Now showing items 71-90 of 477

 • Design samojízdné sklízecí řezačky 

  Šimunský, Marek
  Tématem této diplomové práce je návrh samojízdné sklizecí řezačky využívající ke svému pohybu pásový podvozek. S tím se pojí změna její konstrukce, tak aby zůstaly zachovány nebo byly vylepšeny technické, estetické a ...
 • Design sportovního motocyklu na elektrický pohon 

  Novotný, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na design sportovního motocyklu na elektrický pohon, určeného pro provoz na pozemních komunikacích pro jednočlennou posádku. Cílem návrhu je odlišení se od designu stávající produkce, která ...
 • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě Kovot Invest s.r.o. 

  Tichý, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové výrobní haly pro zpracování plechu ve firmě KOVOT Invest s.r.o. Obsahem práce je analýza současného stavu, kapacitní propočty jednotlivých technologií a skladového hospodářství, dále ...
 • Detekce QR kódů na grafické kartě pro platformu ROS 

  Hurban, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a implementací algoritmu pro detekci QR kódů s integrací do platformy ROS a výpočty běžícími na grafické kartě. Z rešerše současně dostupných nástrojů a technik je vybrán vhodný postup ...
 • Diagnostika vibrací strojů při kusových zkouškách 

  Kohutek, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o diagnostice vibrací strojů při kusových zkouškách v průmyslovém podniku Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. V práci je vypracován návrh systému diagnostiky, který obsahuje vybrané ...
 • Diferenciál HPV 

  Andrlík, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh diferenciálu silničního vozidla poháněného lidskou silou určeného pro každodenní jízdu ve městě se zaměřením na starší uživatele. Vozidlem, pro které je diferenciál určen, ...
 • Distribuce toku v zařízeních s hustými svazky trubek 

  Fialová, Dominika
  Silná nerovnoměrnost toku nepříznivě ovlivňuje výkon zařízení s hustými svazky trubek, navíc může vést k řadě provozních potíží. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění tekutin v kompletních distribučních systémech ...
 • Dynamické materiálové modely ve tváření kovů a slitin 

  Kudláčová, Barbora
  Diplomová práce má za cíl pojednat o tvorbě materiálových modelů pro tvářecí technologie při kvazistatických a dynamických podmínkách zatěžování a prakticky navrhnout metodiku tvorby modelu mechanického chování vybraného ...
 • Efektivní nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

  Petříčková, Alena
  V teoretické části diplomové práce je uveden přehled o možnostech nakládání s biologicky rozložitelným odpadem s důrazem na efektivní metody řešení. Detailněji je rozebrána problematika kompostování a strojního vybavení v ...
 • Efektivní návrh a provoz třídící linky jako prvek komplexního odpadového řetězce 

  Guštara, Dominik
  Předkládaná diplomová práce se zabývá materiálovou separací komunálních odpadů. Úvodní kapitoly popisují současný stav nakládání s vybranými materiálově využitelnými složkami a technologii jejich sběru. Následuje popis ...
 • Eliminace vnitřního pnutí v polykarbonátových výliscích 

  Selucký, Jaroslav
  Tato diplomová práce je věnována problematice přítomnosti vnitřního pnutí u dvoukomponentních vnějších čoček automobilových světlometů, vyráběných z polykarbonátu, technologií vstřikování plastů. Podrobněji je zaměřena na ...
 • Energetické zásobování areálu Technická 2 

  Buráň, Petr
  Tato diplomová práce s názvem „Energetické zásobování areálu Technická 2“ je rozdělena do více částí. Na začátku práce se seznámíme s pojmem kombinované výroby elektřiny a tepla a také s principem fotovoltaické výroby ...
 • Energetické zásobování veletržního areálu 

  Foit, Vladimír
  Diplomová práce s názvem Energetické zásobování veletržního areálu je rozdělena do čtyř okruhů. V prvních kapitolách je stručně uvedena teorie k jednotlivým zdrojům tepelné energie a chladu. V další části je zpracován ...
 • Experimentální 3D tiskárna pro laserové sintrování plastů 

  Kroutil, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentální 3D tiskárny pro selektivní laserové sintrování plastových prášků. Výstupem práce je zařízení, které dokáže vytvořit vhodné procesní podmínky pro laserové sintrování. ...
 • Experimentální identifikace aerodynamických vlastností vozidla jízdní zkouškou 

  Poláš, Maroš
  Táto práca sa zameriava na jazdné odpory, dojazdové skúšky a vyhodnotenie nameraných dát. Práca sa skladá z dvoch hlavných častí: teoretická a výpočtová časť. V prvej časti sú popísané jazdné odpory so zameraním hlavne na ...
 • Experimentální identifikace NVH brzdových soustav 

  Drtílek, Juraj
  Tato diplomová práce se zabývá řešením původu zvuku, vznikajícího při brzdění testovaného automobilu, nazývaného Gouki noise a byla zpracována ve spolupráci s firmou Federal Mogul. Cílem práce je vytvořit testovací metodiku, ...
 • Experimentální komora pro testování speciálních materiálů technologií SLM 

  Malý, Martin
  Práce se zabývá problematikou vlivu procesní teploty a tlaku na 3D tisk metodou Selective Laser Melting. Cílem práce je konstrukční návrh, výroba a testování vyhřívané experimentální komory pro tiskárnu SLM 280HL od ...
 • Experimentální stanovení prokalitelnosti hliníkových slitin 

  Weiss, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá overením vhodnosti Jominyho čelnej skúšky pri analýze prekaliteľnosti hliníkových zliatin. Problém bol riešený experimentálne, stanovením kriviek prekaliteľnosti vybraných zliatin. Merítkom ...
 • Experimentální stanovení tlumení a tuhosti vedení obráběcího stroje na zkušebním stavu 

  Princ, Pavel
  Diplomová práce se zabývá stanovením modálních parametrů pro vedení obráběcího stroje. Je provedena experimentální modální analýza a navrhnuta nová metoda pro stanovování tlumení a tuhostí na vedení obráběcího stroje. Je ...
 • Experimentální studium modifikátorů tření v kolejové dopravě 

  Knápek, Jiří
  Aplikaci modifikátoru tření lze efektivně řídit adhezi v kontaktu kola a kolejnice. Řízením adheze lze následně redukovat nadměrné opotřebení kontaktních těles nebo zvýšenou hladinu hluku. Podstatou této diplomové práce ...