Poslední příspěvky

 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru 

  Patočková, Marcela
  Bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na účetnictví a jeho vedení, základní rozdělení softwarů, vývoje v oblasti program pro vedení účetnictví a účetními systémy. Praktická část je zaměřena na analýzu aplikace ...
 • Komunikační mix podniku 

  Gloza, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení aktuálního komunikačního mixu společnosti Axan 8 a.s. a vytvoření návrhu na jeho zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
 • Analýza CRM systému vybrané firmy 

  Bartošková, Vlasta
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky neboli CRM. Teoretická část se zaobírá vývojem vztahů se zákazníky a řízením vztahů se zákazníky. V analytické části bakalářské práce je provedeno zhodnocení ...
 • Studie průběhu zakázky obchodní organizací 

  Milková, Ivana
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu priebehu zákazky obchodným podnikom. V prvej časti sa venuje teoretickým poznatkom o procesnom riadení. V druhej časti predstavuje spoločnosť a analyzuje súčasný stav spoločnosti a ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Stupka, Radim
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu. Tímto produktem je taneční kurz PRO-AM v Klubu sportovního tance QUICK Olomouc. Na základě teoretických poznatků a aplikace zvolených ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opetová, Lenka
  Predmetom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie firmy Jašter, s r. o. v rokoch 2012 – 2016. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými východiskami, sú tu popísané postupy analýz a výpočty ukazovateľov, ...
 • Využití metod projektového managementu při implementaci předmětu Enterprise IT Midrange Platforms 

  Vojtovičová, Ludmila
  Bakalářská práce popisuje úspěšné zavedení předmětu Enterprise IT Midrange Platforms na fakultě podnikatelské pro studenty 3. ročníku Manažerské informatiky a 4. a 5. ročníku Informačního managementu, který byl vyučován v ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení podnikání v oblasti kulturně-společenských akcí 

  Buček, Jan
  Bakalářská práce je podnikatelským návrhem pro založení podnikání v oblasti kulturně-společenských akcí. Jedná se o organizaci společenských akcí, kdy pomocí zážitků z pořádané akce dochází k podpoření firemní image, ...
 • Návrh marketingového plánu v podniku 

  Bednáriková, Monika
  Predmetom bakalárskej práce je vytvoriť marketingový plán pre spoločnosť Gastro fun s.r.o. Teoretická časť opisuje východiská, ktoré súvisia s danou problematikou. Druhá časť sa zameriava na charakteristiku spoločnosti, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Drozdová, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti CIE Ždánice, s. r. o., která je zpracována na základě účetních výkazů podniku z let 2009–2015. V teoretické části jsou vymezeny metody a ukazatele finanční ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob pomocí zákonných opravných položek k pohledávkám 

  Němcová Kotoučková, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice pohledávek z pohledu občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů s důrazem kladeným na rizikové pohledávky. V souvislosti s touto problematikou je zájem ...
 • Úvěrování podnikajících fyzických osob 

  Rychlá, Michaela
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na popis odborné terminologie z oblasti bankovnictví, klasifikaci bankovních úvěrových produktů a postup úvěrového procesu. V praktické části se práce zaměřuje na analýzu ...
 • Zhodnocení hospodaření vybraného města 

  Loucká, Vendula
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření města Jaroměřice nad Rokytnou. V letech 2011–2015 zhodnotím, jak obec hospodařila se svými prostředky. První části, část teoretická, se zabývá vysvětlením odborných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Koranda, Michael
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Plastika a.s. a její interpretace pomocí vybraných metod finanční analýzy. První část se zaměřuje na teorické poznatky v oblasti finanční analýzy, které ...
 • Hodnocení finanční situace výrobního podniku a návrhy na její zlepšení 

  Startceva, Nadezhda
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace a posouzení finančního zdraví společnosti ABB, s.r.o. na základě ukazatelů finanční analýzy za zvolené období. Dle výsledků finanční analýzy budou identifikovány ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Matušková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy hospodaření vybrané neziskové organizace navrhnout a posoudit nové možnosti získání dodatečných finančních prostředků a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Teoretická ...
 • Klasifikace ICT produktů a služeb určených pro plánování podnikových zdrojů 

  Cieluch, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis problematiky Enterprise Resource Planning (ERP). Jsou zde popsány teoretické pojmy, popsána koncepce a oblast nasazení těchto nástrojů, proč jsou ERP systémy užitečné a jaké výhody ...
 • Návrh rozvoje manažera 

  Prášek, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce je stanovit návrh, jak by se měl manažer rozvíjet, na jaké schopnosti je potřeba klást důraz v různých fázích jeho rozvoje a jaké jsou klíčové stránky správného manažera. Teoretická část práce se ...
 • Volba optimální právní formy podnikání 

  Leichmanová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá volbou optimální právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelský subjekt. Specifikuje jednotlivá hodnotící kritéria, která by měla být zohledněna při výběru nejvhodnější formy podnikání. Tyto ...
 • Zvýšení kapacity výrobního procesu 

  Mindl, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci a modernizaci výrobní linky na svařování lékařských roušek ve firmě Hartmann – Rico a.s. Linka nedosahuje potřebné výrobní kapacity z důvodu nedokonalého vybalancování pracovních ...

Zobrazit další