Now showing items 1-20 of 484

 • Numerická analýza bio-mimetického konceptu řízení proudu na povrchu křídla 

  Čermák, Jakub
  V této diplomové práci je provedena optimalizace profilu křídla vybaveného elastickou klapkou umístěnou na horní straně profilu. Optimalizační proces je proveden s vyžitím CFD prostředků, konkrétně URANS metody. V prvních ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...
 • Aplikace procesního systémového inženýrství 

  Hrncsjarová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na seznámení s moderními technikami a postupy procesního systémového inženýrství pro identifikaci úspor energie. Procesní systémové inženýrství je v tomto případě aplikováno na problematiku sítí ...
 • Vliv nízkoteplotní plazmy na zlepšení keramické technologie 

  Rolek, Ondřej
  Tato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma základních tvarovacích metod keramických materiálů se zaměřením na metodu suspenzního lití. Dále je v rešerši popsána stabilizace keramických suspenzí, sušení keramických ...
 • Zlepšení systému managementu kvality 

  Číšecký, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu, konkrétně montáží obráběcího stroje. Obsahuje detailní popis procesu montáže i jeho začlenění do celého průběhu standardního obchodního případu. Jako hlavní ...
 • Zlepšování řízení procesů 

  Čupera, Petr
  Obsahem diplomové práce je zlepšování procesů řízení neshod ve výrobní společnosti dodávající do železničního průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny základní charakteristiky a principy procesního řízení. V praktické ...
 • Analýza vlivu recyklace práškové oceli na porozitu dílů vyráběných technologií Selective Laser Melting 

  Sůkal, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem recyklace práškové oceli 1.2709 na porozitu dílů zpracovaných technologií SLM. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky vlivu vybraných procesních parametrů této aditivní technologie ...
 • Návrh aplikační cisterny pro nosič výměnných nástaveb MEGA 33 

  Koukal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem aplikační cisterny pro nosič výměnných nástaveb MEGA 33. První část práce pojednává o možnostech plnění a vyprazdňování, o možných variantách používaných materiálů nádrží ...
 • Pohon sériovým zapojením rotačních hydromotorů 

  Pokorný, Pavel
  Práce se zabývá problematikou velkokapacitní manipulace s velkými výkovky za pomoci kovacího manipulátoru. Popisuje současné techniky řešení, jejich charakteristiky, výhody a nevýhody. Na základě analýzy těchto technik ...
 • Kvantový popis superzářivosti emitorů s plazmonicky zprostředkovanou interakcí 

  Olivíková, Gabriela
  Superzářivost je zesílení rychlosti spontánní emise, které má původ ve vzájemné vazbě mezi emitory. Tato práce se zabývá superradiancí skupiny emitorů, které jsou vzájemně vázány skrz plazmonickou nanočástici. Plasmonem ...
 • Konstrukce zařízení pro nanášení polymerních povlaků 

  Meluzín, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací zařízení pro nanášení polymerních kluzných laků na pracovní plochy kluzných ložisek automobilových motorů. V první části práce je provedena rešerše ...
 • Serverová aplikace pro distribuované výpočty 

  Svozílek, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá realizací serverové aplikace pro distribuované výpočty programované na platformě .NET a v jazyce C# ve vývojovém prostředí Visual Studio 2015. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou ...
 • Návrh turbíny do kombinovaného cyklu 

  Veselý, Petr
  Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. Předposlední část se ...
 • Kalibrace koherenčního rastrovacího interferometru Talysurf CCI 

  Varava, Anastasia
  Tato diplomová práce se zabývá kalibrací koherenčního rastrovacího interferometru Talysurf CCI Lite. V práci byly rozebrány základní pojmy z oblasti hodnocení textury povrchu a také popsány parametry profilové a plošné ...
 • Hydrolýza a následné zpracování drůbežího peří 

  Holuša, Radomír
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s technologií hydrolýzy a následného zpracování drůbežího peří, provést bilanci linky na zpracování drůbežího peří. Součástí práce je také vytvoření technologického schématu ...
 • Koncepce výměníku pro IMSR reaktor 

  Števanka, Kamil
  Cílem práce bylo vytvořit základní koncept integrovaného výměníku tepla pro solí chlazený reaktor vyvíjený společností Terrestrial Energy s využitím programu Promex. První kapitola se zabývá historií a současnou situací v ...
 • Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku 

  Božek, Alexandr
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán ...
 • Energetické zásobování veletržního areálu 

  Foit, Vladimír
  Diplomová práce s názvem Energetické zásobování veletržního areálu je rozdělena do čtyř okruhů. V prvních kapitolách je stručně uvedena teorie k jednotlivým zdrojům tepelné energie a chladu. V další části je zpracován ...
 • Vliv koncentrace napětí ve vrubu na napjatost a deformaci na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech 

  Ščotka, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom koncentrácie napätia vo vrube na napätosť a deformáciu na čele trhliny zaťažených v šmykových záťažných módoch. V úvode si uvedieme oboznámenie s lomovou mechanikou a jej členením, ...
 • Výpočtová studie Millerova cyklu benzínového motoru s turbodmychadlem 

  Černý, Roman
  Práce se zabývá rozborem problematiky Millerova oběhu a jeho praktickou aplikací pro přeplňovaný zážehový motor. Na základě citlivostní analýzy limitů ovlivňujících tepelnou účinnost Millerova ideálního oběhu je zpracován ...