Show simple item record

Design of alignment and chassis setup equipment

dc.contributor.advisorPorteš, Petren
dc.contributor.authorVajdák, Martinen
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:44Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:44Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVAJDÁK, M. Návrh souboru zařízení pro seřízení podvozku závodního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other96936cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66657
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření parametrů podvozku závodního vozidla (sbíhavost/rozbíhavost, příklon/odklon, světlá výška vozu, rozložení hmotnosti), které následně slouží pro jeho seřízení. Úvodní teoretická část uvádí přehled nejdůležitějších parametrů podvozku, které mají podstatný vliv na chování a ovladatelnost vozu a které jsou tak nejčastěji předmětem zájmu. Následující kapitola shrnuje metody a zařízení, které se dnes pro měření parametrů podvozku využívají a uvádí jejich výhody a nevýhody. Předposlední kapitola teoretické části je věnována obecným doporučením pro měření parametrů podvozku vozidla a jeho seřizování. Poslední kapitola teoretické části uvádí požadavky na zařízení, jehož návrh je předmětem této práce. Úvod praktické části práce je věnován popisu konstrukce dvou navržených variant pro měření parametrů podvozku vozidla. Následující kapitola pak popisuje přípravu a průběh měření s využitím navržených souborů zařízení. Další kapitola je věnována výběru snímačů a zařízení pro měření. Závěr této kapitoly pak shrnuje přibližné celkové náklady na výrobu obou navržených variant. Poslední kapitolou je napěťová a deformační analýza navržené podpěry automobilu, která podepírá automobil namísto jeho kol. Závěr diplomové práce shrnuje dosažené cíle a zároveň uvádí návrhy a doporučení dalšího vývoje navržených zařízení.en
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with a design of a device for measuring of chassis parameters of a race car (toe angle, camber angle, ground clearance, weight distribution) and which is afterward used for the chassis alignment. The introductory theoretical part introduces the most important chassis parameters, which have a significant influence on the behavior and maneuverability of the car and therefore they are most frequently the point of interest. The following chapter summarizes methods and equipment which are used for measurement of chassis parameters today and presents their advantages and disadvantages. The penultimate chapter of theoretical part is devoted to the general recommendation for measuring of vehicle’s chassis parameters and chassis alignment. The last chapter of the theoretical part introduces requirements for the equipment, whose design is the topic of this master’s thesis. The introduction of the practical part is devoted to a description of the design of two designed variants for measuring the chassis parameters of the vehicle. The following chapter describes the preparation and measurement procedure using the designed equipment. The next chapter is devoted to the selection of sensors and measuring devices. The conclusion of this chapter summarizes the approximate total cost of manufacturing of both designed variants. The last chapter consists of the stress and deformation analysis of the designed stands that are used to supports the car instead of its wheels. The conclusion of the master’s thesis summarizes the achieved goals and presents suggestions and recommendations for further development of the designed equipment.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSeřízení podvozkuen
dc.subjectzávodní vozidloen
dc.subjectsbíhavosten
dc.subjectpříklon kolaen
dc.subjectsvětlá výška vozuen
dc.subjectrozložení hmotnostien
dc.subjectChassis alignmentcs
dc.subjectrace carcs
dc.subjecttoe anglecs
dc.subjectcamber anglecs
dc.subjectground clearancecs
dc.subjectweight distributioncs
dc.titleNávrh souboru zařízení pro seřízení podvozku závodního automobiluen
dc.title.alternativeDesign of alignment and chassis setup equipmentcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-13-14:59:58cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96936en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:02:07en
sync.item.modts2020.04.01 03:53:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBradávka, Mareken
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kubíček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Zdeněk Novosad (člen)cs
but.defenceStudent přednesl obhajobu své diplomové práce a zodpověděl všechny dotazy oponenta a členů zkušební komise. Jaké výhody má náprava McPherson? Jaká podmínka musí být splněna, aby se přední kola při projetí zatáčky odvalovala?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record