Now showing items 249-268 of 477

 • Obchodní strategie leteckých dopravců v ČR 

  Menšík, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá popsáním a zhodnocením obchodních strategií leteckých dopravců působících v ČR. Z důvodu jejich velkého počtu jsou vybranými dopravci České aerolinie a Travel service a tito jsou podrobně ...
 • Obnova hermetických potrubních průchodek 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Řešené téma se zabývá obnovou potrubních hermetických průchodek v primárním okruhu jaderné elektrárny. Na začátku je popsána jaderná elektrárna Dukovany od obecného popisu až k detailnímu popisu obnovované komponenty s ...
 • Obnova hřídele vzduchotechnického soustrojí 

  Veselý, Libor
  Magisterská práce se zabývá způsobem odstranění poruchy vzduchotechnické jednotky. Jsou zde analyzovány možné příčiny poruchy vzduchotechnického soustrojí a navrženy varianty řešení způsobu opravy. První navržená varianta ...
 • Obrábění součástí v malosériové výrobě s aplikací CNC strojů 

  Vaverka, Jiří
  Tématem této práce je zvolení optimální výrobní technologie pro vybraného představitele. Cílem této práce je porovnat výrobu na klasických obráběcích strojích a na NC a CNC strojích. Obě varianty jsou vyhodnoceny z hlediska ...
 • Odvod tepla axiálně chlazených forem 

  Hovorka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá řešením tepelných vlastností chladících kanálů sklářských tvarovacích forem a jejich teplotními a rychlostními poli v závislosti na různých konstrukčních variantách, které se používají, nebo ...
 • Online korekce geometrických a rozměrových odchylek 

  Plichta, Zbyněk
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem nasazení laser interferometru pro online korekce rozměrových a geometrických odchylek na CNC obráběcím stroji. Označením „online“ je myšleno trvalé zabudování laser interferometru do ...
 • Oprava turbínové skříně 

  Jelínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá opravou parní protitlaké jednostňové turbíny. Práce je zadaná na konkrétní případ turbíny Spilling. Je zde zpracován revizní nález této turbíny s návrhem oprav nebo výměnou poškozených částí. ...
 • Optická odezva infračervených plazmonických antén za přítomnosti tenké vrstvy oxidu křemičitého 

  Biolek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá optickou odezvou rezonančních infračervených antén na tenké vrstvě oxidu křemičitého. Nejdříve je rozebrán teoretický popis elektromagnetického pole na rozhraní kovu a dielektrika. Dále jsou ...
 • Optimalizace kalibrace kamer fotogrammetrického systému navrženého pro měření rotačně symetrických výkovků 

  Hurník, Jakub
  V současné době na světě existuje pouze několik systémů, které umožňují měření rozměrové přesnosti rozměrných výkovků za tepla, přímo v procesu výroby. Tato práce se zabývá návrhem a realizací kalibrace kamer pro vyvíjený ...
 • Optimalizace klapek pro letouny SKYLEADER 

  Kácal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací klapky pro ultralehký letoun Skyleader JA 600, který vyrábí firma Jihlavan airplanes s.r.o. V počáteční části práce jsou popsány jednotlivé typy klapek, využívané u ultralehkých ...
 • Optimalizace návrhu tepelného výměníku využívající materiál se změnou fáze pro akumulaci tepla 

  Hliník, Juraj
  Práce je zaměřena na sestavení numerického modelu akumulace tepelné energie s fázovou přeměnou. Následně je tento model použit při tvarové optimalizaci, jejíž cílem je maximalizace uloženého tepla v tepelném výměníku. Kvůli ...
 • Optimalizace parametrů SLM procesu při zpracování hliníkové slitiny AW2618 

  Těšický, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování hliníkové slitiny EN AW 2618 za pomocí technologie Selective laser melting (SLM). Teoretická část obsahuje základní poznatky o výrobě touto technologií a možnosti vyhodnocení ...
 • Optimalizace párování součástí ložisek 

  Blahút, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou procesu párovania súčastí ložiska. Práca obsahuje popis programovacieho prostredia Codesys, jeho štruktúry, použiteľné jazyky a niekoľko príkladov využitia. Hlavná časť práce ...
 • Optimalizace průtoku vstřiků od KČ II° do systému SPP 

  Kordiovský, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem optimalizačního výpočtu hmotnostního průtoku vstřiků od kondenzátních čerpadel druhého stupně do kondenzátu z topné páry systému SPP pro dosažení maximálního elektrického výkonu bloku. Je ...
 • Optimalizace stavového regulátoru pro řízení DC motoru na FPGA 

  Maliszewski, Michal
  Tato práce se zabývá optimalizací stavové regulace DC motoru na FPGA s využitím programu LabVIEW a platformy NI cRIO. V první části je v prostředí Matlab/Simulink odvozen stavový model daného DC motoru, pro který je proveden ...
 • Optimalizace Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou a následné optimalizační výpočty extremalizující veličiny charakterizující tepelné chování. Práce rovněž obsahuje ...
 • Optimalizace technologie perlitizace masivních vývalků 

  Dyčka, Martin
  Diplomová práce se zabývá tepelným zpracováním ocelových vývalků z perlitické oceli pomocí indukčního ohřevu, jehož cílem je zlepšení mechanických vlastností na povrchu vývalků. V teoretické části práce se nachází kapitola ...
 • Optimalizace těhlice formule student pro výrobu SLM technologií 

  Vaverka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem těhlice pro Formuli Student, která je topologic-ky optimalizovaná a aditivně vyrobená technologií Selective Laser Melting. Materiá-lem pro výrobu je hliníková slitina AlSi10Mg, která má ...
 • Optimalizace tvaru nového typu obvodového závěsu pro lopatky parních turbín 

  Mívalt, Tomáš
  V této práci je popsán výběr a provedena kalibrace vhodného modelu konstitutivního vztahu pro popis cyklického změkčování materiálu. Práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou závěsu poslední řady lopatek parní turbíny ...
 • Optimalizace vytápění bytového domu 

  Fodor, Ján
  Táto diplomová práca sa venuje problematike zásobovania teplom konkrétneho bytového domu v Brne. Ako na vykurovanie, tak aj na ohrev teplej úžitkovej vody. V úvode sa nachádza oboznámenie sa s posudzovaným objektom aj ...