Now showing items 1-2 of 2

  • Design městského mobiliáře s využitím betonu 

    Loudová, Martina
    Obsahem této diplomové práce je návrh designu městského mobiliáře s využitím betonu. Součástí práce je stručné marketingové shrnutí, zmapování současných trendů na poli designu městského mobiliáře a nalýza používaných ...
  • Výpočtové modelování tuhosti záběru ozubených kol 

    Gazda, Silvester
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom MKP modelu ozubeného súkolesia s cieľom zistiť priebeh mernej tuhosti počas záberu. Najprv sú stručne popísané nutné poznatky potrebné k analýze problému, ako geometria evolventného ...