tuhosti a tlumení v materiálu trubice. Matematický model je zpřesněn o vliv tlakově závislé rychlosti zvuku v kapalině tvořené směsí ...
 • Modelování vtokových vírů 

  Galuška, Jiří
  V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...
 • Modely s Weibullovým rozdělením 

  Konečná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá Weibullovými modely, přesněji dvouparametrickým Weibullovým rozdělením. Práce se zabývá odhady parametrů, a to čtyřmi variantami kvantilové metody, metodou maximální věrohodnosti a grafickou ...
 • Moderní jednotka pro energetické využití odpadů o střední kapacitě 

  Krišpín, Jan
  Předkládaná práce se zabývá strojně-technologickým řešením moderní technologické jednotky pro energetické využití odpadu střední kapacity. Úvodem jsou specifikovány požadavky na provoz zařízení a zadané parametry modelového ...
 • Moderní přístupy v údržbě 

  Pšenková, Tereza
  Tato diplomová práce pojednává o údržbě v podniku a moderních přístupech jejího řízení. Jedním z nejvyšších stupňů údržby je údržba proaktivní, využívající technické diagnostiky ke zjišťování příčin vzniku poruch. K ...
 • Modifikace materiálového toku zásobování výroby 

  Hloušek, David
  Hlavní náplní práce je analýza a návrh mezi halového zásobování ve společnosti Hella Autotechnik Nova v Mohelnici. Tato firma se zabývá výrobou velké škály předních světlometů, zadních koncových a brzdových světel, ale i ...