Show simple item record

Use of cell cultures to test cytotoxicity of natural substances

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorBlažková, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:31Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:31Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBLAŽKOVÁ, V. Využití buněčných kultur k testování cytotoxicity přírodních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other88245cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66997
dc.description.abstractBakalářská práce byla zaměřená na studium buněčných kultur, především na zavedení technik kultivace lidských buněk in vitro a optimalizaci jejich využití v testech cytotoxicity. Pozornost byla zaměřena převážně na přírodní látky a liposomy s jejich obsahem, které jsou vhodné k využití do kosmetických přípravků. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zaměřená na rozdělení buněčných kultur, vhodné kultivační podmínky pro in vitro testování a přehled cytotoxických testů. V rámci experimentální části práce byly charakterizovány přírodní extrakty s antimikrobiálním účinkem z hlediska obsahu polyfenolů, flavonoidů a antioxidační aktivity. Dále byly tyto extrakty enkapsulovány do liposomů. Stanovena byla enkapsulační účinnost, distribuce velikosti částic metodou dynamického rozptylu světla a stabilita připravených částic. Také byla sledována její dlouhodobá stabilita ve vodném prostředí a v prostředí gelu. Součástí práce bylo též studium kultivace buněčné kultury lidských keratinocytů a příprava těchto buněk pro testování cytotoxicity vybraných přírodních látek a liposomů metodou MTT.cs
dc.description.abstractThis thesis is aimed on study of cell cultures, primarily on introduction of techniques for cultivation of human cells and optimization of their usage in cytotoxicity tests. The thesis is aimed preferably on natural substances and liposomes that are suitable to be used in cosmetics. Theoretical part contains literature review focused on overview of cell cultures, appropriate cultivation conditions for in vitro testing and summary of cytotoxicity tests. Experimental part contains characteristics of natural extracts with antimicrobial effect in terms of content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity. Further, these extracts were encapsulated into the liposomes. Encapsulation effectivity was determined. Distribution of particles size by dynamic light scattering and finally also stability of prepared particles were also determined. Long-term stability in water and gel environment was tested too. This thesis also contains study of optimization of cell culture of human skin keratinocytes cultivation and use of those cells for testing cytotoxicity of selected natural substances by MTT method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBuněčné kulturycs
dc.subjectbylinné extraktycs
dc.subjectliposomycs
dc.subjectantimikrobiální látkycs
dc.subjectkeratinocytycs
dc.subjectcytotoxické testycs
dc.subjectMTTcs
dc.subjectCell culturesen
dc.subjectherbal extractsen
dc.subjectliposomesen
dc.subjectantimicrobialsen
dc.subjectkeratinocytesen
dc.subjectcytotoxic assaysen
dc.subjectMTTen
dc.titleVyužití buněčných kultur k testování cytotoxicity přírodních látekcs
dc.title.alternativeUse of cell cultures to test cytotoxicity of natural substancesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-12-16:54:25cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88245en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:07:18en
sync.item.modts2020.03.31 23:34:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMatoušková, Petracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceVeselý: Co to je carbomer? Jak jste počítala index polydisperzity? Co vám chybí v mikrofotografiích? Jak určíte velikost zobrazených struktur? Pekař: Odkud pocházely použité keratinocity? Kultivační podmínky byly převzaté z literatury? Byly nějak optimalizovány na místní podmínky? K čemu a jak byl použit carbomer? V jaké koncentraci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record