Now showing items 1-2 of 2

  • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

    Přikryl, Matěj
    Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...
  • Studium sedimentace MR kapalin 

    Berka, Pavel
    Práce se zabývá akcelerovanou sedimentací magnetoreologických (MR) kapalin a to za pokojové i zvýšených teplot (40, 60 a 80 °C). Sedimentace je akcelerována pomocí centrifugy. Testovanou kapalinou je MRF - 122EG od společnosti ...