Show simple item record

Spectrometric analytical methods for the analysis of metallic materials and the issue of measuring the carbon content in graphitic cast irons

dc.contributor.advisorKaňa, Václavcs
dc.contributor.authorOsička, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:47:59Z
dc.date.available2018-10-21T16:47:59Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationOSIČKA, O. Spektrometrické analytické metody pro analýzy kovových materiálů a problematika měření obsahu uhlíku v grafitických litinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101147cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66667
dc.description.abstractKonkurenceschopná metalurgická výroba je téměř nemožná bez znalostí chemického složení jak již vyráběné, tak i dohotovené tavby, případně z ní vyhotoveného výrobku. S čím dál více rostoucími požadavky zákazníků na kvalitu a vlastnosti výrobků, rostoucí rychlost technologie a zvyšující se čistotu produktů rostou i nároky na provádění analýz chemického složení. Tyto nároky stojí velmi často proti sobě, zejména pak zvyšující se požadavky na rychlost a přesnost analýz. Nároky na provádění analýz nelze vztahovat pouze na zkušební techniku, ale také na kvalitu vzorku, která k ní neoddělitelně patří. To, co se je ještě nedávno jevilo jako největší nedostatek, se nové technologie snaží využít jako svoji hlavní přednost. Takové tvrzení bezpochyby platí o atomové emisní spektrometrii.cs
dc.description.abstractCompetitive metallurgical production is almost impossible without the knowledge of the chemical composition of manufactured and finished melt, or the produced product. With growing customer demands for product quality and product characteristics, increasing technology speed and increasing product purity, there is growing demand for analyzes of chemical composition. These demands are very often against each other, especially the increasing demands on the speed and accuracy of analyzes. Analytical requirements may not only apply to the test technique, but also to the quality of the sample, which is inseparable from it. What is recently seen as the biggest drawback, the new technology is trying to use as its main priority. This is undoubtedly true of atomic emission spectrometry.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLitinacs
dc.subjectuhlík v litiněcs
dc.subjectspektrometrická analýzacs
dc.subjectatomová spektrometriecs
dc.subjectrentgenová spektrometriecs
dc.subjectchemická analýza kovových materiálůcs
dc.subjectCast ironen
dc.subjectcarbon in cast ironen
dc.subjectspectrometric analysisen
dc.subjectatomic spectrometryen
dc.subjectX-ray spectrometryen
dc.subjectchemical analysis of metallic materialsen
dc.titleSpektrometrické analytické metody pro analýzy kovových materiálů a problematika měření obsahu uhlíku v grafitických litináchcs
dc.title.alternativeSpectrometric analytical methods for the analysis of metallic materials and the issue of measuring the carbon content in graphitic cast ironsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-12:04:59cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101147en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:02:06en
sync.item.modts2020.03.31 14:10:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePernica, Vítězslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Lána, Ph.D. (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen) Ing. Michal Tegel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent započal obhajobu diplomové práce na digitálním zařízení formou prezentace. Svoji diplomovou práci přednesl ve stanoveném čase. Po přednesení celé práce bylo přistoupeno ke čtení posudků. Po jejich vyslechnutí se přistoupilo ke zodpovězení dotazů oponenta diplomové práce. K obhajobě byly dále vzneseny připomínky a dotazy: K čemu lze využít mobilní spektrometry? Uveďte příklad. Jaké typy termočlánků byly využity v experimentu použity a jak byly uloženy? Co je to časová konstanta termočlánku? Jaká byla závislost teploty na strukturu odebraného vzorku? Jaké byly teploty lití při odebírání vzorků?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record