• Stanovení transferové ceny licenčních poplatků 

  Saňák, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny licenčních poplatků. Práce je rozdělena do čtyř částí. Teoretická část obsahuje definice klíčových pojmů s využitím mezinárodního a tuzemského práva. Analytická ...
 • Podnikatelský plán 

  Borovská, Nikoleta
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozšíření podnikání živnostníka, který podniká v oboru vnitrostátní nákladní dopravy. Práce je rozdělena do tří částí, v první části jsou teoretická východiska ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Soukupová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového mixu ve vybrané společnosti. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy marketingu, marketingového mixu a marketingové analýzy a výzkumu. Analytická část je ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Horníčková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikačního mixu vybrané společnosti. Teoretická část práce je věnována obecným poznatkům z oblasti marketingu, které jsou východiskem pro další části práce. Na základě provedené ...
 • Informační bezpečnost jako jeden z ukazatelů hodnocení výkonnosti v energetické společnosti 

  Kubík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením stavu informační bezpečnosti a jeho využitím jako ukazatele podnikové výkonnosti v energetické společnosti. Kapitola analýza problému a současné situace předkládá poznatky o stavu ...
 • Podnikatelský záměr pro založení cukrárny Lenka 

  Ludvíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá založením cukrárny Lenka a zároveň slouží jako podnikatelský záměr pro vybudování cukrárny. První část obsahuje teoretické poznatky, na které navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. V návrhové ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Rauschová, Lenka
  Cílem diplomové práce je na základě kritické analýzy navrhnout rozvoj malé firmy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné ke zpracování analytické a návrhové části. V analytické části je provedena analýza ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve zvoleném podniku 

  Turčaník, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout změny konceptu motivačního systému v podniku. Nejdříve je v rámci teoretické části práce vysvětlena teorie motivace, která je doplněna informacemi o efektivitě motivačních systémů. ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového informačního systému 

  Hlaváček, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro zvolenou společnost. na základě analýzy procesů v této společnosti. Teoretická část této práce obsahuje teoretické poznatky pro danou problematiku. V analytické ...
 • Podnikatelský plán pro založení nutriční poradny 

  Urban, Pavel
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nutriční poradny ve městě Olomouc. V první části jsou vypracována teoretická východiska pro podnikatelský plán a následně se práce věnuje analýzám a ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční a obchodní výkonnosti společnosti Exvalos, spol. s r. o. za období 2010 - 2015. Pro hodnocení bude použita především metoda benchmarking, porovnání analyzované společnosti s ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Křesťan, Filip
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu využití controllingu ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá teoretickými poznatky o controllingu, zejména jeho vývojem a členěním. Druhá část práce ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Hlaváčková, Petra
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování pořízení dlouhodobého majetku pro konkrétní společnost. V první části práce jsou uvedeny a vysvětleny základní teoretické pojmy, především dlouhodobý majetek, způsoby financování ...
 • Návrh a implementace rozšíření systému řízení skladového hospodářství ve zvolené firmě 

  Strašil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření funkčnosti systému skladového hospodářství v oddělení HAN-VMK společnosti Hella Autotechnik Nova, s.r.o. Teoretická část vymezuje pojmy a definice použité v ...
 • Založení malého podniku 

  Gabrhelová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá založením cestovní kanceláře orientované na firemní cestování. Na základě teoretických poznatků získaných studiem, praxí v oboru a analýze trhu jsou sestaveny kroky k založení podniku.
 • Dopad nákupu obchodního podílu v dceřiné společnosti na ekonomickou situaci konsolidovaného celku 

  Totková, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku konsolidované účetní závěrky společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Práce obsahuje důležité pojmy a metody vztahující se ke konsolidované účetní závěrce. Tyto teoretické poznatky ...
 • Návrh projektu vývoje mobilní aplikace 

  Kovář, Jakub
  Predmetem teto diplomova prace je navrh realizace zakazkoveho vyvoje mobilni aplikace na platforme Android a iOS vcetne webove administrace. Pro realizaci a rizeni tohoto projektu jsou vyuzivany metody projektoveho rizeni. ...
 • Informační systém pro zubní kliniky 

  Bačik, Radoslav
  Prace se zabyva tvorbou informacniho systemu pro male az stredne velke zubni kli- niky. Aplikace se bude skladat z planovaciho modulu (objednavani pacientu), karto- teky (informace o pacientech), systemu na zadavani diagnoz ...
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci 

  Hubáček, Robin
  Diplomová práce řeší problematiku sociálních medií v marketingové komunikaci vybrané společnosti. Cílem této práce je analyzovat současný stav marketingové komunikace na sociálních sítích dané společnosti a navrhnout nové ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, ...