Now showing items 337-356 of 484

 • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

  Šimíček, Petr
  Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...
 • Sací kanály Wankelova motoru 

  Smělý, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh sacího kanálu přeplňovaného motoru Mazda 13B-T s krouživým pohybem pístu Wankelova typu se zaměřením na možné úpravy vedoucí ke zvýšení výkonových parametrů. Hlavním cílem práce je návrh ...
 • Serverová aplikace pro distribuované výpočty 

  Svozílek, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá realizací serverové aplikace pro distribuované výpočty programované na platformě .NET a v jazyce C# ve vývojovém prostředí Visual Studio 2015. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou ...
 • Sestavení a testování zařízení pro výrobu ozonované vody a její aplikace na čištění křemíkových desek 

  Ředina, Dalibor
  Deionizovaná ozonovaná voda neboli tzv. DIO3 se zdá být vhodnou alternativou pro použití v polovodičovém průmyslu. Užití DIO3 při odstraňování fotorezistu z křemíkových desek je rychlejší, levnější a šetrnější k životnímu ...
 • Silikonový tlumič torzních kmitů šestiválcového vznětového motoru 

  Kovář, Lukáš
  Cílem této práce je návrh klikové hřídele řadového šestiválcového vznětového motoru a návrh viskózního tlumiče torzních kmitů pro klikový mechanismus daných parametrů. Práce zahrnuje sestavení dynamického torzního modelu ...
 • Simulace průrazů kompozitních panelů 

  Odehnal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování a simulaci rázových zkoušek kompozitních panelů. Simulace a výpočty jsou prováděny pomocí metody konečných prvků v programech MSC Patran a Dytran. První část práce tvoří rozbor ...
 • Six Sigma ve strojírenské výrobě 

  Jarolímek, Jiří
  Diplomová práce popisuje metody Six Sigma a definuje jejich použití ve strojírenské praxi. Práce se dále zabývá konkrétní analýzou problému ve strojírenské výrobě a navrhuje jeho řešení.
 • Sloupový jeřáb mobilní s nosností 600kg 

  Wojnar, Tomasz
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mobilního sloupového jeřábu pro práci v dílenském prostředí. Jeřáb s nosností 600 kg, délkou vyložení 3 m a výškou zdvihu 3m je osazen elektrickým řetězovým kladkostrojem s elektrickým ...
 • Snížení energetické náročnosti výrobního areálu 

  Tannert, Jiří
  Diplomová práce se zabývá možnostmi a následným návrhem jednotlivých opatření k docílení snížení energetické náročnosti ve společnosti fischer Vyškov, s.r.o. V úvodu práce je rozbor aktuálního stavu oblastí, na které se ...
 • Snížení nákladů na výrobu odlitku litého tlakovým litím pomocí aplikace vysokoteplotního separátoru 

  Koplík, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na nové technologie při odlévání odlitků vysokotlakým litím. V práci je věnovaná pozornost zejména ohřevu, chlazení a vlivu separátoru na životnost formy a kvalitu odlitků. V praktické části ...
 • Spektrometrické analytické metody pro analýzy kovových materiálů a problematika měření obsahu uhlíku v grafitických litinách 

  Osička, Ondřej
  Konkurenceschopná metalurgická výroba je téměř nemožná bez znalostí chemického složení jak již vyráběné, tak i dohotovené tavby, případně z ní vyhotoveného výrobku. S čím dál více rostoucími požadavky zákazníků na kvalitu ...
 • Stabilita a řiditelnost letounu Z-143 s výkonnější pohonnou jednotkou 

  Kochtík, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtem a posouzením letových vlastností letounu Z 143 s pohonnou jednotkou Lycoming AEIO-580-B1A. První část textu se zaměřuje na obecný popis letounu, jeho geometrické charakteristiky, výpočet ...
 • Stabilizace chaosu: metody a aplikace 

  Hůlka, Tomáš
  Tato práce se zabývá deterministickým chaosem a vybranými možnostmi jeho stabilizace. Práce stručně přibližuje problematiku deterministického chaosu a uvádí běžně používané nástroje analýzy dynamických systémů vykazujících ...
 • Stanice pro měření výkonu topení palivových filtrů 

  Jahoda, Patrik
  Tato práce je zaměřená na návrh a realizaci stanice pro měření výkonů topení moderních palivových filtrů. Úvodní část práce je zaměřena na teoretické seznámení problematiky čistoty nafty a funkcí palivových filtrů. Druhá ...
 • Stanovení dynamických vlastností zpětného ventilu 

  Dolníček, Petr
  Jedním z cílů této diplomové práce je vytvořit přehled o nejpoužívanějších konstrukcích zpětných armatur. Tyto armatury mají své statické a dynamické vlastnosti. Jednou z dynamických vlastností je kmitání uzavírací kuželky ...
 • Stanovení mechanických vlastností keramické pěnové struktury s otevřenou pórovitostí metodou konečných prvků 

  Barančík, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu výpočtového modelu keramické pěnové struktury s otevřenou pórovitostí a stanovení mechanických vlastností této struktury pomocí výpočtového modelování. Při tvorbě modelu geometrie ...
 • Stavitelný portál pro hydraulický pulzátor Inova 

  Buchta, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá inovací současného testovacího zařízení nacházejícího se v laboratoři Ústavu konstruování. Inovace se týká konstrukčního návrhu portálové konstrukce, do které bude umístěn hydraulický pulsátor od ...
 • Stochastická optimalizace toků v sítích 

  Málek, Martin
  Magisterská práce se zabývá stochastickou optimalizací síťových úloh. Teoretická část pokrývá tři témata - teorii grafů, optimalizaci a progressive hedging algoritmus. V rámci optimalizace je hlavní část věnována stochastickému ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje TiAl6V4/6061 zhotoveného technologií elektronového paprsku 

  Král, Michael
  Titanové a hliníkové slitiny patří díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem v současnosti po ocelích mezi nejpoužívanější konstrukční materiály. Pro zlepšení vlastností celé konstrukce je nutné tyto slitiny spojovat, ...
 • Studie magnonických krystalů ve frekvenční doméně 

  Turčan, Igor
  Popis magnetodynamických vlastností nanomagnetů a nanostrukturovaných magnetických materiálů vyžaduje metody vhodné pro zkoumání typické časové odezvy těchto systémů, tj. v řádu nanosekund a méně. Nedostatek technik, ...