Poslední příspěvky

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Matějková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy s použitím analýzy časových řad a regresní analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce se ...
 • Fyzická bezpečnost v průmyslovém podniku 

  Konečný, Pavel
  Práce je zaměřena na řešení fyzické bezpečnosti organizace působící v segmentu metalurgie. V analytické části jsou identifikovány nedostatky v jednotlivých oblastech fyzické bezpečnosti dle norem ČSN ISO/IEC řady 27 000. ...
 • Motivační program společnosti a návrh jeho rozvoje 

  Lo Bianco, David
  Diplomová práce obsahuje teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav systému motivace společnosti HANYA corporation s.r.o. a obsahuje návrh na jeho rozšíření tak, aby ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Mrkvičková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací nového informačního systému pro správu zakázek do společnosti. Teoretické poznatky, postupy a metody slouží jako podklad pro vypracování praktické části. Analytická část se ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rybnikářová, Klára
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku, který vyrábí obalový materiál. V teoretické části jsou vysvětleny obecné poznatky, postupy a vzorce týkající se problematiky finanční analýzy. V ...
 • Podpora manažerského rozhodování 

  Pekárek, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu reportů, které umožní manažerů přístup k informacím. Díky těmto informacím budou mít manažeři podklad pro svoje následující rozhodování. Přístup k těmto reportům nebudou mít pouze ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Kovařík, David
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky výběru a implementace nového IS do výrobní společnosti. Tato problematika je v rámci práce řešena zpracováním charakteristik jednotlivých fází výběru a implementace IS ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitbox centra 

  Albrechtová, Monika
  Tématem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na založení FitBox centra A&M a to v konkrétní lokalitě města Litovel. Na základě teoretických poznatků pramenů volně aplikovaných do praktické části bude zejména ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Karnišová, Adriana
  Tato Diplomová práce se zabývá analyzováním kosmetické společnosti Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění ...
 • Marketingový mix prodejny suvenýrů 

  Holečková, Anna
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulace návrhů a doporučení v oblasti marketingového mixu se zaměřením na suvenýry pro informační centrum „TO JE Brno“. Celá práce je rozdělena do tří částí. První část vymezuje ...
 • Studie řízení průběhu zakázky se zaměřením na řízení výrobního procesu 

  Balíček, Radim
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení a rozvrhování výroby ve vybrané společnosti. V první části práce je vybraná společnost představena. Následně jsou vymezena teoretická východiska k dané problematice. V praktické ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ludvik, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu firmy Ing. Jiří Povolný AUTOP z viacerich hladísk. Na základe výsledkov týchto analýz navrhuje vhodné riešenie na vylepšenie súčasného stavu systému. Navrhované a ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Stloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro podnik Zlatá Rezerva. Tento návrh má za úkol rozšířit a optimalizovat současnou komunikační strategii podniku. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje ...
 • Založení podnikatelského subjektu na venkově 

  Hlaváčková, Alena
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru na založení vinotéky s posezením v obci Jedovnice. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz a dotazníkového šetření je v návrhové části sestaven ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Stanová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením vybranej spoločnosti podľa viackriteriálneho modelu START Plus. Prostredníctvom tohto modelu je vykonané bodové hodnotenie spoločnosti, sú zistené silné stránky a aj príležitosti pre ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení ve zvolené společnosti 

  Němcová, Veronika
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě realizované analýzy stávajícího stavu navrhnout žádoucí změny konceptu personálního řízení, které podpoří další úspěšný rozvoji podniku. První část práce je věnovaná teoretickým ...
 • Podnikatelský záměr – rozšíření výrobních kapacit společnosti Industrial Engineering s. r. o. 

  Valová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru pro rozšíření výrobních kapacit společnosti Industrial Engineering s. r. o. pořízením nových technologií. V teoretické části práce je popsán význam podnikatelského ...
 • Návrh přístupového systému jako součást řešení fyzické bezpečnosti 

  Dohnal, Matěj
  Tato diplomová práce pracovává návrh přístupového systému jako součásti řešení fyzické bezpečnosti pro energetickou společnost v České republice. Přístupový systém je navržen tak, aby vyhověl všem zákonným požadavkům, a ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Marková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřená na stanovení objektivizované hodnoty společnosti DOMESTAV s. r. o. k 1. 1. 2016. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřená na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá ...
 • Výběr zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Kovácsová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá výběrem zaměstnanců ve vybraném podniku. V teoretické části jsou vysvětleny metody získávání pracovníků a základní pojmy spojené s touto problematikou. Praktická část obsahuje popis společnosti, ...

Zobrazit další