• Návrh marketingového plánu 

  Soukupová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového mixu ve vybrané společnosti. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy marketingu, marketingového mixu a marketingové analýzy a výzkumu. Analytická část je ...
 • Podnikatelský plán pro podnikání v oblasti sociálních a zdravotních služeb 

  Tvrzníková, Anna
  Diplomová práce je návrhem pro vznik živnosti v oblasti sociální a zdravotní služby v regionu Jihomoravského a Olomouckého kraje. Práce vychází z teoretických poznatků o podnikání v sociálně orientovaných službách a z ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Franík, Peter
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh finančného plánu novovzniknutej spoločnosti. V prvej časti práce sú rozobraté teoretické východiská finančného plánovania. Druhá časť práce je zameraná na spoločnosť samotnú a analýzu ...
 • Návrh na zavedení prodejny s rybářskými potřebami 

  Slavík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským návrhem, který hodláme realizovat od 2. čtvrtletí 2018, a který by měl posloužit k realizaci obchodu s rybářskými potřebami. V práci jsou charakterizovány základní podnikatelské ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Stupka, Rudolf
  Diplomova prace se zameruje na spokojenost zakaznika. Na zaklade vyhodnoceni dilcich analyz byly sestaveny navrhy na zvyseni urovne spokojenosti zakazniku. Prvni cast diplomove prace se zameruje na teoreticka vychodiska. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Myslík, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému společnosti Natural Pack Group s.r.o. a jeho možných změn, které povedou ke zlepšení současného stavu. V první části práce jsou definována teoretická ...
 • Analýza a optimalizace procesů podniku 

  Maršálek, Vít
  Tato práce je zaměřena na optimalizaci procesů ve společnosti Air Bank, a.s. Cílem bude zanalyzovat bankovní proces tzv. „Kompletace nové rámcové smlouvy“ s následným návrhem optimalizace pro rychlejší řešení úkolů. V první ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tetor, Kamil
  Diplomová práce pojednává o posouzení informačního systému pro řízení projektů společnosti Aprova s.r.o. a následného vlastního návrhu na zvýšení efektivity procesů spjatých s daným systémem. Teoretická část nabízí úvod ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hvězda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému pro vykazování práce a následným návrhem změn pro zefektivnění práce s tímto systémem. Tato fakta dopomůžou k lepší funkcionalitě, bezpečnosti, uživatelskému přístupu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štorková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti GDP KORAL, s.r.o. v letech 2011–2015. Teoretická část vymezuje základní pojmy a metody, které jsou použity v praktické části. Praktická část obsahuje vnější ...
 • Systémové řešení bezpečnosti informací v organizaci 

  Palička, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává problematiku zavedení ISMS ve společnosti Netcope Technologies, a. s., která se věnuje výrobě síťových karet pro vysokorychlostní akceleraci. Práce je rozdělena na dvě logické části. V první ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Rauschová, Lenka
  Cílem diplomové práce je na základě kritické analýzy navrhnout rozvoj malé firmy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné ke zpracování analytické a návrhové části. V analytické části je provedena analýza ...
 • Management topné energie v domácnosti 

  Dohnal, Stanislav
  Cílem práce je přizpůsobení starého vytápěcího systému tak, aby systém sám plnil potřeby uživatele a usnadnil mu jeho ovládání. Nový vytápěcí systém dokáže samostatně automaticky ovládat vytápění. Jeho důležitou součástí ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krásničan, Matej
  Táto diplomová práca analyzuje stav jedného z informačných systémov v spoločnosti ALES a.s. a navrhuje možné riešenia pre jeho zlepšenie. Odporúčané riešenia by mali zefektívniť každodennú činnosť s ním a zlepšiť jeho ...
 • Tvorba cen vody 

  Janišová, Marie
  Záměrem diplomové práce je posouzení, zda je ekonomicky výhodné při tvorbě cen vody využít prvky cenové diferenciace. V první části práce je teoretické ukotvení tématu, v další části jsou uvedeny informace o trhu, o nákladech ...
 • Návrh na zlepšení výrobní linky BS Unit ve výrobní společnosti 

  Tesař, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu výrobní linky BS Unit ve společnosti Daikin Device Czech Republic, s.r.o. s ohledem na materiálové toky a pohyb pracovníků. Hlavním výstupem je návrh opatření na ...
 • Řízení obalového hospodářství v podniku 

  Šimčíková, Markéta
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení v oblasti obalového hospodářství. V první části vysvětluje obecné pojmy týkající se logistiky, zásob a obalového hospodářství. Za pomocí metod využívaných v logistice bude ...
 • Návrh a tvorba softwarové aplikace 

  Rybanská, Zdenka
  Táto diplomovaná práca sa zaoberá návrhom a tvorbou softvérovej aplikácie v konkrétnom podniku. Aplikácia je vytvorená pre potreby IT oddelenia a slúži na zjednodušenie a zefektívnenie procesov súvisiacich s užívateľskými ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kotíková, Martina
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika hodnocení výkonnosti společnosti Agrochov Jezernice a.s. Pro sledování, měření a následné zvyšování výkonnosti byla využita metoda Balanced Scorecard. Práce se skládá ...
 • Analýza motivačních faktorů, systému odměňování a hodnocení ve vybraném podniku 

  Josefiová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou identifikování motivačních faktorů a zhodnocení systému odměňování zaměstnanců. V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy vztahující se k oblasti motivace, odměňování ...