Poslední příspěvky

 • Návrh marketingové strategie družstva 

  Úradníková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií pro Brisk, výrobní družstvo. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Praktická část je zaměřena na analýzu současné situace družstva. Na základě informací ...
 • Spokojenost a motivace zaměstnanců vybrané společnosti 

  Mikeš, Pavel
  Teoretická část práce pojednává o motivaci, jejím významu pro společnost a o celkové spokojenosti pracovníků. V praktické části je popsán současný stav ve společnosti za použití dotazníkového šetření. Následně se práce ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro výstavbu penzionu s prodejnou vín 

  Teturová, Darina
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu podnikatelského plánu založení malého penzionu s prodejnou vín v turistickém centru Velkých Bílovic. Cílem práce je na základě zpracování dostupných dat a provedených analýz ...
 • Investiční projekt společnosti XY s. r. o. 

  Koubek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investičního projektu bytové výstavby v Brně. V práci se nejprve budu věnovat ekonomické evaluaci projektu a definováním podmínek projektu pro jeho akceptovatelnost a ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Řehák, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem možných zlepšení v komunikačním mixu vybraného podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První je teoretická rešerše, která je východiskem pro analýzu současné situace, ve které ...
 • Návrh internetové propagace pro elektronický obchod 

  Němec, Pavel
  Diplomová práce se věnuje problematice návrhu online propagace pro konkrétní skupinu internetových obchodů. První část se zabývá objasněním pojmů, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. V druhé části je analyzována ...
 • Implementace ERP systému s využitím projektové metodiky PRINCE2 

  Skálová, Terézia
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou PRINCE2, ktorá bola vyvinutá na základe potrieb britskej vlády pre riadenie projektov a následne je aplikovaná na potreby súkromnej firmy so sídlom v Českej republike. Popísané sú ...
 • Podnikatelský zaměr - založení multifunkčního sportovního zařízení 

  Zechmeister, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu pro nově vznikající podnik – multifunkční sportovní zařízení. V první části jsou nastíněny teoretická východiska pro finančního plánování. Druhá část se zaměřuje ...
 • Implementace dohledového centra v podniku 

  Zubek, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem Dohledového centra a jeho následnou implementací v prostředí zajišťující dohled nad specifickými činnostmi v IT prostředí.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Trebulová, Debora
  Táto diplomová práca sa zameriava na spôsoby zálohovania dát a ich praktické využitie pri konkrétnom návrhu pre spoločnosť Transroute Group s.r.o.. Na úvod sú predstavené teoretické poznatky ohľadne tejto problematiky. ...
 • Efektivní využití SCRUM metodiky ve vývojovém týmu 

  Svoboda, Radek
  Diplomová práce se zabývá efektivnějším využitím Scrum metodiky ve vývojovém týmu v konkrétní společnosti. K dosažení vyšší efektivity využívá práce filosofii SW-CMM, kterou aplikuje v agilním prostředí. Teoretická východiska ...
 • Zavedení Business Continuity and Disaster Recovery strategie 

  Solár, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá a analyzuje problematiku stratégie kontinuity činností a obnovy po katastrofe. Navrhuje možné riešenia a ich praktickú implementáciu v reálnom prostredí banky. Súčasťou práce sú teoretické ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Kubala, Matej
  Diplomová práce se zabývá využitím technik a nástrojů projektového managementu při nasazování produktu Microsoft SharePoint 2013 a vytváření intranetového řešení v společnosti Promokov a.s. Na začátku zmapuje a popíše ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření ve společnosti vyvíjející software 

  Štěpánek, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh zavedení bezpečnostních opatření ve společnosti vyvíjející software. V teoretické části jsou definovány vybrané pojmy v oblasti informační bezpečnosti. Analytická část řeší analýzu a ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hurytová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Zemědělského družstva Nové Město na Moravě. První část obsahuje teoretická východiska, zabývající se vysvětlením základních pojmů a moderních metod pro měření výkonnosti, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štorková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti GDP KORAL, s.r.o. v letech 2011–2015. Teoretická část vymezuje základní pojmy a metody, které jsou použity v praktické části. Praktická část obsahuje vnější ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rybová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti ABC, a.s. v letech 2011 až 2015. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, které ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tetor, Kamil
  Diplomová práce pojednává o posouzení informačního systému pro řízení projektů společnosti Aprova s.r.o. a následného vlastního návrhu na zvýšení efektivity procesů spjatých s daným systémem. Teoretická část nabízí úvod ...
 • Management osobního rozvoje 

  Černá, Zdena
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u nejmenované moravské výrobní a obchodní společnosti se zaměřením na kreativitu. Teoretická část je věnována ...