Now showing items 275-294 of 477

 • Parametrické programování v řídicím systému Fanuc 

  Hynčica, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na využití parametrického programování pro danou skupinu obrobků. Praktická část obsahuje návrh technologie výroby a samotnou tvorbu parametrických programů pro výrobu dané skupiny obrobků s ...
 • Parametry laserového paprsku 

  Hort, Zbyněk
  Diplomová práce se skládá celkem ze tří hlavních částí. První část práce se věnuje teoretickému popisu laseru a ostatních nekonvenčních technologií. V druhé části je práce zaměřena na odzkoušení nastavení parametrů laseru ...
 • Parní kondenzační turbína 

  Štěpánová, Lenka
  Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní výpočet lopatkování, výpočet zatížení ...
 • Parní kotel na odpadní teplo z kogenerační jednotky 

  Vilga, Filip
  Cieľom diplomovej práce bol návrh parného kotla na odpadné teplo spalín z kogeneračnej jednotky bioplynovej stanice pri stanovenom prietoku a teplote spalín z výfuku motora a pre požadovaný tlak pary. Súčasťou práce je ...
 • Parní turbina 

  Pohořilský, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny v tepelném schématu. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je popsán návrh a předběžný výpočet tepelného schématu turbíny, ve kterém měla být turbína ...
 • Parní turbína v paroplynovém cyklu 

  Filoušová, Natálie
  Diplomová práce na téma Parní turbína v paroplynovém cyklu se soustředí na návrh nízkotlakého dílu třítělesové parní turbíny a jejího bočního výstupního hrdla do vzduchem chlazeného kondenzátoru. Samotnému návrhu NT dílu ...
 • Pasivní kompenzace teplotních deformací u obráběcího stroje 

  Šabart, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá pasivní kompenzací teplotních deformací u příčníku portálového obráběcího centra. Problém je řešen pomocí výpočtového modelování s využitím metody konečných prvků v prostředí programu ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace nosiče výměnných nástaveb MEGA 25 

  Halama, Tadeáš
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou nosiče výměnných nástaveb Mega 25 s maximální technickou hmotností 27 000 kg a byla zpracována s firmou ZDT Nové Veselí. Cílem práce je provést statickou simulaci v různých ...
 • Pevnostní návrh dvojice výměníků tepla 

  Pernica, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostním návrhem dvojice výměníků tepla umístěných nad sebou v souladu s normou ČSN EN 13445. V úvodu práce je provedena stručná rešerše zaměřená na výměníky tepla se svazkem trubek v plášti. ...
 • Pevnostní návrh ostruhy letadla 

  Profota, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočtovou deformačně-napěťovou analýzou ostruhy letounu L410 NG s hlavním cílem nejprve ověřit stávající konstrukční variantu a následně navrhnout jiné konstrukční řešení se schopností ...
 • Pevnostní posouzení konstrukce výřezu dveří přetlakovatelného habitatu pro extrémní prostředí 

  Sláma, David
  Cíle této práce jsou následující: provedení literární rešerše osvědčených řešení výřezů v přetlakových konstrukcích (vesmírné habitaty, trupy letadel); vypracování vlastního návrhu výřezu pro dveře v sendvičovém panelu; ...
 • Pětiválcový vznětový motor pro užitková vozidla 

  Švarc, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh konfigurace a způsobu vyvážení klikového mechanismu se zadanými parametry. Pro konkrétní konfiguraci je zpracován výkres klikového hřídele a provedena pevnostní kontrola v MKP softwaru ...
 • Plazmonické biosenzory založené na zvýšené optické transmisi 

  Dršata, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rigorózními simulacemi plazmonických biosenzorů založených na jevu zvýšené optické transmise. První část je věnována popisu fyzikálních jevů a poznatků, které tvoří základ pro studium vlastností ...
 • Plazmonicky aktivní elektrochemické elektrody na bázi nanotrubic sulfidu wolframičitého pokrytých zlatými nanočásticemi 

  Salajková, Zita
  Při dopadu elektromagnetické vlny na kovovou nanostrukturu dochází za určitých podmínek k jejímu svázání s kmity elektronů a ke vzniku tzv. povrchových plazmonových polaritonů. Při nezářivém zániku těchto kolektivních ...
 • Plynový kotel na spalování místního zemního plynu 

  Kozák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a rozměrovým návrhem kotle na spalování zemního plynu s ohledem na vysokou účinnost kotle. Obsahuje stechiometrický výpočet a výpočet technických parametrů kotle. Jsou zde ...
 • Pohon sériovým zapojením rotačních hydromotorů 

  Pokorný, Pavel
  Práce se zabývá problematikou velkokapacitní manipulace s velkými výkovky za pomoci kovacího manipulátoru. Popisuje současné techniky řešení, jejich charakteristiky, výhody a nevýhody. Na základě analýzy těchto technik ...
 • Pohonný a brzdový systém motorového vozu železnice pro muzeum průmyslových železnic 

  Gerec, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom pohonného a brzdového systému úzkorozchodného motorového vozňa železnice. Je vypracované riešenie hydrostatického pohonu. Ďalej je navrhnutý hydraulický obvod pojazdu a zvolené všetky ...
 • Popis napjatosti a deformace na čele vyhnutých trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech 

  Roh, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu délky trhliny a úhlu jejího vyhnutí na napjatostní a deformační podmínky na jejím čele u vzorku, který je zatížený smykem. V první části této práce jsou rozebrány jednotlivé ...
 • Popis nestacionárních provozních stavů násoskové vírové turbiny 

  Krejčiřík, Stanislav
  Diplomová práce se zaměřuje na chování násoskové turbíny při nestacionárním proudění. Tyto stavy jsou dva. První stav zahrnuje uvedení turbíny do provozu. V této situaci dochází k turbínovému čerpání. V druhém případě se ...
 • Porovnání laserem vytvořených svarů při použití přímé a skenerové svařovací hlavy 

  Kudr, Martin
  Práce předkládá porovnání přímého laserového a skenerového svařování. Nejprve je pomocí literární studie vysvětlena technologie laserového svařování a poté následuje praktické srovnání těchto metod. Experimenty byly provedeny ...