Recent Submissions

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kulkusová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti CDC Data, s.r.o. v letech 2011-2015. Jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy jsou definovány v teoretické části práce. V praktické části jsou ...
 • Zhodnocení hospodaření vybraného města 

  Loucká, Vendula
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření města Jaroměřice nad Rokytnou. V letech 2011–2015 zhodnotím, jak obec hospodařila se svými prostředky. První části, část teoretická, se zabývá vysvětlením odborných ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro základní školu 

  Lipták, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre vybranú základnú školu. Práca je rozdelená na tri časti. Analytická časť obsahuje analýzu súčasného stavu. Teoretická časť sa venuje popisu jednotlivých technických ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Smolík, Michal
  Bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, představuje vybranou společnost a zjišťuje její finanční zdraví v rozmezí let 2010 - 2015 na základě vybraných finančních ukazatelů. ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob pomocí zákonných opravných položek k pohledávkám 

  Němcová Kotoučková, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice pohledávek z pohledu občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů s důrazem kladeným na rizikové pohledávky. V souvislosti s touto problematikou je zájem ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. 

  Doleželová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. v letech 2011 – 2015. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se nachází teoretická část, která obsahuje podrobnější ...
 • Analýza hospodaření obce pomocí časových řad 

  Pavlíková, Iva
  Tato bakalářská práce představuje analýzu hospodaření obce Kanice. Podkladem pro tuto práci jsou rozpočty obce za roky 2006 - 2016. Vyhodnocení finanční situace obce je pomocí časových řad a regresní analýzy s využitím ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Hynek, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu informačního systému a návrh změn. V první kapitole bakalářské práce si objasníme základní teoretická východiska, dozvíme se důležité informace ohledně problematiky ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Matušková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy hospodaření vybrané neziskové organizace navrhnout a posoudit nové možnosti získání dodatečných finančních prostředků a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Teoretická ...
 • Srovnání zdanění fyzických osob v České republice a v Lucembursku 

  Štolová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakterizování daně z příjmů fyzických osob v České republice a v Lucembursku. Zaměřuje se na vymezení základních pojmů a postupu výpočtu daně a následném srovnání daní v obou zemích na ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této bakalářské práce je využití projektového managementu v praxi. V první části je popsán projektový management, fáze projektu a další důležité informace potřebné pro řízení projektu. Další část se zaměřuje na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Koranda, Michael
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Plastika a.s. a její interpretace pomocí vybraných metod finanční analýzy. První část se zaměřuje na teorické poznatky v oblasti finanční analýzy, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Drozdová, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti CIE Ždánice, s. r. o., která je zpracována na základě účetních výkazů podniku z let 2009–2015. V teoretické části jsou vymezeny metody a ukazatele finanční ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Filipová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. Teoretická část definuje podstatu finanční analýzy, nejpoužívanější pojmy a metody finanční analýzy. V praktické části bude představena ...
 • Klasifikace ICT produktů a služeb určených pro plánování podnikových zdrojů 

  Cieluch, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis problematiky Enterprise Resource Planning (ERP). Jsou zde popsány teoretické pojmy, popsána koncepce a oblast nasazení těchto nástrojů, proč jsou ERP systémy užitečné a jaké výhody ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Porazilová, Erika
  Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr pro rozvoj firmy, která se zabývá výrobou plastových výrobků a nese název ITMS PLAST s.r.o. Projekt je postavený na inovaci výrobků, konkrétně zavedení nového výrobku. ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Osičková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Fosfa a.s. v letech 2011–2015. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace a vymezení pojmu finanční analýza, její nástroje a ukazatele. V druhé ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Drmolová, Aneta
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Vodňanská drůbež, a. s. v období 2011 až 2015. Stav je posuzován na základě metod finanční analýzy, které jsou podrobně popsány v teoretické části. V ...
 • Analýza aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Kováříčková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu výběru účetního softwaru pro společnost Student-living Holding, s.r.o. V součinnosti s literárními prameny je zkoumána nabídka účetních softwarů na českém trhu a volba kritérií pro ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Lacková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány metody vnější a vnitřní analýzy společnosti. V praktické části jsou pak tyto ...

View more