Now showing items 314-333 of 477

 • Racionalizace výroby součásti 

  Bartl, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh racionalizačních řešení součástky Bonnet, která je typovým představitelem nejdůležitějších úseků širšího spektra součástek od zákazníka. Úvodní část popisuje součástkovou základnu, podle ...
 • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...
 • Redukovaný model vírového proudění 

  Urban, Ondřej
  V této práci je řešena tvorba a aplikace redukovaných modelů proudění založených na extrakci dominantních struktur ze systému metodou vlastní ortogonální dekompozice. Vývoj vypočítaných módů v čase popisuje systém obyčejných ...
 • Rekonstrukce vytápění školní budovy 

  Kozák, Karol
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nového vykurovacieho systému v budove gymnázia v meste Vlašim. Starý systém vykurovania bude úplne vymenený za nový systém pozostávajúci z doskových radiátorov a medenej potrubnej siete. ...
 • Revize parní turbíny a návrh oprav 

  Grepl, Martin
  Tématem diplomové práce je revize a návrh oprav parní kondenzační turbíny SST 600 ve městě Bielsko-Biala. Práce se zabývá revizním nálezem parní turbíny a návrhem oprav poškozených částí, celkovým rozborem úniku páry dělící ...
 • Revize systému managementu kvality 

  Barančinová, Mariana
  Diplomová práca sa zaoberá revíziou systému manažmentu kvality. Práca obsahuje teoretickú časť, ktorá približuje historický vývoj riadenia kvality, krátke popísanie normy ISO 9001 a zmien, ktoré sú medzi revíziami z roku ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Parák, Roman
  Cieľom diplomovej práce je úprava zariadenia robotického stolného futbalu a návrh herných stratégií. Diplomová práca bola rozšírená o návrh technológie pre bezpečnosť robotického stolného futbalu a návrh vizualizačného ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy - 88 t/h; 9,6 MPa; 520 °C 

  Střecha, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem roštového kotle na spalování biomasy. Jako hlavní body této práce jsou stechiometrický výpočet spalování, určení rosného bodu spalin, výpočet ztrát, které slouží k určení účinnosti ...
 • Roštový kotel na spalování uhlí a bagasy - 200 t/h, 9,3 MPa, 520 °C 

  Bartůněk, David
  Předmětem této diplomové práce je návrh roštového kotle na spalování bagasy a hnědého uhlí s tepelným výkonem 160 MW. Výpočet stechiometrie spalin je založen na základě známého prvkového rozboru obou paliv. Podstatnou část ...
 • Rotační manipulátor pro ruční svařování bubnů zakladače EXYZ 

  Pečenka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh rotačního svařovacího manipulátoru pro ruční svařování lanových bubnů zakladače EXYZ. Zařízení je navrhováno za účelem zvýšení kvality prováděných svarů, které byly doposud zhotovovány ...
 • Rotační motor pro motocykly 

  Novotný, Petr
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem Wankelova motoru pro motocykl ve výkonovém rozsahu 30-60 kW. Výkon konstruovaného motoru byl stanoven na 35 kW a objem jedné komory činí 245,58 cm^3. V práci jsou postupně ...
 • Rozšiřování konce trubky za dynamických podmínek 

  Macháček, David
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je rozepsána blíže metoda rozšiřování konce trubek. Tato metoda byla zvolena pro zkoumání biaxiálního stavu napjatosti, zde zejména při zvýšených ...
 • Ruční programovaní CNC strojů 

  Cherepanov, Maksym
  Diplomová práce uvádí zakladní popis ručního programování CNC strojů, jeho výhod a nevýhod, možností automatizace. Aplikace CNC obrábění na součásti, její verifikace, vyhodnocení dosažených výsledků.
 • Řešení problému kanadského cestujícího 

  Filip, Sebastián
  Tato práce se zabývá problémem kanadského cestujícího (CTP), který se dá definovat jako problém hledání nejkratší cesty ve stochastickém prostředí. V rešeršní části práce je zpracován přehled typů tohoto problému a k nim ...
 • Řídicí panel pro automatizaci budov 

  Širůček, Pavel
  Práce pojednává o automatizaci budov, zaměřením produktů v této oblasti a jejich použitím. Dále se věnuje konkrétnímu řešení vyvíjenému v rámci této práce pro automatizaci budov, jeho hardwarovým a softwarovým vlastnostem. ...
 • Řízení inverzního kyvadla 

  Daněk, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá řízením inverzního kyvadla. Jsou popsány druhy inverzních kyvadel, použitá výkonová elektronika, senzorika a jejich propojení s řídící kartou MF624 a externím hardwarem. Dále je popsána ...
 • Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA 

  Heinrich, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá implementací řídicího systému KeMotion společnosti KEBA k průmyslovému robotu KUKA KR 15/2. Tedy zprovozněním původních pohonů robotu KUKA KR 15/2 s tímto novým systémem. Pro funkčnost samotného ...
 • Řízení vírového proudění v sací troubě vodní turbíny 

  Litera, Jiří
  Vodní energie je jedním z nejdůležitějších zdrojů pro výrobu elektrické energie na světě. Trendem současné doby je omezit produkci elektřiny spalováním fosilních paliv a použít pro její výrobu více obnovitelných zdrojů. ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

  Šimíček, Petr
  Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...
 • Sací kanály Wankelova motoru 

  Smělý, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh sacího kanálu přeplňovaného motoru Mazda 13B-T s krouživým pohybem pístu Wankelova typu se zaměřením na možné úpravy vedoucí ke zvýšení výkonových parametrů. Hlavním cílem práce je návrh ...