Now showing items 367-386 of 477

 • Technologie drátového elektrojiskrového obrábění 

  Galko, Adam
  Táto práca sa zaoberá praktickým využitím technológie elektroerozívneho obrábania drôtovou elektródou (WEDM), ktoré patrí do skupiny metód elektroerozívneho obrábania. Vo svojej práci som sa zameral na výrobu strižnice ...
 • Technologie výroby sklolaminátového dílu 

  Nenov, Stanislav Stojanov
  Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby dílu ze sklolaminátu. Seznamuje s vlastnostmi kompozitních materiálů a jejich rozdělením dle geometrie výztuže, dle rozměrů výztuže, dle materiálu výztuže a materiálu ...
 • Tepelná analýza servo motoru 

  Kratochvila, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnou analýzou servomotorů pomocí výpočtového modelování metodou konečných prvků. Cílem bylo sestavení modelu pro analýzu, verifikace experimentem a hodnocení dosažených výsledků.
 • Tepelné čerpadlo s akumulací 

  Kohout, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením SCOP tepelného čerpadla instalovaného ve zvoleném objektu a určení optimální velikosti akumulace, která by měla pomoci tepelnému čerpadlu pracovat při vyšších teplotách a tím navýšit ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch - voda 

  Krejsa, Petr
  Diplomová práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich využitím pro bytové domy. Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, zejména kompresorového tepelného čerpadla ...
 • Tepelné úpravy povrchu po 3D FDM tisku 

  Břoušek, Lukáš
  Tématem diplomové práce jsou tepelné úpravy povrchu po 3D tisku metodou Fused Deposition Modeling (FDM). V úvodní části se nachází rešerše dané problematiky. Dále je zde popsána konstrukce a průběh stavby 3D tiskárny, na ...
 • Termodynamické tepelné čerpadlo 

  Kadlec, Stanislav
  Diplomová práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukčním řešení oběhu termodynamického tepelného čerpadla především pro využití v teplárenství při stechiometrickém spalování zemní-ho plynu o zvoleném složení. Základními ...
 • Termodynamický model Wankelova motoru o výkonu 11 kW 

  Drbal, Milan
  Práce se zabývá rozborem problematiky rotačních motorů typu Wankel a jejich modelování v 1D simulačních programech určených pro termodynamické simulace pístových motorů. Jsou popsány nutné kroky k vytvoření ekvivalentního ...
 • Testování částí oděvu pomocí tepelného manekýna 

  Hanzlík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním měřením tepelného odporu rukavic a jejich modulární kombinací, které proběhlo dle metodiky uvedené v normě ČSN EN 511 a pomocí tepelného manekýna. V první části práce je ...
 • Testování technologie on-the-fly přístrojem LaserTRACER 

  Vala, Michal
  Diplomová práce popisuje realizaci a testování technologie on-the-fly pomocí samonaváděcího interferometru. Touto metodou je možné uskutečnit měření s větším množstvím měřených bodů a snížení času kalibrace obráběcího ...
 • Tomografické měření průmyslových dílů při teplotách pod bodem mrazu 

  Šárközi, Rudolf
  je ultimátnym nástrojom umožňujúcim nedeštruktívnu analýzu objektov. Za normálnych okolností je objekt umiestnený na podstavec a teplota objektu je daná teplotou okolitého vzduchu. Existujú však prípady kedy je žiaduce ...
 • Torzní kmitání tříválcového motoru s vyvažovací hřídelí 

  Jurík, Juraj
  Obsahom tejto diplomovej práce je analýza torzného kmitania trojvalcového motora s vyvažovacím hriadeľom. V rešeršnej časti práce je spracovaný kinematický a dynamický rozbor kľukového mechanizmu. Rovnako je v rešeršnej ...
 • Transportní zařízení pro dopravu kusových předmětů 

  Barcuch, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá transportními zařízeními sloužícími pro dopravu kusových předmětů. Práce je rozdělena na část rešeršní a praktickou. V první části je vypracován přehled nejpoužívanějších zařízení. Druhá část ...
 • Tříválcový vznětový motor pro užitková vozidla 

  Briš, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu klikového hřídele pro tříválcový vznětový motor pro užitková vozidla. Tento motor je členem unifikované řady motorů s počtem válců od dvou do šesti. Hlavními body této práce jsou návrh ...
 • Tuhost ramene průmyslového robotu 

  Vogel, Jan
  Analýza tuhosti ramene průmyslového robotu s lineární kinematikou při operaci vrtání za pomoci optického skeneru. Nalezení optimální velikosti řezné síly pro vrtání tak, aby deformace ramen byla minimální a zároveň, aby ...
 • Turbínový pohon dobíjecí jednotky elektrobusu 

  Obrlík, Jan
  Diplomová práce pojednává o využití spalovací turbíny pro pohon dobíjecí jednotky elektrobusu. Na základě rešerše a ekonomického rozboru provozu je pro pohon dobíjecí jednotky vybrán turboexpandér s tlakovou nádobou na ...
 • Uložení rotorů turbodmychadel na valivých ložiscích 

  Šárovec, Marek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout uložení rotoru turbodmychadla na valivých ložiskách. Diplomová práce se skládá ze dvou rešeršních kapitol zabývajících se rotorem turbodmychadla a výpočtem valivých ložisek. V další ...
 • Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace) 

  Cupák, Michal
  Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro ...
 • Určování mechanických charakteristik materiálů vícevrstvých struktur s využitím metody zvukové rezonance a modální MKP analýzy 

  Fodor, Ján
  Práca sa zaoberá určovaním mechanických vlastností zložiek kompozitnej keramiky nepriamym spôsobom, konkrétne youngovým modulom pružnosti. Na základe rešeršnej štúdie bolo zistené, že existuje popísaný spôsob určovania ...
 • Utváření mazacího filmu v poddajném kontaktu 

  Jaroš, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá studiem utváření mazacího filmu v poddajném kontaktu. Primární pozornost je věnována vlivu unášivé rychlosti a stupně prokluzu na centrální tloušťku filmu. Na základě rešeršní studie dostupných ...