• Volba vhodné technologie pro výrobu svařované konstrukce elektrokotle JE 12 a JE 6 

  Janás, Milan
  Diplomová práce na téma volba vhodné technologie pro výrobu svařované konstrukce elektrokotle JE6/12 má za cíl zhodnotit dostupné technologie výroby a vybrat nejvhodnější z nich. Výběr technologií se zaměřuje především na ...
 • HPV pro městský provoz a seniory 

  Řehánek, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou a následnou pevnostní analýzu navrhnutého rámu. Vozidlo je určeno do městského provozu s ohledem na tělesně postižené osoby a seniory. ...
 • Pětiválcový vznětový motor pro užitková vozidla 

  Švarc, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh konfigurace a způsobu vyvážení klikového mechanismu se zadanými parametry. Pro konkrétní konfiguraci je zpracován výkres klikového hřídele a provedena pevnostní kontrola v MKP softwaru ...
 • Konstrukční návrh extruderu pro 3D tisk kompozitních součástí 

  Šmalec, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na 3D tisk kompozitních součástí. Práce pojednává o metodách aditivní výroby a popisuje princip funkce vybraných technologií 3D tisku. Vedle aditivních technologií je v teoretické části uveden ...
 • Návrh a realizace elektroniky a software autonomního mobilního robotu 

  Meindl, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vestavěného řídicího systému a navigačního softwaru autonomního mobilního robotu DACEP. Rešeršní část se věnuje výběru senzorického vybavení. V práci je popsán návrh vestavěného ...
 • Experimentální identifikace NVH brzdových soustav 

  Drtílek, Juraj
  Tato diplomová práce se zabývá řešením původu zvuku, vznikajícího při brzdění testovaného automobilu, nazývaného Gouki noise a byla zpracována ve spolupráci s firmou Federal Mogul. Cílem práce je vytvořit testovací metodiku, ...
 • Měření parametrů větru na palubě malého letadla 

  Helia, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.
 • Pevnostní návrh dvojice výměníků tepla 

  Pernica, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostním návrhem dvojice výměníků tepla umístěných nad sebou v souladu s normou ČSN EN 13445. V úvodu práce je provedena stručná rešerše zaměřená na výměníky tepla se svazkem trubek v plášti. ...
 • Charakteristické vlastnosti spalování nízko-výhřevných paliv 

  Kvapil, Matěj
  Diplomová práce je zaměřena na spalování nízko-výhřevných plynných paliv. V první části je v práci popsáno zařazení, charakteristika a využití těchto paliv. Následně je věnován prostor teoretické oblasti spalování, a to ...
 • Nízkonákladový snímač vzdálenosti pro mobilní robot založený na snímači SRF05 

  Majerčík, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá zisťovaním vlastností a charakteristík ultrazvukových snímačov SRF05. Ide o hľadanie faktorov, ktoré skresľujú alebo iným spôsobom ovplyvňujú správne fungovanie týchto senzorov. V prvom rade ...
 • Možnosti rozšíření schopností ECCAIRS na národní úrovni 

  Durchan, Vladimír
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu modifikace podávání povinných i dobrovolných hlášení o události na národní úrovni. V první části práce je popsán databázový systém ECCAIRS a také legislativa, která se týká ...
 • Návrh asistenční brzdy pro mechanický invalidní vozík 

  Vaněk, Roman
  Úkolem této diplomové práce byl návrh asistenční brzdy pro mechanický invalidní vozík. Teoretická část obsahuje rozdělení invalidních vozíků a dostupnou technologii brzdících systémů. V praktické části byl vytvořen návrh ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace nosiče výměnných nástaveb MEGA 25 

  Halama, Tadeáš
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou nosiče výměnných nástaveb Mega 25 s maximální technickou hmotností 27 000 kg a byla zpracována s firmou ZDT Nové Veselí. Cílem práce je provést statickou simulaci v různých ...
 • Návrh změny technologie spojování součástí pro specifické účely 

  Berka, Miroslav
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh alternativní technologie spojování plechů, která by nahradila stávající technologii bodového svařování. Byly navrženy různé varianty, ze kterých byla jako nejvhodnější vybrána metoda ...
 • Návrh a analýza vlastností hydraulického servomechanismu řízení malého a rychlého letounu 

  Cäsar, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout servomechanismus vhodný k řízení malých rychlých letounů, jako jsou business jety a lehké víceúčelové bojové letouny. Hlavním úkolem bylo poté vzít navržené parametry a využít je při počítačové ...
 • Jeřáb mostový jednonosníkový 

  Stanec, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem jednonosníkového mostového jeřábu s požadovanými základními parametry: nosnost 10 000 kg, rozpětí jeřábu 12 000 mm, rozvor 2 500 mm a zdvih 7 000 mm. V diplomové ...