Now showing items 1-20 of 429

 • Návrh síťové infrastruktury společnosti 

  Šimončičová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre objekt investora. Východiskom je pôdorys stavby a požiadavky majiteľa. V práci tejto práce sú popísané teoretické východiská a špecifické postupy potrebné pre ...
 • Komunikační mix ve vybraném podniku 

  Hamerník, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování stávajícího komunikačního mixu podniku působícího na B2B trhu. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část se zabývá důležitými pojmy marketingu, analýzami ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Drmolová, Aneta
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Vodňanská drůbež, a. s. v období 2011 až 2015. Stav je posuzován na základě metod finanční analýzy, které jsou podrobně popsány v teoretické části. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Drozdová, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti CIE Ždánice, s. r. o., která je zpracována na základě účetních výkazů podniku z let 2009–2015. V teoretické části jsou vymezeny metody a ukazatele finanční ...
 • Hodnocení finanční situace zvolené společnosti 

  Synková, Gabriela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Tesco Stores ČR a.s. v letech 2011–2015. Hodnocení je provedeno na základě účetních výkazů. Práce je rozčleněna na 3 celky – úvodní část je ...
 • Opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení 

  Hajdová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany práv daňových subjektů, konkrétně opravnými (řádnými a mimořádnými) a dozorčími prostředky v daňovém řízení, v rámci zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších ...
 • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

  Kokoliová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob a daňovou optimalizací těchto příjmů. Práce dále zahrnuje problematiku sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského ...
 • Návrh informačního systému 

  Šiška, Radek
  Obsahem této bakalářské práce je analýza současného informačního systému a na základě této analýzy navržení nového informačního systému pro společnost Miklík.eu, která působí v oblasti prodeje kancelářských potřeb, papíru, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na analýzu súčasného stavu informačného systému vo firme KRPA Slovakia, s. r. o.. V práci sa nachádzajú návrhy na zlepšenie, ktoré vo výsledku majú priniesť do firmy zvýšenie efektivity a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dostálová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá finančním hodnocením situace vybrané společnosti pomocí vybraných metod finanční analýzy v letech 2012 – 2015. Na základě výstupů, které finanční analýza poskytla, je vydefinována současná situace ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Kožená, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Mikro Trading, a.s. za období 2011-2015. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části jsou stanoveny cíle práce. Druhá, teoretická, část popisuje ...
 • Zdaňování příjmů z pronájmu 

  Laslová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tzv. soukromého nájmu, dosahovaného v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. První část je zaměřena na vysvětlení teoretických poznatků z oblasti nájemních smluv, obecných postupů při ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení mateřské školy 

  Štoplová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení soukromé mateřské školy. Důvodem pro zvolení daného odvětví je nedostatečná kapacita volných míst v již existujících mateřských školách. Práce je rozdělena ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Hažmuka, Michal
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zaměření se na rozvoj již prosperující firmy, která se zabývá prodejem nátěrových hmot a jejich příslušenství. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu. Teoretická část ...
 • Analýza problematiky zaměstnávání cizinců v České republice 

  Zemanová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice. Jejím cílem je vysvětlit teoretická východiska této problematiky, zanalyzovat situaci na trhu práce a objasnit princip zdaňování ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je provedení finanční analýzy ve společnosti XYZ za období 2011-2015. V teoretické části jsou definovány pojmy spojené s touto analýzou a definice finančních ukazatelů. V analytické části je ...
 • Volba optimální právní formy podnikání 

  Leichmanová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá volbou optimální právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelský subjekt. Specifikuje jednotlivá hodnotící kritéria, která by měla být zohledněna při výběru nejvhodnější formy podnikání. Tyto ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Olečková, Denisa
  Bakalářská práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z hlediska co nejvyšší optimalizace daně z příjmu. Tato práce srovnává vybrané formy podnikání a jejich daňové ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Popelková, Kateřina
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, je popsáno živnostenské podnikání a základní pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Dále je popsán výpočet základu daně a výpočet samotné daňové ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Bláha, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současné finanční situace společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o., a na základě výsledků finanční analýzy také návrhy na zlepšení, které by měly vést ke zlepšení finančního zdraví této společnosti.