• Pevnostní návrh ostruhy letadla 

  Profota, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočtovou deformačně-napěťovou analýzou ostruhy letounu L410 NG s hlavním cílem nejprve ověřit stávající konstrukční variantu a následně navrhnout jiné konstrukční řešení se schopností ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku 

  Mohorko, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na technologické projektování v malém podniku ENGITEC Motosport s.r.o. V první teoretické části práce je podrobně toto téma popsáno a rozebráno jak z hlediska ekonomického, tak i technického. V ...
 • Konstrukce rampy pro nástup tělesně postižených do městských autobusů 

  Pospíšil, Luděk
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem automaticky ovládané rampy pro nástup tělesně postižených do městských autobusů. Úvodní rešeršní část se zabývá předpisy a směrnicemi, které musí být při návrhu respektovány, ...
 • Nízkoteplotní rastrovací tunelová mikroskopie 

  Sojka, Antonín
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o výrobě chromových a kobaltových hrotů pro SP-STM s následným testování chromových hrotů na systému Fe-Ir(111). Dále jsou v první části uvedené výsledky z ...
 • Racionalizace výroby součásti 

  Bartl, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh racionalizačních řešení součástky Bonnet, která je typovým představitelem nejdůležitějších úseků širšího spektra součástek od zákazníka. Úvodní část popisuje součástkovou základnu, podle ...
 • Vlastnosti pěnokeramických filtrů potřebné pro využití v numerických simulacích 

  Boček, Vítězslav
  Závěrečná práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Slévárenská technologie, se zabývá určením některých parametrů pěnokeramických filtrů nezbytných pro použití v simulačních programech ve slévárenské praxi. ...
 • Energetické zásobování areálu Technická 2 

  Buráň, Petr
  Tato diplomová práce s názvem „Energetické zásobování areálu Technická 2“ je rozdělena do více částí. Na začátku práce se seznámíme s pojmem kombinované výroby elektřiny a tepla a také s principem fotovoltaické výroby ...
 • Online korekce geometrických a rozměrových odchylek 

  Plichta, Zbyněk
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem nasazení laser interferometru pro online korekce rozměrových a geometrických odchylek na CNC obráběcím stroji. Označením „online“ je myšleno trvalé zabudování laser interferometru do ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače 

  Moravec, Tomáš
  Diplomová práce na téma „konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače“ se zabývá návrhem upínacího třmenu, jehož funkcí je zajištění přesné polohy vstřikovače systému Common Rail. Tvar třmenu vstřikovače je navrhován ...
 • Vliv provozních parametrů kotle na přítomnost jemných částic ve spalinách 

  Košťál, Jan
  Tato diplomová práce se věnuje problematice vzniku jemných částic v závislosti na parametrech spalování. Úvodní část práce tvoří přehled, který shrnuje informace o procesu spalování a o vzniku plynných produktů a v nich ...
 • Plazmonicky aktivní elektrochemické elektrody na bázi nanotrubic sulfidu wolframičitého pokrytých zlatými nanočásticemi 

  Salajková, Zita
  Při dopadu elektromagnetické vlny na kovovou nanostrukturu dochází za určitých podmínek k jejímu svázání s kmity elektronů a ke vzniku tzv. povrchových plazmonových polaritonů. Při nezářivém zániku těchto kolektivních ...
 • Výběr zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin 

  Hajný, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin. Je rozdělena do čtyř částí, přičemž první dvě jsou rešeršní a zabývají se přístupy k výběru zdrojů rizik při skladování výbušnin ...
 • Určování mechanických charakteristik materiálů vícevrstvých struktur s využitím metody zvukové rezonance a modální MKP analýzy 

  Fodor, Ján
  Práca sa zaoberá určovaním mechanických vlastností zložiek kompozitnej keramiky nepriamym spôsobom, konkrétne youngovým modulom pružnosti. Na základe rešeršnej štúdie bolo zistené, že existuje popísaný spôsob určovania ...
 • Čtyřválcový zážehový motor s vypínáním válců 

  Steigl, Vladimír
  Cílem diplomové práce je návrh konfigurace a vyvážení klikového hřídele čtyřválcového zážehového motoru. Práce vyšetřuje kinematiku, dynamiku a možné způsoby vyvážení setrvačných sil a momentů rotujících a posuvných částí ...
 • Výroba držáku mobilního telefonu 

  Hřebíček, Robert
  Diplomová práce je zaměřena na výrobu držáku mobilního telefonu. Polotovarem je svitek plechu o tloušťce 1,5 mm z konstrukční oceli 11 373.1. Roční série je stanovena na 200 000 kusů ročně. Pro výrobu dílu byla zvolena ...
 • Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelích 

  Ostratický, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austenitických chromniklových ocelích. V první části se teoreticky pojednává o procesu makrosegregačních a mikrosegregačních pochodů. Druhá část této práce je ...
 • Numerická analýza bio-mimetického konceptu řízení proudu na povrchu křídla 

  Čermák, Jakub
  V této diplomové práci je provedena optimalizace profilu křídla vybaveného elastickou klapkou umístěnou na horní straně profilu. Optimalizační proces je proveden s vyžitím CFD prostředků, konkrétně URANS metody. V prvních ...
 • Hydraulicky poháněné česle pro malou vodní elektrárnu 

  Snášelová, Dana
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického čistícího stroje česlí umístěného v přívodním kanále malé vodní elektrárny. Součástí práce je také návrh hydraulického obvodu a pevnostní analýza pomocí ...
 • Vířivé čerpadlo jako možná srdeční náhrada 

  Coufalík, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou srdečních náhrad a podpor. V teoretické části je popsáno srdce a princip jeho funkce. Dále je charakterizována krev z hlediska reologického chování a jsou uvedena možná kritéria pro ...
 • Termodynamické tepelné čerpadlo 

  Kadlec, Stanislav
  Diplomová práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukčním řešení oběhu termodynamického tepelného čerpadla především pro využití v teplárenství při stechiometrickém spalování zemní-ho plynu o zvoleném složení. Základními ...