• Hodnocení výkonnosti podniku 

  Koběrská, Simona
  Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení podnikové výkonnosti s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část představuje systém měření výkonnosti a teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bernat, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování. První část práce tvoří její teoretická východiska, jejichž znalost je nezbytná k tvorbě finančního plánu. Na tuto část navazuje část praktická, v rámci které ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Červený, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti FCC Environment CEE a je zaměřena na odhalení rizik a nedokonalostí systému. Výsledkem práce by měl být návrh změn, které povedou ke zlepšení ...
 • Zdanění příjmů rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice 

  Obertíková, Sandra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování rezidentů Evropské unie v České republice. Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření metodiky zdanění rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice. Pozornost ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Stupka, Rudolf
  Diplomova prace se zameruje na spokojenost zakaznika. Na zaklade vyhodnoceni dilcich analyz byly sestaveny navrhy na zvyseni urovne spokojenosti zakazniku. Prvni cast diplomove prace se zameruje na teoreticka vychodiska. ...
 • Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vybrané firmě a návrhy na její zlepšení 

  Žáčková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců ve firmě AG Transport, s.r.o. Teoretická část práce je věnována představení problematiky spokojenosti zaměstnanců, analytická část je pak zaměřena na popis ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Kouřil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá komplexním zhodnocením aktuální situace podniku XXX s.r.o. První část práce teoreticky obsahuje jednotlivé analýzy, které jsou využity v analytické části. Analytická část práce zhodnocuje externí, ...
 • Využívání kreativního účetnictví vybranou obchodní korporací 

  Hýblová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kreativního účetnictví ve vybrané obchodní korporaci. Nejprve jsou vymezeny veškeré teoretické podklady, následně je provedena analýza vybraných účetních případů za rok 2016, ...
 • Návrh změn motivačního programu ve vybrané společnosti 

  Doležálková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na motivační program ve společnosti Šroubárny Kyjov s.r.o. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní myšlenky a pojmy, které se týkají dané problematiky. V praktické části diplomové práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vrbka, Boris
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Vodovody a kanalizace Břeclav, který se stará o provozování vodovodů a kanalizací ve městě Břeclavi. Posuzovaným obdobím je rozmezí let mezí 2012 - 2016. V ...
 • Podnikatelský plán založení rodinného penzionu v obci Klentnice 

  Kytlicová, Leona
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení rodinného penzionu. V první kapitole této práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se založení podniku, je popsána struktura a náležitosti ...
 • Tvorba akciového portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Mol, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou akciového portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů kotovaných na americkém akciovém trhu. V teoretické části diplomové práce jsou rozebrány základní pojmy a teoretická ...
 • Podnikatelský plán pro podnikání v oblasti sociálních a zdravotních služeb 

  Tvrzníková, Anna
  Diplomová práce je návrhem pro vznik živnosti v oblasti sociální a zdravotní služby v regionu Jihomoravského a Olomouckého kraje. Práce vychází z teoretických poznatků o podnikání v sociálně orientovaných službách a z ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Ondrašíková, Radka
  Cílem diplomové práce je odhalit možné nedostatky v motivačním systému společnosti a navrhnout doporučení ke zlepšení stávající situace. V první části shrnu teoretické poznatky, které se týkají dané problematiky motivace, ...
 • Modelování predikce bankrotu stavebních podniků 

  Burdych, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá studií bankrotních modelů pro stavební podniky působící v České republice. Teoretická část definuje pojmy stěžejní pro pochopení problematiky práce. V analytické části je otestováno pět ...
 • Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě 

  Šmarda, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalostního managementu, jeho principů a aplikaci. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska, která dále využívám v analytické ...
 • Podnikatelský záměr - založení reklamní agentury 

  Šebestová, Michaela
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení reklamní agentury. Na teoretickou část navazuje část analytická, která obsahuje důležité informace a analýzy. V návrhové části je vytvořen časový plán, podnikatelský ...
 • Návrh a realizace projektu pro neziskovou organizaci 

  Kopřiva, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci současného stavu řízení projektů v neziskové organizaci vzhledem k dodržování 7 principů řízení projektů podle metodiky PRINCE2. Práce si klade za cíl využití nástrojů projektového ...
 • Modelování predikce bankrotu stavebních podniků 

  Srbová, Pavla
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření bankrotního modelu pro podniky ze stavebního průmyslu v České republice za využití diskriminační analýzy. V teoretické části je vymezen pojem bankrotní model, dále je tato část ...
 • Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení 

  Boudná, Martina
  Diplomová práce se zaobírá tématikou nezaměstnanosti v okrese Jihlava. Zaměřuje se převážně na ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, kteří mají ztížený vstup na volný trh práce. Analyzuje současnou situaci a navrhuje ...