Poslední příspěvky

 • Konstrukční návrh poloautomatické brusky pro ostření nožů dřevoobráběcích strojů 

  Havlíček, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je návrh poloautomatické ostřičky hoblovacích nožů dřevoobraběcích strojů. Práce obsahuje popis technologie broušení, zejména čelní broušení. Práce se dále zabývá porovnáním jiných brusek, které ...
 • Pásový dopravník pro dopravu kusového materiálu 

  Milichovský, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením pásového dopravníku pro dopravu dřevní štěpky nebo dřevených špalíků pod zadaným úhlem 45°, požadovaným dopravním výkonem 10 000 kgh-1, délkou dopravníku 4 m s možným ...
 • Studie chování pásového podvozku pracovního stroje s využitím dynamické simulace 

  Hudec, Karel
  Tato práce se zabývá studii pásových podvozků, jejich prvky a uspořádáním. Dále je tato práce zaměřena na vybrané typy strojů s pásovými podvozky pohybující se v lesnictví nebo pro provoz v lesním terénu. Druhá část práce ...
 • Mikrokogenerace malých výkonů 

  Kalina, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými mikrokogeneračními technologiemi pro využití v rodinném domě. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá rozdělením, popisem charakteristikou, výhodami a nevýhodami ...
 • Budoucí trendy pro pohonné jednotky nákladních vozidel 

  Střítežský, David
  Tato rešeršní práce se zabývá možnostmi alternativních pohonů nákladních vozů. Zhodnocuje jejich výhody, nevýhody a pravděpodobnost jejich budoucího rozšíření, především v Evropě. V práci je uvedeno několik příkladů ...
 • Motorová jednotka stavebního stroje 

  Nejman, Jan
  Tato práce se zabývá kolovými stavebními nakladači a jejich motorovou jednotkou. V první části je proveden stručný popis a rešeršní rozbor strojů zadaných technických parametrů, konstrukce jejich stavby, výkonu práce a ...
 • Design kapslového kávovaru 

  Kudličková, Monika
  Zadáním bakalářské práce je návrh designu kapslového kávovaru. Cílem je vytvořit design, který bude v souladu s technickými, ergonomickými a výtvarnými požadavky zadaného tématu. Návrh splňuje taktéž nároky uživatelské a ...
 • Šnekový dopravník 

  Sencovici, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem a konstrukcí mírně nakloněného šnekového dopravníku pro dopravu vápenného hydrátu. Práce je tvořena z textové části a výkresové dokumentace. Textová část se zabývá výpočtem základních ...
 • Materiály a metody testování vlastností žárově stříkaných povlaků 

  Ivanič, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá rozdelením tepelných nástrekov podľa ich použitia a metódami používanými na testovanie ich vlastností. V prvej časti práce sú popísané vlastnosti povlakov, ich interakcia s okolím a vybrané typy ...
 • Materiály fotbalové obuvi 

  Ponížil, Ondřej
  Tato práce pojednává o materiálech fotbalové obuvi a o možnostech technologického zpracování těchto materiálů. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty základní fotbalová fakta a je zde popsán historický ...
 • Aplikace moderních technologií při výrobě koupelnových doplňků 

  Kudela, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypů vybraných koupelnových doplňků. Jednotlivé tvary a rozměry koupelnových doplňků byly navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Modely ...
 • Výroba čepu s přírubou 

  Černá, Věra
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenské technologie předkládá návrh na technologii výroby výkovku - čepu s přírubou - vyráběného zápustkovým kováním z materiálu 15 142. Výkovek bude zhotoven ...
 • Výroba řezných nástrojů pro mikro-frézování 

  Tkadlec, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřená na rešeršní rozbor problematiky mikro-obrábění se zaměřením na mikro-frézování a výrobu řezných nástrojů pro mikro-frézování. Úvodem je základní analýza mikro-obrábění, specifikace ...
 • Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky 

  Svršek, David
  Rešeršní bakalářská práce, Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky, se zabývá shrnutím základních poznatků o působících silách a faktorech, které ovlivňují interakci vozidla s povrchem vozovky. Práce je rozdělena ...
 • Strojní zařízení pro bezvýkopové podzemní práce 

  Matušinec, Roman
  Cílem této práce bylo shrnout bezvýkopové technologie se zaměřením na mikrotunelování, včetně strojních celků a provést rozbor jejich technických parametrů. Práce je rozdělena na základní 4 části. První část popisuje obecně ...
 • Únavové charakteristiky kompozitů s kovovu matricí (MMC) 

  Judas, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou únavových charakteristik hybridního kompozitu s hořčíkovou matricí QE22 vyztuženého vlákny Al2O3 a částicemi SiC. Zkušební vzorky kompozitu, připravené metodou infiltrace preformy ...
 • Návrh technologie výroby pojistného ventilu hydraulického čerpadla 

  Matějíčková, Eva
  Tato práce si klade za cíl navržení nové technologie výroby pojistného ventilu hydraulického čerpadla a její technicko-ekonomické porovnání s technologií stávající. V úvodu jsou zpracovány základní informace o hydraulických ...
 • Možnosti uplatnění aditivních technologií při přímé výrobě slévárenských forem 

  Herzán, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o výrobě slévárenských forem za využití aditivních technologií. Nejprve jsou v práci uvedeny aditivní technologie, které jsou rozděleny podle organizace ASTM (American Society for Testing and ...
 • Clustering mraku bodů 

  Mrkvička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mraku bodů. Zaměřuje se na detekci ploch v trojrozměrném prostoru. Popisuje především metody, které jsou používány k detekci rovin. Dále popisuje konkrétní implementaci jedné z ...
 • Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů 

  Kalivodová, Markéta
  Smyslem této bakalářské práce je posouzení investic do vytápění modelového rodinného domu. Za tímto účelem jsou nejdříve obecně rozebrány jednotlivé možnosti snížení energetické náročnosti domu, přičemž byly zmíněny i ...

Zobrazit další