Show simple item record

Analyses of the breaker/limiter functions for low voltage supply points

dc.contributor.advisorTopolánek, Davidcs
dc.contributor.authorBajánková, Denisacs
dc.date.accessioned2017-05-22T14:50:42Z
dc.date.available2017-05-22T14:50:42Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBAJÁNKOVÁ, D. Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102569cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65562
dc.description.abstractDiplomová práce umožňuje nahlédnout do problematiky dálkového omezování a odpojování odběrných míst distribučních společností. Dálkově nebo lokálně odpojit nebo připojit odběrné místo umožňuje funkce breaker. K automatickému odpojování odběrného místa lze použít funkci limiter. Vzhledem k předpokládanému zavedení smart meterů v ČR v budoucnu obsahuje tato práce ucelený popis funkce breaker/limiter s navrhnutými možnostmi využití v podmínkách ČR. Práce se zabývá současným využitím funkce breaker/limiter v ČR a v ostatních zemích. Uvádí pilotní projekty zavádění smart meterů, na základě kterých je zpracována analýza použití funkce breaker/limiter v jednotlivých zemích. Zaměřuje se na technické řešení breaker/limiter. Popisuje možnosti zapojení breakeru, možnosti nastavení limiteru, způsob připojení/odpojení odběrného místa a konkrétní možnosti ovládání breakeru. Dále se práce zabývá způsoby aktivace breakeru zákazníkem a definuje, v jakých případech je v současné době možné omezit a přerušit dodávku elektřiny v ČR. Hlavní částí práce je popis konkrétních možností využití funkce breaker/limiter v podmínkách ČR. Možnosti jsou navrhnuté s ohledem na používání funkce v ostatních zemích a na možnosti omezení nebo přerušení dodávky elektřiny PDS podle EZ. Každá možnost využití je analyzována při implementaci funkce breaker nebo funkce breaker/limiter. Jsou definovány přínosy pro distributora a pro odběratele. Jednotlivé navrhnuté možnosti využití jsou zhodnoceny z hlediska využitelnosti v ČR a z hlediska platné legislativy. Výsledkem práce je celkový souhrn informací o funkci breaker/limiter, která je jednou z nových vlastností v rámci zavádění smart meteringu. Implementace funkce a využití možností, které jsou popsány v diplomové práci, je závislé na rozhodnutí jednotlivých PDS.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis provides an insight into the remote control and disconnection of DSO supply points phenomenon. The remote or local disconnection/connection of supply point is allowed by the breaker function. The automatic disconnection of supply point is enabled by the limiter function. Due to the anticipated implementation of smart meters in the Czech Republic in the future, this work contains the comprehensive description of breaker/limiter function with proposed possibilities of use in the Czech Republic. The thesis deals with the current breaker/limiter function use in the Czech Republic and in other countries. It introduces the smart meter installation in pilot projects to analyze the breaker/limiter function use in other countries. The thesis is focused on the technical solution of breaker/limiter. Moreover, it describes the ways of connecting the breaker, settting the limiter, connecting/disconnecting a supply point and breaker operation. Further, the thesis introduces the ways of activating the breaker by a customer and defines in which cases it is possible to limit and interrupt the electricity supply in the Czech Republic currently. The main aim of thesis is to describe the specific possibilities of breaker/limiter function use in the Czech Republic. With regard to the function use in other countries and the limiting or interrupting the electricity supply by DSO according to energy law, the possibilities of use are proposed. Each possibility of use is analyzed when implementing the breaker function or the breaker/limiter function. The benefits are defined for a DSO and for a customer. The proposed uses are evaluated in terms of applicability and valid legislation in the Czech Republic. The result of this work is the summary of information about breaker/limiter function which is one of the new features in the implementation of smart metering. The function installation and the implementation of possibilities described in the thesis depends on the DSO decision.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbreakercs
dc.subjectlimitercs
dc.subjectdálkové odpojovánícs
dc.subjectsmart metercs
dc.subjectsmart gridcs
dc.subjectsmart meteringcs
dc.subjectautomatické odpojovánícs
dc.subjectodběrné místocs
dc.subjectbreakeren
dc.subjectlimiteren
dc.subjectremote disconnectionen
dc.subjectsmart meteren
dc.subjectsmart griden
dc.subjectsmart meteringen
dc.subjectautomatic disconnetionen
dc.subjectsupply pointen
dc.titleAnalýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětícs
dc.title.alternativeAnalyses of the breaker/limiter functions for low voltage supply pointsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.extent2.31 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-08-15:30:28cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102569en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:08:06en
sync.item.modts2021.11.08 12:15:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeToman, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací s názvem Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí. Vedoucí práce doktor Topolánek přečetl svůj posudek a navrhl hodnocení stupněm A – 90b. Studentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací s názvem Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí. Vedoucí práce doktor Topolánek přečetl svůj posudek a navrhl hodnocení stupněm A – 90b. Doktor Topolánek dále přečetl posudek oponenta doc. Petra Tomana, který navrhuje hodnocení stupněm A – 92b. Studentka dostala jednu otázku k obhajobě. Studentka odpověděla s pomocí snímku na konci prezentace. Během diskuze se zeptal doc. Drápela na podstatu pojmu limiter. Studentka odpověděla. Další dotaz byl ohledně výhody pro odběratele. Studentka na dotaz odpověděla s připomínkami doc. Drápely, zda-li se opravdu jedná o výhody. K diskuzi se připojil prof. Rusek, Ing. Kohout a doktor Topolánek.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record