Now showing items 21-40 of 477

 • Výroba držáku televizoru sdruženým nástrojem 

  Pecinová, Hana Elisabetha
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby lišty nástěnného držáku televizoru. Na základě variantního řešení výroby byla jako nejvhodnější varianta výroby ve sdruženém postupovém nástroji. Pro výrobu byla navržena ...
 • Parní kondenzační turbína 

  Štěpánová, Lenka
  Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní výpočet lopatkování, výpočet zatížení ...
 • Parametrické programování v řídicím systému Fanuc 

  Hynčica, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na využití parametrického programování pro danou skupinu obrobků. Praktická část obsahuje návrh technologie výroby a samotnou tvorbu parametrických programů pro výrobu dané skupiny obrobků s ...
 • Výroba otočného čepu 

  Vávra, Roman
  Práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro sériovou výrobu čepu. Materiálem dílce je konstrukční ocel 11 320 5R. Vzhledem k sériovosti výroby a úspoře materiálu byla zvolena technologie tváření zastudena. Pro výrobu ...
 • Návrh kompaktního stroje pro třískové obrábění klíčů 

  Žůrek, František
  Výroba bezpečnostních klíčů je z pohledu výrobních strojů poměrně specifickou oblastí. Stále více a více komplexní a složitější principy zámků jsou patentovány a uváděny do praxe. K výrobě těchto klíčů slouží zákazníkovi ...
 • Plynový kotel na spalování místního zemního plynu 

  Kozák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a rozměrovým návrhem kotle na spalování zemního plynu s ohledem na vysokou účinnost kotle. Obsahuje stechiometrický výpočet a výpočet technických parametrů kotle. Jsou zde ...
 • Konstrukční modifikace přívěsu na balíky 

  Straka, David
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní výpočet balíkového přívěsu a jeho konstrukční modifikace. Práce se zabývá návrhem nové konstrukce rámu a jeho následným ověřením pomocí metody konečných prvků.
 • Termodynamické tepelné čerpadlo 

  Kadlec, Stanislav
  Diplomová práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukčním řešení oběhu termodynamického tepelného čerpadla především pro využití v teplárenství při stechiometrickém spalování zemní-ho plynu o zvoleném složení. Základními ...
 • Revize parní turbíny a návrh oprav 

  Grepl, Martin
  Tématem diplomové práce je revize a návrh oprav parní kondenzační turbíny SST 600 ve městě Bielsko-Biala. Práce se zabývá revizním nálezem parní turbíny a návrhem oprav poškozených částí, celkovým rozborem úniku páry dělící ...
 • Výroba horního dílu benzínové nádrže 

  Minář, Martin
  Práce se zabývá návrhem výroby horního dílu benzínové nádrže. Se zohledněním tvaru a rozměrů byla z variantního řešení vybrána nejvýhodnější technologie tažení bez ztenčení stěny z oceli DC04 o tloušťce 1 mm. Při řešení ...
 • Návrh jednoúčelového stroje pro vrtání a obrážení plastového výlisku a následné lisování vnitřního mechanismu 

  Tulis, Jiří
  Cílem práce je navrhnout koncept jednoúčelového stroje pro vrtání a obrážení plastového výlisku a následné zalisování vnitřní mechaniky. Nejprve je popsána stávající technologie výroby produktu, podle níž jsou nadefinovány ...
 • Porovnání laserem vytvořených svarů při použití přímé a skenerové svařovací hlavy 

  Kudr, Martin
  Práce předkládá porovnání přímého laserového a skenerového svařování. Nejprve je pomocí literární studie vysvětlena technologie laserového svařování a poté následuje praktické srovnání těchto metod. Experimenty byly provedeny ...
 • Návrh a racionalizace pracoviště WORKSHOP v ALPS Electric Czech s.r.o. s přihlédnutím k budoucímu rozvoji společnosti 

  Dozbaba, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště workshop v ALPS Electric v Sebranicích. Obsahuje stručný popis strojů a teorie technologického projektování. Pro dané pracoviště je vytvořen návrh modifikace spádového regálu a ...
 • Vliv stárnutí na vlastnosti sendvičových materiálů 

  Smékal, Aleš
  První část práce se zabývá obecným popisem sendvičových materiálů. Počínaje skládáním jednotlivých částí sendvičového panelu, způsobu přenosu zatížení, možného vlivu prostředí na lepidlo a zkoušení hotového sendvičového ...
 • Výpočet aerodynamických charakteristik nosiče pro nízkou oběžnou dráhu 

  Fojtl, Michal
  Diplomová práce se zabývá rozborem aerodynamického ohřevu nosné rakety ve vzestupné fázi letu za pomocí CFD simulací. Na základě existujících lehkých nosičů je vybrána trajektorie a navržena geometrie obalu satelitu. ...
 • Návrh změny technologie spojování součástí pro specifické účely 

  Berka, Miroslav
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh alternativní technologie spojování plechů, která by nahradila stávající technologii bodového svařování. Byly navrženy různé varianty, ze kterých byla jako nejvhodnější vybrána metoda ...
 • Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku 

  Božek, Alexandr
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán ...
 • Výběr zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin 

  Hajný, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin. Je rozdělena do čtyř částí, přičemž první dvě jsou rešeršní a zabývají se přístupy k výběru zdrojů rizik při skladování výbušnin ...
 • Design městského mobiliáře s využitím betonu 

  Loudová, Martina
  Obsahem této diplomové práce je návrh designu městského mobiliáře s využitím betonu. Součástí práce je stručné marketingové shrnutí, zmapování současných trendů na poli designu městského mobiliáře a nalýza používaných ...
 • Automatizace procesu projektování a programování stroje 

  Boček, Jaromír
  Tato diplomová práce řeší problematiku přenosu informací mezi oddělením projekce elektrického vybavení strojního zařízení a oddělením vývoje softwaru řídicího systému tohoto stroje. Diplomová práce se zaměřuje zejména na ...