Poslední příspěvky

 • Návrh konstrukce odsávacího stolu pro univerzální použití 

  Vrbský, Kryštof
  V bakalářské práci jsou tři základní důležité kategorie odsávacích stolů s důrazem na jejich univerzálnost. Tyto kategorie obsahují vždy jednoho hlavního představitele odsávacího stolu a několik dalších obdobných variant ...
 • Proaktivní systém údržby strojů ve strojírenské praxi 

  Križanová, Bronislava
  Táto záverečná práca sa zaoberá problematikou proaktívnej údržby obrábacích strojov. Sú tu opísané rôzne systémy údržby, najčastejšie diagnostické metódy a ďalej je vybraná vhodná metóda technickej diagnostiky pre obrábacie ...
 • Navržení technologického procesu pro součást "chladič" 

  Maluška, Martin
  Předmětem bakalářské práce je navržení technologického procesu výroby pro součást „chladič“ v prostorách firmy Kovolit, a.s. V úvodní části práce je představena součást a rozebrána stávající technologie výroby. V druhé ...
 • Elektrochemické leptání křemíku 

  Vrzal, Pavel
  Elektrochemické leptání nachází uplatnění při modifikaci polovodičových materiálů. Pomocí této metody lze připravit širokou škálu struktur, které lze využít v biotechnologiích, nanotechnologiích nebo elektronice. Mezi tyto ...
 • Metody kompenzace teplotní chyby obráběcího stroje 

  Hanzal, Jiří
  Tepelná chyba způsobená tepelnou deformací je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících přesnost obráběcího stroje. Tento článek představuje přehled metod měření, regulace a kompenzace tepelné chyby. Dále se zabývá ...
 • Mechanicko-biologické způsoby zpracování odpadu 

  Wildová, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je popis možností nakládání se směsným komunálním odpadem v českém odpadovém hospodářství se zaměřením na potenciální realizaci zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu (MBU) odpadů na našem území. ...
 • Výroba pastorku 

  Vališ, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá literární studií technologie objemového tváření za studena. Dále práce předkládá návrh technologie výroby pastorku do převodovky osobního automobilu z legované oceli dle ČSN 16 326. Na základě ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Kabrda, Martin
  Tato bakalářská práce vypracovaná na téma „Technologie obrábění vnějších závitů“ obsahuje komplexní seznámení s jednotlivými typy závitů, jejich označení a použití v praxi, včetně norem, stanovujících jejich standardizaci. ...
 • Komprese obrazu současně v obrazové a kmitočtové oblasti 

  Vaněk, Martin
  Tato práce se zabývá kompresí obrazu. V úvodu je vysvětlena ztrátová komprese JPEG a vznik typických artefaktů. Poté je uvedeno několik základních poznatků a uvedení do řídkých reprezentací signálu. Následuje představení ...
 • Problematika letů v horském terénu 

  Ilčin, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá špecifickými meteorologickými javmi horského prostredia a ich vplyvmi na prevádzku lietadiel. Analyzuje príčiny ich vzniku, vývoja a priebehu a sústreďuje sa na vyhodnotenie vplyvu počasia ...
 • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

  Škvařil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá všeobecným shrnutím základních znalostí vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové a moderní technologie vytápění a následný rozbor modelového domu s řešením.
 • Výroba ozubených kol odvalovacím způsobem 

  Ivánek, Radim
  Cílem této práce je porovnání nákladů a výrobních časů při výrobě ozubeného kola odvalovacím způsobem. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis obráběcí metody při výrobě ozubených kol, jejich charakteristiku ...
 • Optimalizace úpravy povrchu korozivzdorných ocelí 

  Mačátová, Lucie
  Práce se zabývá procesy odmašťování v průmyslu a zkoušení nového procesu čištění laserem, které bylo experimentálně ověřeno ve výrobním procesu i testováno. Práce se dále zabývá pájením obecně jako technologií spojování ...
 • Problematika kotevní a upevňovací techniky 

  Klein, Adam
  Bakalářská práce se zabývá praktickým rozborem používaných kotevních prvků pro jednotlivé oblasti. Na začátku práce jsou kotevní a upevňovací prvky rozdělené z hlediska konstrukce, společně s informacemi určenými pro správný ...
 • Řízení dvouosého polohovacího stolu 

  Mičulka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací software pro řízení dvouosého polohovacího stolu. Řízení stolu je realizováno na PLC s kartou Beckhoff EL7342 pro řízení DC motorů. Software je realizováno v prostředí TwinCAT ...
 • Návrh mikroskopového LED osvětlovače 

  Gricová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osvětlovací soustavy do konfokálního mikroskopu Confocal 2002. První část práce popisuje konfokální mikroskop a jeho rozdělení. Pro správnou funkci mikroskopu je nutné osvětlovat ...
 • Pevnostní návrh závěsu s nestandardními rozměry 

  Zajíc, Jonáš
  Tato bakalářská práce byla vytvořena ve spolupráci s firmo MPS Gradior. Práce se zabývá návrhem a analýzou jedno třmenného závěsu s nenormalizovanými rozměry pro potrubí s označením DN 1400. Cílem bakalářské práce bylo ...
 • Modelování proudění dvou plynů 

  Strouhal, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá interakcí dvou plynů o rozdílné teplotě a složení uvnitř zplyňovací komory ZKG. První část práce je věnována biomase jakožto obnovitelnému zdroji energie. Uvedena je definice biomasy, její ...
 • Vzorové příklady v prostředí ARMmbed 

  Maraczek, Patrik
  Bakalářská práce obsahuje základní informace pro práci s mikrokontrolérem v prostředí ARMmbed. V práci je popsán mikrokontrolér, periferie čipu a práce obsahuje návod na obsluhu prostředí ARMmbed. Vše je následně ukázáno ...
 • Návrh a realizace detekce a sledování značky pro účel řízení semiautonomního konvoje 

  Kaura, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a realizaci detekčního a sledovacího systému pasivního prvku pro účely řízení semiautonomního konvoje. První polovina práce se věnuje shrnutí některých řešení konvojů, použitých ...

Zobrazit další